Ελλάδα

Οι αποφάσεις της Ενδημούσης Ιεράς Συνόδου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Συν?λθεν την, 15ην Σεπτεμβρίου 2015, ε?ς την ?δραν το? Πατριαρχείου, κατόπιν προσκλήσεως τ?ς Α.Θ.Μ. το? Πάπα καί Πατριάρχου ?λεξανδρείας καί πάσης ?φρικ?ς κ.κ. Θεοδώρου Β΄, ?νδημο?σα ?ερά Σύνοδος, συμμετεχόντων τ?ν Σεβ. Μητροπολιτ?ν ?ρμουπόλεως κ. Νικολάου, Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, Μέμφιδος κ. Νικοδήμου και Πηλουσίου κ. Νήφωνος, ?ξετάσασα τρέχοντα θέματα ?ν ο?ς καί τά κάτωθι:

1) ?γένετο ?ποδεκτή, ? ο?κειοθελής ?κ τ?ς ?παρχίας του παραίτησις το? Σεβ. Μητροπολίτου Ζάμπιας καί Μαλάουϊ κ. ?ωακείμ, ? ?πο?ος συνηριθμήθη ε?ς τούς ?φησυχάζοντας ?ρχιερε?ς το? Θρόνου, γνωριζόμενος το? λοιπο? ?ς πρώην Μητροπολίτης Ζάμπιας.

2) ?ξητάσθη μέ πνε?μα ο?κονομίας καί καταλαγ?ς ? ?κκλησιαστική κατάστασις ε?ς τήν βόρειον Ο?γκάνταν, ?πως ?χει διαμορφωθε? μετά ?πό ?ντικανονικές ?νέργειες κληρικ?ν τινων ?κε?σε ?πηρετούντων. ? χειρισμός τ?ς ?λης καταστάσεως ?φέθη ε?ς τήν πρόνοιαν καί τήν πατρικήν μέριμναν τ?ς Α.Θ.Μ., ? ?ποία πρόκειται νά ?πισκεφθ? λίαν συντόμως τήν Ο?γκάντα, διά νά σχηματίσ? ?δίαν ?ποψιν καί γνώμην. Τό γε ν?ν ?χων, ?νακοινο?ται ?τι, τό Πατριαρχε?ον ο?τε ?δρυσε, ο?τε θεωρε? ?πάρχον τό ?ντικανονικόν μόρφωμα τό ?πό τ?ν πρωταιτίων ?νακοινούμενον ?ς «?πισκοπή Βορείου Ο?γκάντας».

3) ? Α.Θ.Μ. ?δωσε ποιμαντικάς ?δηγίας ε?ς τούς ?ρχιερε?ς πού ?πηρετο?ν ε?ς τήν Α?γυπτον πρός ?περκερασμό τ?ν δυσκόλων καταστάσεων τ?ν διαμορφωθέντων τά τελευτα?α ?τη.

Σχόλια