Ελλάδα

Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Tην προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών στο Τμήμα Ιατρικής, με αντικείμενο την Οφθαλμολογία και την Κλινική Ιολογία, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σύμφωνα με την προκήρυξη η λήξη προθεσμίας της υποβολής υποψηφιοτήτων είναι στις 26-03-2015.

Η πρώτη θέση (αριθμός  προκήρυξης: 17264/23-10-2014, Φ.Ε.Κ. 1828/31-12-2014 τ. Γ', ΑΔΑ: 74ΧΑ469Β7Γ-56Τ, Κωδικός "ΑΠΕΛΛΑ":  00000405494), που προκηρύσσεται για τον Τομέα Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων, αφορά το γνωστικό αντικείμενο "Οφθαλμολογία". Τη θέση καλείται να καλύψει καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση (αριθμός  προκήρυξης: 17263/23-10-2014, Φ.Ε.Κ. 1828/31-12-2014 τ. Γ', ΑΔΑ: 7Ε0Σ469Β7Γ-54Θ, Κωδικός "ΑΠΕΛΛΑ": 00000405574), προκηρύσσεται για τον Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής και αφορά το γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Ιολογία". Την παραπάνω θέση καλείται επίσης να καλύψει ενδιαφερόμενος που ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" (https://apella.minedu.gov.gr). Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr).

Σχόλια