Ελλάδα

Απολυτήριες προπτυχιακές και πτυχιακές εξετάσεις στα ΕΠΑ.Λ.

Με έγγραφό της η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. σχετικά με τις απολυτήριες πτυχιακές εξετάσεις και την απόκτηση πτυχίου από τα Επαγγελματικά Λύκεια για τα εξής:

«1. Οι απορριπτόμενοι μαθητές οι οποίοι στο σχολικό έτος 2014-2015 ή και τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ' τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006), συμπεριλαμβανομένης και της ειδικότητας "Γραφικών Τεχνών" του "Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών" και των τριών ειδικοτήτων του τομέα "Υγείας και Πρόνοιας" της Δ' τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, μπορούν να προσέρχονται σε ολική ή μερική, προφορική και γραπτή εξέταση το Φεβρουάριο του 2016, το Μάιο-Ιούνιο 2016 και το Σεπτέμβριο 2016, προκειμένου να λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 50/2008 (Α'81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Μαθητές οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2014-2015 ή και τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ' τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και της ειδικότητας "Γραφικών Τεχνών" του "Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών" και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπάρκειας φοίτησης δύνανται να προσέλθουν σε ολική προφορική και γραπτή εξέταση έως τις 15 Νοεμβρίου του 2015 προκειμένου να προαχθούν στην επόμενη τάξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 50/2008 (Α' 81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το ΕΠΑ.Λ. φοίτησής τους για να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση τη συμμετοχή τους ή τη μη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και να ενημερωθούν για τη διενέργεια των εξετάσεων και το πρόγραμμα και για ό,τι άλλο προβλέπεται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Σχόλια