Ελλάδα

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΙΑΚΕ στο Ηράκλειο

Μετά την πολύπλευρη επιτυχία του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα "Το σύγχρονο σχολείο μέσα από το πρίσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών: Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική", που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 24-26 Απριλίου 2015, το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών προγραμματίζει την οργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα "Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης".

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 3 Απριλίου 2016 στο Ηράκλειο και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν ερευνητές, επιστήμονες, στελέχη της αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, μελετητές σε θέματα ανάπτυξης, σχεδιασμού, καινοτομίας, αειφορίας, πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας, εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το συνέδριο είναι επίσης ανοικτό για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμβάλει σε ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το θέμα του συνεδρίου.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές του συνεδρίου, «στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας ενδιαφέρων διάλογος γύρω από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρεμβαίνει και να αναπτύσσει πολιτικές που να απαντούν στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας και της εκπαίδευσης. Νέοι θεσμοί και δομές στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής, της Ειδικής Αγωγής, της Διά Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχουν δημιουργηθεί σε πολλούς δήμους και περιφερειακές ενότητες, ενώ αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον το ζήτημα της σύνδεσης της τυπικής εκπαίδευσης με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της.

Με βάση τα παραπάνω σκοπός του συνεδρίου είναι:

• η συμβολή στον επιστημονικό διάλογο αναφορικά με το ρόλο και το περιεχόμενο της αυτοδιοίκησης

• η διατύπωση προτάσεων για το νέο ρόλο και τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης στις σημερινές κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες πολυεπίπεδης κρίσης

• η διερεύνηση και ανάδειξη προτάσεων γύρω από τη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις δομές και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

• η προβολή ερευνητικών εργασιών και δεδομένων

• η ανίχνευση διαδικασιών, μεθόδων και μέσων που θα υποστήριζαν μια επωφελή για την κοινωνία συνεργατική αλληλεπίδραση των δύο θεσμών

• η υποστήριξη των προσπαθειών εξωστρέφειας της σχολικής κοινότητας με τη συνεργασία φορέων και οργανωμένων ομάδων της τοπικής κοινωνίας

• η εύρεση μιας προοδευτικής στρατηγικής για την εκπαίδευση που να προάγει με ποιοτικό τρόπο το διάλογο, τη συμμετοχή, την καινοτομία και την παιδαγωγική ελευθερία

• η ανάδειξη του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη στήριξη και συμπαράσταση στον παιδευτικό ρόλο του σχολείου, με τη συμβολή της στην κάλυψη της υλικοτεχνικής υποδομής και των άρτια, αισθητικά, σχολικών κτηρίων.

• η αναζήτηση των θεσμικών υποχρεώσεων των Δήμων απέναντι στα ζητήματα της παιδείας».

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

α. Εισηγήσεις

β. Θεματικά συμπόσια

γ. Αναρτημένες ανακοινώσεις

δ. Εργαστήρια

Οι συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν θα αφορούν σε θέματα όπως:

• Περιφερειακή Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

• Κοινωνικό Κράτος, Κοινωνική Πολιτική και Αυτοδιοίκηση

• Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Αυτοδιοίκηση

• Συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού της Αυτοδιοίκησης

• Κοινωνία Πολιτών και Αυτοδιοίκηση

• Φορείς πολιτισμού και παιδείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

• Λειτουργίες της εκπαίδευσης και δομές της αυτοδιοίκησης

• Εκπαιδευτική πολιτική και αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις

• Σχολικά προγράμματα και τοπική κοινωνία

• Εκπαίδευση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

• Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες

• Σύγχρονες προσεγγίσεις της Διά Βίου Μάθησης

• Καινοτόμες δράσεις για την πολιτιστική, τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη

• Εκπαιδευτικές πολιτικές με αναφορά στην αυτοδιοίκηση

• Πολιτιστική πολιτική και διοίκηση

• Ψηφιακά προγράμματα και έξυπνες πόλεις

• Εκπαίδευση, οικονομία και επιχειρηματικότητα

• Θρησκευτικός πολιτισμός, εκπαίδευση και αυτοδιοίκηση

• Αποκέντρωση της εκπαίδευσης και περιφερειακή ανάπτυξη

• Εκπαιδευτικές δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης (Ειδική Αγωγή, Προσχολική Αγωγή, Διά Βίου Μάθηση κ.λπ.)

• Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες

• Μετανάστευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση και αυτοδιοίκηση

• Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και προσβασιμότητα

• Προτάσεις για την εξωστρέφεια και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία

• Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και ο ρόλος τους στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας

• Η περιβαλλοντική προσέγγιση στις σχολικές υποδομές

• Θέματα οργάνωσης και διοίκησης Σχολικών Επιτροπών

Όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με εισήγηση, θεματικό συμπόσιο, αναρτημένη ανακοίνωση ή εργαστήριο θα πρέπει, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους μέσω της ιστοσελίδας iake.weebly.com όπου υπάρχουν οι απαιτούμενες οδηγίες. Το κείμενο της περίληψης θα είναι μέχρι 300 λέξεις, και σύμφωνο με το "Δελτίο υποβολής περίληψης" που επισυνάπτεται, το αργότερο έως τις 20 Δεκεμβρίου 2015 προκειμένου να υποβληθεί σε κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή.

Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει:

- Τον τίτλο της εισήγησης, αναρτημένης ανακοίνωσης, θεματικού συμποσίου ή εργαστηρίου.

- Το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και τον τίτλο του θεματικού άξονα που εντάσσεται η εργασία. Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρωθούν στη φόρμα του Δελτίου Περίληψης. Στην περίπτωση που οι εισηγητές είναι περισσότεροι του ενός/μιας, θα σημειώνεται με αστερίσκο το ονοματεπώνυμο εκείνου/ης που θα παρουσιάσει την εργασία.

Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί με πεζά (γραμματοσειρά Times New Roman 12). Τα ονόματα των εισηγητών, η ιδιότητα, η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση να αναγράφονται με πεζά πλάγια γράμματα κάτω από τον τίτλο, σε αριστερή στοίχιση (γραμματοσειρά Times New Roman 12). Τα ονόματα των εισηγητών να προηγούνται των επωνύμων τους. Το κείμενο της περίληψης να γραφεί σε μονό διάστημα, χωρίς επιπλέον διάστημα μεταξύ των παραγράφων (γραμματοσειρά Times New Roman 12) και χωρίς εσοχές. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη φορά ολογράφως.

Η περίληψη θα πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες, ώστε να δώσει στον αναγνώστη πλήρη εικόνα για τα πεδία που πραγματεύεται το άρθρο και να περιλαμβάνει τα εξής: στόχους, σχεδιασμό, μεθοδολογία, προσέγγιση, αποτελέσματα, συμπεράσματα και συμβολή του άρθρου. Η περίληψη δεν αποτελεί εισαγωγή στο θέμα, παρέχει επαρκείς πληροφορίες, ώστε να υπενθυμίζει στον αναγνώστη το αντικείμενο του άρθρου. Θα πρέπει να αποφεύγεται η παράθεση αναφορών στην περίληψη.

Περιλήψεις εργασιών χωρίς τις αναφερόμενες προδιαγραφές δε θα γίνουν δεκτές για ανακοίνωση και δημοσίευση.

Επισημαίνεται ότι κάθε εισηγητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε πάνω από δύο συνολικά εισηγήσεις/ ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής. Επίσης δε θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις με πάνω από τρεις εισηγητές.

Εφόσον η περίληψη εγκριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή, το πλήρες κείμενο θα πρέπει να σταλεί ως τις 28 Φεβρουαρίου 2016, ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου.

Η συμμετοχή με εισήγηση - ανακοίνωση στο συνέδριο έχει οριστεί στο ποσό των 50 ευρώ για κάθε εισηγητή και σε αυτήν περιλαμβάνονται: ο φάκελος του συνεδρίου, το βιβλίο περιλήψεων, τα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα.

Η απλή παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου έχει οριστεί στα 10 ευρώ και σε αυτήν περιλαμβάνονται: ο φάκελος του συνεδρίου, τα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα και βεβαίωση παρακολούθησης. Οι ημερομηνίες για την καταβολή της συμμετοχής θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση. Οι εισηγητές θα καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό μετά την έγκριση της περίληψής τους. Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 15 Ιανουαρίου 2016».

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή κ.λπ. στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: iake.weebly.com

Σχόλια