Ελλάδα

Νομέμβριο οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου.

Όπως ενημερώνει η Δευτεροβάθμια, ως ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζονται το Σάββατο 07-11-2015 και η Κυριακή 08-11-2015.

Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την Πέμπτη 10-09-2015 και διαρκεί έως και την Παρασκευή 25-09-2015.

Σε αυτή την εξεταστική περίοδο θα εξεταστούν σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση τα επίπεδα Β (Β1-Β2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική και Γ (Γ1-Γ2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, ενώ η Τουρκική θα εξεταστεί σε επίπεδο Γ1. Εξεταστικά κέντρα για την εξέταση του διαβαθμισμένου επιπέδου Γ (Γ1-Γ2) θα λειτουργήσουν μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές,  ως εξής:

Διαβαθμισμένη εξέταση επιπέδου Γ (Γ1-Γ2)

Αγγλική: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Πάτρα-Λάρισα

Γαλλική: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Πάτρα

Γερμανική: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Λάρισα

Ιταλική: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Λάρισα

Ισπανική: Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Η εξέταση του επιπέδου Γ1 της τουρκικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί μόνο σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου στην οδό Μονοφατσίου 8 (4ος όροφος) από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής από 9 π.μ. έως 1 μ.μ.

4.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ. αριθμ. 14420/ΚΒ/ 2008 (ΦΕΚ 218Β) Υ.Α.:

•Ειδικό Έντυπο "Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση" (μηχανογραφικό δελτίο), στην οποία αναφέρονται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το επίπεδο ή τα επίπεδα για τα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος. Η αίτηση διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο "Αίτηση" και από την ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr.

•Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους για την έκδοση δελτίου ταυτότητας.

•Ένα ηλεκτρονικό παράβολο δημοσίου (e-paravolo- εκδίδεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr), όπως προβλέπεται στην αρ. 56613/ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 753Β) Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:

α. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1-Β2)

β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 της τουρκικής γλώσσας.

γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2)

Σε περίπτωση που η κατά τόπους αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει εκδώσει έντυπο παράβολο, αυτό θα πρέπει να γίνεται δεκτό. Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δηλαδή στις 25-09-2015, γίνονται δεκτές εφόσον συνοδεύονται από την απόδειξη πληρωμής του e-paravolo. Η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να έχει ημερομηνία το αργότερο 25/09/2015.

• Αποδεικτικό ταυτότητας υποψηφίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 τ.Α' 23-12-08) τα αποδεικτικά μέσα των στοιχείων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών στις συναλλαγές με τις δημόσιες Αρχές είναι:

1. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή η σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής,

2. Το διαβατήριο

3. Η άδεια οδήγησης

4. Το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Τα παραπάνω θα κατατίθενται σε φωτοτυπία, αλλά απαιτείται η επίδειξη του πρωτοτύπου.

Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.

Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99 σύμφωνα με την οποία «η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος τους στη χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές».    

Καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή μετά τις 25-09-2015 και η καταχώριση όλων των αιτήσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως την Παρασκευή 25-09-2014. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι οφείλουν να εξυπηρετούν τους υποψηφίους που δε διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο για την έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης-καταχώριση αιτήσεων

1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν σε περισσότερες από μία γλώσσες ή επίπεδα θα πρέπει να ενημερωθούν ότι η αίτησή τους υποβάλλεται με ευθύνη τους, καθότι είναι δυνατόν να συμπέσει χρονικά η εξέταση των γλωσσών ή επιπέδων που έχουν επιλέξει. Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί σε περισσότερες γλώσσες ή επίπεδα, υποβάλλει μία αίτηση και αντίστοιχο αριθμό παραβόλων. Ο υποψήφιος καταχωρίζεται μία φορά και του αποδίδεται ένας κωδικός. Σε περίπτωση διπλοεγγραφής υποψηφίου θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη διόρθωση. Καμιά αίτηση υποψηφίου για αλλαγή εξεταζόμενης γλώσσας ή/και επιπέδου δε γίνεται δεκτή μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που έχει συμβεί λανθασμένη καταχώριση από τη Δ.Δ.Ε., θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης των Ξένων Γλωσσών με ηλεκτρονική επιστολή, ώστε να διορθωθεί η καταχώριση.

2. Στις εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου 2015 εξεταστικά κέντρα θα δημιουργηθούν μόνο στις περιοχές του παρακάτω πίνακα. Ο πίνακας αυτός αποτελεί τη δεύτερη σελίδα της αίτησης την οποία θα καταθέσουν οι υποψήφιοι, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις περιοχές με εξεταστικά κέντρα. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν σε ποια από τις προαναφερθείσες περιοχές επιθυμούν να εξεταστούν και θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά στην αίτησή τους στη θέση 17 τον κωδικό της περιοχής αυτής (ο επισυναπτόμενος πίνακας περιέχει για κάθε περιοχή τον αντίστοιχο κωδικό).

3. Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (για τους υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) θα δημιουργηθούν μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οπότε οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να σημειώσουν την αντίστοιχη επιλογή στη θέση 16 της αίτησης και όχι την θέση 17. Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα πεδία 12-16 της αίτησης. Εφόσον στα πεδία 14 και/ή 15 έχουν απαντήσει θετικά, τότε στο σύστημα θα επιλέγετε το συγκεκριμένο πεδίο. Ειδάλλως το πεδίο θα παραμένει κενό.

Προσοχή: Η παροχή βοηθού εξέτασης (πεδίο 14) χορηγείται στους υποψηφίους που αντιμετωπίζουν προβλήματα οράσεως, ακοής, γραφής κινητικότητας. Ο επιπλέον χρόνος εξέτασης (πεδίο15) δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο διαλείμματος μεταξύ της εξέτασης δύο ενοτήτων.

4. Επισημαίνεται ότι η αίτηση που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι την τρέχουσα περίοδο αποτελείται από 3 σελίδες, οι οποίες θα πρέπει να εκτυπωθούν οι δύο πρώτες στο ίδιο φύλλο και η τρίτη σελίδα σε δεύτερο φύλλο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη τριών σελίδων στην αίτηση και θα πρέπει να υπογράφουν και στις τρεις σελίδες προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή τους.

5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτησή τους τα στοιχεία τους, όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό τους ή σε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο και θα προσκομίζεται. Τα μικρά τους ονόματα θα αναγράφονται πλήρη και όχι διακεκομμένα (π.χ. Κωνσταντίνος και όχι Κων/νος), θα τίθεται παύλα (-) μεταξύ των δύο ονομάτων ή επιθέτων που τυχόν φέρουν και θα τίθενται διαλυτικά στο όνομα ή επώνυμο (όπου απαιτούνται) έστω και αν αυτά αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες.

6. Σε κάθε υποψήφιο που υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ΚΠΓ αποδίδεται ένας επταψήφιος κωδικός του οποίου τα τρία (3) πρώτα ψηφία ταυτίζονται με τον κωδικό της περιοχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και τα επόμενα τέσσερα (4) είναι ο αύξων αριθμός της αίτησης του στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο όρος κωδικός της περιοχής αναφέρεται στον κωδικό της Δ.Δ.Ε.

Δικαιολογητικά ατόμων με ειδικές δεξιότητες και ειδικές μαθησιακές ανάγκες

Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να ενημερωθούν ως προς τη δυνατότητα απαλλαγής τους σε κάποια ενότητα ανάλογα με την πάθησή τους. Επισημαίνεται ότι:

α) Οι συνυποβαλλόμενες από τους ανωτέρω υποψηφίους ιατρικές γνωματεύσεις ή οι διαγνωστικές εκθέσεις περί μαθησιακής δυσκολίας θα πρέπει να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι μεν πρώτες από δημόσια νοσοκομεία, οι δε δεύτερες από Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών αναγκών του υπουργείου Υγείας ή από ΚΕΔΔΥ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/17.09 .2013 τ. Α')  οι γνωματεύσεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  ή / και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων έχουν μόνιμη ισχύ, εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσης του συγκεκριμένου νόμου, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 35246/Γ6/11.03.2014 έγγραφο της τέως Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.

β) Οι υποψήφιοι με προβλήματα ακοής δύνανται εφόσον το επιθυμούν να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας "Κατανόηση προφορικού λόγου".

Αντίστοιχα οι υποψήφιοι με προβλήματα ομιλίας στην ενότητα "Παραγωγή προφορικού λόγου" και οι υποψήφιοι με προβλήματα στη γραφή ή με δυσλεξία ή συναφές  πρόβλημα στην εξέταση της ενότητας "Παραγωγή γραπτού λόγου".

γ) Στους υποψηφίους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να ορίζονται από την οικεία Διεύθυνση του υπουργείου "βοηθοί εξέτασης", έργο των οποίων είναι η παροχή της απαιτούμενης προς αυτούς βοήθειας.

δ) Στους υποψηφίους με προβλήματα όρασης παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των θεμάτων και των απαντητικών εντύπων σε γραμματοσειρά μεγέθους της επιλογής τους ή δυνατότητα εξέτασής τους με θέματα σε μορφή Braille.

Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα σε κάποια από τις προαναφερόμενες διευκολύνσεις, θα πρέπει να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο στην αίτησή τους.

Ωρολόγιο πρόγραμμα εξετάσεων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ανακοινωθεί και αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του υπουργείου με ξεχωριστό δελτίο Τύπου, μετά την έγκρισή του από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο "Αίτηση" και από τις ιστοσελίδες: http://www.minedu.gov.gr και http://dide.ira.sch.gr/  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Νοεμβρίου 2015

Περιφέρειες

Περιοχή

Εξεταζόμενες γλώσσες επιπέδου Β(Β1&Β2)   

Εξεταζόμενες γλώσσες  επιπέδου Γ(Γ1&Γ2)

Εξεταζόμενο επίπεδο Γ1

Κωδικός  

περιοχής

 ATTIKHΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

Τουρκικά

201

Β΄ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

210

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά

               230

 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΛΕΣ

317

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΟΛΕΣ

Τουρκικά

316

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

313

 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

Τουρκικά

301

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

305

ΠΕΛΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

299

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

295

 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

291

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

293

 ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά

267

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

270

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Αγγλικά- Γερμανικά-Ιταλικά

281

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

284

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

272

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

263

ΑΧΑΪΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Αγγλικά-Γαλλικά

249

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

278

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

275

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

273

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

259

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

257

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΟΛΕΣ

236

ΧΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

238

ΣΑΜΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

237

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΡΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

239

ΡΟΔΟΥ

ΟΛΕΣ

244

ΚΩ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

245

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

323

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά

319

1. Στις εξετάσεις ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2015 εξεταστικά κέντρα θα λειτουργήσουν μόνο στις περιοχές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Δίπλα σε κάθε περιοχή φαίνεται και ο κωδικός της. Ο κωδικός της περιοχής στην οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε θα πρέπει να συμπληρωθεί στη θέση 17 της αίτησης. Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (για τους υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) θα δημιουργηθούν μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οπότε οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να σημειώσουν την αντίστοιχη επιλογή στη θέση 16. Τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.minedu.gov.gr.

2. Η αίτηση για συμμετοχή σε περισσότερες από μία γλώσσες ή επίπεδα γίνεται με ατομική ευθύνη του υποψηφίου, διότι υπάρχει πιθανότητα οι εξετάσεις να συμπίπτουν χρονικά ή να πραγματοποιούνται σε διαφορετικά εξεταστικά κέντρα. Αλλαγές σε γλώσσα και/ή επίπεδο εξέτασης δεν γίνονται δεκτές μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

Σχόλια