Ελλάδα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από σχολεία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τα τμήματα και η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης έστειλαν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του νησιού τις προτάσεις τους για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών που θα χρειαστούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Πρόκειται για έναν σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών, διαφόρων ειδικοτήτων, που θα καλύψουν διάφορες ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

* Από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης

15 εκπαιδευτικοί από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων ο ένας να έχει ειδικευτεί στην Ειδική Αγωγή για να καλύψει αντίστοιχες ανάγκες. Το έργο αυτών που θα αποσπαστούν θα είναι να βοηθούν τους φοιτητές στη Σχολική Πρακτική Άσκηση, να συμβάλουν στη λειτουργία των Εργαστηρίων, καθώς και στη λειτουργία του Τμήματος γενικότερα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

* Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης

11 εκπαιδευτικοί

Τέσσερις (4) καθηγητές, κλάδου ΠΕ4, Φυσικών ή Χημικών ή Βιολόγων με γνώσεις στους Η/Υ. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στο Εργαστήριο Φυσικής και Χημείας και στην Πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Έξι (6) καθηγητές Πληροφορικής (κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20 ή από άλλους κλάδους, που αποδεδειγμένα γνωρίζουν χρήση Η/Υ) για να προσφέρουν επικουρικό διδακτικό έργο στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών στο Εργαστήριο Πληροφορικής και στο Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ αποστάσεων Εκπαίδευση.

Ενός (1) φιλολόγου για παροχή επικουρικού έργου στη Σχολική Πρακτική Άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο "Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία" καθώς και στο Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση του Τμήματος.

Τμήμα Ιατρικής

Ένας (1) εκπαιδευτικός από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας

Ένας (1) εκπαιδευτικός από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής

για την υποστήριξη του ειδικού εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος και με βάση τις τεκμηριωμένες εκθέσεις αναγκών της Σχολής.

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

*Από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης

Είκοσι (20) Νηπιαγωγοί των οποίων το έργο θα είναι:

α) η υποβοήθηση των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος στο διδακτικό, ερευνητικό και εξεταστικό τους έργο.

β) η υποβοήθηση των υπευθύνων των Διδακτικών Ασκήσεων μελών Δ.Ε.Π. στην προετοιμασία, σχεδιασμό και πραγματοποίηση διδασκαλιών των φοιτητών, στην εποπτεία των διδασκαλιών αυτών στα νηπιαγωγεία, στην πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων, μικροδιδασκαλιών και παραδειγματικών διδασκαλιών.

*Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ένας (1) καθηγητής ΠΕ08-Καλλιτεχνικών μαθημάτων, καθημερινό έργο του οποίου, στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας του, θα είναι η υποστήριξη διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος.

Δύο (2) καθηγητές ΠΕ19/ΠΕ20-Πληροφορικής, καθημερινό έργο των οποίων, στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας τους θα είναι η υποστήριξη διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος.

Ένας (1) καθηγητής ΠΕ16-Μουσικής, καθημερινό έργο του οποίου, στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας του, θα είναι η υποστήριξη διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος.

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής

Ένας (1) καθηγητής/τρια της Αγγλικής Γλώσσας

Ένας (1) καθηγητής/τρια της Γαλλικής Γλώσσας

Ένας (1) καθηγητής/τρια της Ισπανικής Γλώσσας

Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών κρίνονται απαραίτητες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών που συγκροτούν υποχρεωτικά μαθήματα στα δύο από τα τρία Τμήματά της-με αποτέλεσμα, χωρίς αυτές, οι φοιτητές/τριες να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές και να πάρουν το πτυχίο τους.

Τμήμα Φιλολογίας

Ένας (1) φιλόλογος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Βυζαντινή Φιλολογία, για να προσφέρει διδακτικό έργο στον Υποτομέα Βυζαντινής Φιλολογίας, στον οποίο υπάρχουν κρίσιμα διδακτικά κενά λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ένας (1) φιλόλογος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Κλασική Φιλολογία, για να προσφέρει διδακτικό έργο στον Τομέα Κλασικών Σπουδών και συγκεκριμένα στα Λατινικά.

Ένας (1) φιλόλογος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Νεοελληνική Φιλολογία, για να προσφέρει διδακτικό έργο στον Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Ένας (1) φιλόλογος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, με ειδικές γνώσεις Παλαιογραφίας, για να προσφέρει επικουρικό διδακτικό έργο στην άσκηση της Παλαιογραφίας.

Ένας (1) εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Γλωσσολογία-Φωνητική, για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας και του Τομέα Γλωσσολογίας.

Ένας (1) καθηγητής Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις ανάγκες του Τμήματος.

Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ένας (1) εκπαιδευτικός με ειδικότητα γεωπόνου ή τεχνολόγου-γεωπόνου

Ένας (1) εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης

Ένας (1) εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Ένας (1) εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 19 Πληροφορικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πέντε (5) εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

Ένας (1) καθηγητής/καθηγήτρια, για την υποβοήθηση στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (υποχρεωτικό Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος). Για την παραπάνω θέση απαιτείται πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Ένας (1) καθηγητής/καθηγήτρια για την υποβοήθηση στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών για τα παρακάτω μαθήματα "Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι", "Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ" και "Εισαγωγή στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων για Οικονομολόγους".Για την παραπάνω θέση απαιτείται πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφές αντικείμενο.

Ένας (1) καθηγητής/καθηγήτρια για την υποβοήθηση στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών στο εργαστήριο Οικολογικών Οικονομικών και Αειφόρου Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα "Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ".Για την παραπάνω θέση απαιτείται πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης ή με συναφές αντικείμενο ή πτυχίο Πληροφορικής.

Ένας (1) καθηγητής/καθηγήτρια για την υποβοήθηση στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών στο εργαστήριο Οικονομικών των Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα "Ειδικά θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης".Για την παραπάνω θέση απαιτείται πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης ή με συναφές αντικείμενο ή πτυχίο Πληροφορικής.

Ένας (1) καθηγητής/καθηγήτρια για την υποβοήθηση στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών στο εργαστήριο της Πολιτικής Οικονομίας και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα "Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα ΙΙ". Για την παραπάνω θέση απαιτείται πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης ή με συναφές αντικείμενο ή Πτυχίο Πληροφορικής.

Τμήμα Βιολογίας

Τρεις (3) καθηγητές ΠΕ04-Βιολόγων, οι οποίοι να είναι και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Βιολογίας.

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Τέσσερις (4) φιλόλογοι ΠΕ02 για τη Διδακτική Άσκηση του Τμήματος που εξυπηρετεί και τα άλλα δύο Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Δύο (2) μαθηματικοί ΠΕ03 ή φυσικοί ΠΕ04.01 ή ΠΕ19 Πληροφορικής (Επιστήμης Υπολογιστών) για τα εργαστήρια Ψυχολογίας και Κοινωνικής Έρευνας.

Ένας (1) κοινωνιολόγος (ΠΕ10) για το εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας.

Τμήμα Χημείας

Ένας (1) εκπαιδευτικός με ειδικότητα Χημείας

Ένας (1) εκπαιδευτικός με ειδικότητα Φυσικής

Τμήμα Φυσικής

Δύο (2) καθηγητές Φυσικής από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Ένας (1) καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

* Ειδικότητας Αγγλικής Γλώσσας για το μάθημα Αγγλικά Ι, ΙΙ

* Ειδικότητας Φυσικής για το μάθημα Φυσικής Ι και ΙΙ και Εργαστήρια Φυσικής Ι και ΙΙ

* Ειδικότητας Μαθηματικών για Γενικά Μαθηματικά Ι και ΙΙ

* Ειδικότητας Χημείας για τα Εργαστήρια Γενικής Χημείας και Χημείας Υλικών και τις ασκήσεις στα μαθήματα Γενικής Χημείας, Οργανική Χημεία και Ανόργανη Χημεία.

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ρεθύμνου

Δύο (2) καθηγητές ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής διαφορετικών ειδικοτήτων.

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου

Δύο (2) καθηγητές Φυσικής Αγωγής ειδικοτήτων: α) Κολύμβησης και β) Προπονητική των Αθλημάτων.

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ένας (1) εκπαιδευτικός από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Τομέα Αρχαίας Ιστορίας, για την υποστήριξη της διδασκαλίας και έρευνας σε προ-και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής κύρια σημεία:

-Υποστηρικτική μη αυτοτελή διδασκαλία σε μεταπτυχιακούς και/ή σε μικρότερες ομάδες προπτυχιακών φοιτητών (αρχαίων ελληνικών και βοηθητικών επιστημών, όπως επιγραφικής, παπυρολογίας, νομισματικής κ.λπ.).

-Υποστήριξη επιτόπιων επισκέψεων και μελέτης επιγραφών και/ή νομισμάτων από μικρές ομάδες φοιτητών.

-Συγκρότηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την αρχαία οικονομία, που να περιλαμβάνει:

α) corpus φιλολογικών μαρτυριών (με μακρόπνοη προοπτική δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο)

β) corpus επιγραφών με συναφές περιεχόμενο

γ) corpus νομισμάτων και νομισματικών θησαυρών

δ) προσπάθεια μηχανοργάνωσης των νομισμάτων που φυλάσσονται στις εφορίες αρχαιοτήτων και συγκρότηση βάσης δεδομένων για τα ανασκαφικά νομίσματα στην Κρήτη, ώστε να είναι αξιοποιήσιμα από ερευνητές (mutatis mutandis προς την αντίστοιχη, πολύ αξιόλογη προσπάθεια από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου) συγκρότηση και συμπλήρωση βιβλιογραφικής βάσης.

Τα σημεία 3-4 συνδέονται με τις εργασίες που προβλέπονται για τη λειτουργία ενός εργαστηρίου για την αρχαία οικονομία που είχε προταθεί στον τελευταίο τετραετή προγραμματισμό του Τμήματος.

Ένας (1) εκπαιδευτικός από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) με πιστοποιημένη γνώση Τουρκικής και Οθωμανικής γλώσσας και οθωμανικής παλαιογραφίας.

β) κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τουρκολογία, την Τουρκική Ιστορία, την Οθωμανική Ιστορία, τις Τουρκικές Σπουδές ή άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός θα επικουρήσει το διδακτικό έργο στο πλαίσιο του Τομέα Ανατολικών κα Αφρικανικών Σπουδών, χωρίς να αναλάβει αυτοτελή διδασκαλία, και θα απασχοληθεί στην καταλογογράφηση και ταξινόμηση της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης που άπτεται θεμάτων Οθωμανικής και Τουρκικής Ιστορίας.

Ένας (1) εκπαιδευτικός από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Του Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων, ο οποίος θα συνδράμει τον Τομέα στην ταξινόμηση των ιστορικών αρχείων (Αρχείο Γεωργίου Φιλαρέτου κ.ά.) τα οποία έχει αποκτήσει με δαπάνες και ενέργειες του Τομέα η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά τα τελευταία έτη και τα οποία παραμένουν αταξινόμητα και κατά συνέπεια δεν αξιοποιούνται στην έρευνα λόγω ελλείψεως προσωπικού.

Ο αποσπασμένος φιλόλογος θα μπορέσει επίσης, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ασκήσεων (χωρίς αυτοτελή διδασκαλία), να εισαγάγει τους φοιτητές στη χρήση αρχειακού υλικού και γενικά στην προσέγγιση των ιστορικών πηγών.

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Δύο (2) εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (θα συνεκτιμηθεί η κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου με συναφές αντικείμενο στην Κοινωνιολογία), των οποίων το έργο θα είναι η υποβοήθηση σε εισαγωγικά μαθήματα στην Κοινωνιολογία, καθώς και σε πρακτικές και σε εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Δύο (2) εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ19 ή ΠΕ20 Πληροφορικής

Ένας (1) εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ02

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Δύο (2) μαθηματικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα αναλάβουν επικουρικά τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων για μαθήματα του Τμήματος και επίσης θα συνδράμουν στη λειτουργία της πρακτικής άσκησης διδασκαλίας των φοιτητών στα σχολεία.

Ελένη Σταυρουλάκη

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια