Ελλάδα

"Συνταγματικό και νόμιμο το διευρυμένο ωράριο των φαρμακείων"

Το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με σειρά αποφάσεών του (1973-1976/2013) αποφάνθηκε ότι το διευρυμένο ωράριο των φαρμακείων είναι σύμφωνο με τις συνταγματικές επιταγές, τη Συνθήκη και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία απορρίπτοντας τις αιτήσεις (προσφυγές) των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λιβαδειάς και Κορινθίας.

«Η εισαγωγή από το άρθρο 15του Ν. 4052/2012 του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων δεν επιβάλλεται περιορισμός στην επαγγελματική ελευθερία των φαρμακοποιών, αλλά αντίθετα παρέχεται μεγαλύτερη ελευθερία κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους», επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.

Οι δικαστές, μάλιστα, υπογραμμίζουν πως το διευρυμένο ωράριο των φαρμακείων - τα οποία «μολονότι αποτελούν επιχειρήσεις, εν τούτοις παρέχουν υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας» - θεσπίζεται γενικώς κατά τρόπο αντικειμενικό, αποβλέπει δε στην εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.

Το επίμαχο ωράριο αναφέρουν οι δικαστικές αποφάσεις είναι προαιρετικό κατ' ουδένα τρόπο θίγει είτε το υφιστάμενο νόμιμο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, είτε το σύστημα των εφημεριών, δηλαδή τις υποχρεωτικές διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις των φαρμακείων. Αντίθετα, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας κατά τη διάρκεια του ωραρίου των εφημεριών, αριθμού φαρμακείων μεγαλύτερο από τον υποχρεωτικό καθοριζόμενο.

Ούτε όμως το διευρυμένο ωράριο αντίκειται στα άρθρα 4 και 25 του Συντάγματος (ισότητα και αρχή αναλογικότητας), τονίζεται στις αποφάσεις του ΣτΕ, όπως υποστήριζαν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι. Με άλλα λόγια οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν τον ισχυρισμό των φαρμακοποιών ότι με τη θέσπιση του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων διαφοροποιούνται τα καταστήματα που διαθέτουν όμοιες κατηγορίες αγαθών και ευνοούνται τα φαρμακεία εκείνα που λειτουργούν με μεγάλο αριθμό φαρμακοποιών, κατά παράβαση των διατάξεων που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Το ΣτΕ ενέκρινε, παράλληλα, ότι το διευρυμένο ωράριο των φαρμακείων δεν είναι αντίθετο στα άρθρα 101 και 103 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν θεσπίζεται περιορισμός στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των φαρμακοποιών που θα επιλέξουν να μην ενταχθούν στο διευρυμένο ωράριο.

Οι δικαστές ακόμη, απέρριψαν τον ισχυρισμό των Συλλόγων ότι παραβιάζεται η επίμαχη Συνθήκη, αφού τα φαρμακεία τα οποία θα ενταχθούν στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας θα αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά, με συνέπεια να νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Τέλος, οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι το διευρυμένο ωράριο δεν προσκρούει στην Ευρωπαϊκή οδηγία 2003/88/ΕΚ που αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Σχόλια