Ελλάδα

Μετεγγραφές φοιτητών για λόγους υγείας ανακοίνωσε το υπουργείο

Μετεγγραφές για τους φοιτητές που δεν μπόρεσαν να μετεγγραφούν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στο τμήμα προτίμησής τους για λόγους υγείας, λόγω υπέρβασης του ορίου 5%, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, «οι αιτούντες δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ, που ήταν η προτίμησή τους προκειμένου να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, έως την 31η Ιανουαρίου 2015».

Και συνεχίζει:

«Οι φοιτητές που εγγράφηκαν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι όμως λόγω υπέρβασης του ορίου 5% δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησής τους, αλλά σε άλλο Τμήμα/Σχολή, επιτρέπεται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής/Τμήματος, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό της προτίμησής τους».

Στην σχετική απόφαση που υπεγράφη αναφέρεται ότι:

«Οι φοιτητές της παραγράφου 1 της παρούσης καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ, που ήταν η προτίμησή τους προκειμένου να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, έως την 31η Ιανουαρίου 2015, συνοδευόμενη από:

    πιστοποιητικό εγγραφής από το Τμήμα φοίτησής τους, στο οποίο θα αναγράφεται και ο τρόπος εισαγωγής τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου για τη συγκεκριμένη χρήση.

    αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου από το οποίο προκύπτει η επιλογή προτίμησης της αιτούμενης Σχολής /Τμήματος.

Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη η αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30ή Σεπτεμβρίου.

3. Αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος υποδοχής ενημερώνει εντός δεκαημέρου το φοιτητή ότι πρέπει να υποβάλει στη Σχολή / Τμήμα προέλευσής του, αίτηση διαγραφής και να προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

4. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της θέσης εισαγωγής η Σχολή / Τμήμα υποδοχής αιτείται υπηρεσιακά την αποστολή του φακέλου του αιτούντος από τη Σχολή / Τμήμα προέλευσης, καθώς και τη βεβαίωση διαγραφής του».

Παράλληλα, η διαδικασία έγκρισης προβλέπει:

«1. Η διαδικασία της μεταφοράς θέσης εισαγωγής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται έως την 27η Φεβρουαρίου 2015, με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του ΑΕΙ ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου / Διοικούσας Επιτροπής της ΑΕΑ.

2. Η διαδικασία μεταφοράς θέσης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του ΑΕΙ ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της ΑΕΑ 2., η οποία εκδίδεται έως την 20η Οκτωβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους».

Πηγή: in.gr

Σχόλια