Ελλάδα

Για επιστράτευση των απεργών της ΔΕΗ προετοιμάζεται η κυβέρνηση

Αναμένοντας τη δικαστική απόφαση για την απεργία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, η κυβέρνηση προετοιμάζει το έδαφος για την επίταξη των υπηρεσιών των απεργών. Με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Εθνικό Τυπογραφείο θα λειτουργήσει κανονικά το σαββατοκύριακο, ώστε να προχωρήσει η ενδεχόμενη επίταξη των υπηρεσιών των απεργών.

Εάν το δικαστήριο κρίνει παράνομη την απεργία και οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, όπως αναφέρει το kathimerini.gr, δεν συμμορφωθούν, τότε θα γίνει χρήση του νόμου 3536/2007, ο οποίος προβλέπει:

1. Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, ως μέτρα πολιτικής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης επιτρέπονται κατά τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού.

2. Έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, που επιβάλλει την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, είναι κάθε αιφνίδια κατάσταση, η οποία απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων προς αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από κάθε μορφής απειλούμενη φυσική καταστροφή ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Εκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, που επιβάλλει την επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, είναι κάθε άμεση κοινωνική ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία.

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η αντιμετώπιση της αιτίας που προκάλεσε την έκτακτη ανάγκη, κηρύσσεται γενική ή μερική πολιτική κινητοποίηση, κατά την έννοια των αντίστοιχων διατάξεων του Ν.Δ17/1974 (ΦΕΚ 236 Α'), για την αντιμετώπιση της.

4. Με την ίδια επίσης απόφαση του Πρωθυπουργού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, μπορεί να εξουσιοδοτούνται οι υπουργοί ή οι γενικοί γραμματείς περιφερειών ή οι νομάρχες να προβαίνουν, με απόφαση τους, σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών. Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών πραγματοποιείται με «Φύλλα Επίταξης Προσωπικών Υπηρεσιών» που εκδίδονται από τις οικείες αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές και επιδίδονται από όργανα τους και όργανα της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και από υπαλλήλους του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Από την επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών απαλλάσσονται πρόσωπα που έχουν σωματική ή πνευματική αναπηρία ή άλλους λόγους υγείας, εφόσον αυτοί πιστοποιούνται με σχετική γνωμάτευση κλινικής δημόσιου νοσοκομείου.

5. Με την ίδια απόφαση του Πρωθυπουργού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2, μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός να προβαίνουν, με κοινή απόφαση τους, σε επίταξη ακινήτων, μη αναλώσιμων κινητών, καθώς και βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων μαζί με τις εγκαταστάσεις τους. Η επίταξη αναλώσιμων κινητών επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται ειδικά. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, για την έκδοση της απόφασης επίταξης ακινήτων και κινητών πραγμάτων μπορεί να εξουσιοδοτείται ο οικείος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή ο οικείος Νομάρχης. Η επίταξη ακινήτων και κινητών πραγματοποιείται με «Φύλλα Επίταξης» κατ' ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

6. Όποιος καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ή ακίνητο ή κινητό πράγμα κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού και είτε αρνείται να παραλάβει το σχετικό φύλλο επίταξης είτε αρνείται ή παραλείπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την επίταξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Η διοίκηση της ΔΕΗ, από την πλευρά της, είχε καταθέσει αγωγή κατά των κινητοποιήσεων και αναμένεται να εκδοθεί η δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση πάντως που οι κινητοποιήσεις παραταθούν, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αναμένεται να ενταθούν. Εάν μάλιστα οι κινητοποιήσεις επεκταθούν πέραν των 7 ημερών, αρμόδιες πηγές της ΔΕΗ αναφέρουν ότι το πρόβλημα μπορεί να εξελιχθεί σε μη διαχειρίσιμο λόγω της έλλειψης τροφοδοσίας των λιγνιτικών σταθμών, καθώς τα αποθέματα στις αυλές των μονάδων εξαντλούνται.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα ενδεικτικά προγράμματα των διακοπών από την ιστοσελίδα του Διαχειριστή στο Διαδίκτυο και την ειδική τηλεφωνική γραμμή 210-6241860.

Σχόλια