Ελλάδα

Προσλήψεις αναπληρωτών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη ανά την επικράτεια, για το σχολικό έτος που διανύουμε, αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πλήρες και μειωμένο ωράριο για σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία αλλά και για σχολεία με αναμορφωμένο το πρόγραμμα σπουδών τους. Πολλές από τις προσλήψεις αφορούν και στην Κρήτη, καθώς δάσκαλοι και καθηγητές καλούνται να καλύψουν κενά και στους τέσσερις νομούς.

Αναλυτικότερα, προσλήψεις 159 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19-20 ανακοίνωσε για το διδακτικό έτος 2014-2015 το υπουργείο Παιδείας, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 27 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους, και κατόπιν της αρ. 22/2015 γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής της παρ. 4 αρθρ. 28 του ν. 2190/94.

Επίσης διατέθηκε για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, ένας αναπληρωτής κλάδου ΠΕ17.02, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για να δείτε τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ

Και στα δημοτικά

Επίσης το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 39 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 8 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 22 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και 1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 27 έως και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015, οπότε και θα τοποθετηθούν με απόφαση του διευθυντή Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ

Προσλήψεις για τα Ολοήμερα

Ακόμη ανακοινώθηκαν προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων "Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 33 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψηλειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 38 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση".

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 27 έως και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ

Προσλήψεις σε Μουσικά-Καλλιτεχνικά σχολεία

Το υπουργείο ανακοίνωσε ακόμη 50 προσλήψεις αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων "Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 1" και "Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" για το διδακτικό έτος 2014-2015, κατόπιν της αρ. 22/2015 γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής της παρ. 4 αρθρ. 28 του ν. 2190/94..

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν τα μουσικά σχολεία πρόσληψής τους, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 έως και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ

Προσλήψεις σε σχολεία με αναμορφωμένο πρόγραμμα

Τέλος, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 10 πλήρους και 2 μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 4 πλήρους ωραρίου εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 4 πλήρους ωραρίου εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 1 πλήρους και 4 μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 5 πλήρους ωραρίου εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής, 1 πλήρους και 7 μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 1 μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι επίσης οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας, από την Τρίτη 27 έως και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για να δείτε τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ

Σχόλια