Ελλάδα

Παραμένουν στις σχολικές μονάδες τους 266 μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση 209304/Ε1/22-12-2014 υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τροποποιήσεων υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά την εξέταση των σχετικών ενστάσεων.

Στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται τα ονόματα 266 εκπαιδευτικών: 155 εξ αυτών τοποθετούνται από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 111 αλλάζουν Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης "Α" (155 εκπαιδευτικοί) μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/1997.

Οι διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εκδώσουν τα κοινοποιητήρια των μετατάξεων.

Οι διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες μετακινούνται οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης "Β" (111) της παρούσας θα πρέπει να εκδώσουν τα νέα κοινοποιητήρια των μετατάξεων.

Όσοι εκ των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους στα σχολεία που υπηρετούν.

Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση μετάταξης. Οι εκπαιδευτικοί όμως θα λάβουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους τα μόρια της σχολικής μονάδας που υπηρετούν, εφόσον δεν υπολείπονται των μορίων της Διεύθυνσης στην οποία επιστρέφουν.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Σχόλια