Ελλάδα

Ζητούν νέα απογραφή εργαζομένων στους ΟΤΑ

Μια νέα απογραφή με σκοπό τις απολύσεις και τις διαθεσιμότητες υπαλλήλων είναι σε εξέλιξη από το υπουργείο Εσωτερικών που με έγγραφό του ζητά ως τα τέλη του μήνα από όλους του Δήμους να καταρτίσουν λίστες με επικαιροποιημένα στοιχεία όλων των υπαλλήλων.

 Με το έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών ζητείται από τους Δήμους να καταγράψουν: την επωνυμία του φορέα, τη νομική μορφή του φορέα, εάν είναι ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και αναλυτική παρουσίαση του απασχολούμενου προσωπικού.

Στον πίνακα προβλέπεται η πλήρης καταγραφή των υπηρετούντων υπαλλήλων ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκουν, αλλά και το είδος της σύμβασης με την οποία υπηρετούν.

 
Στο ίδιο έγγραφο ζητείται να αναγραφεί και το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης που λαμβάνει. 

 Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά επιχειρείται μια νέα απογραφή του προσωπικού μέσα απ' την οποία θα προκύψει μια δεξαμενή πλεονάζοντος προσωπικού απ' το οποίο θα προκύψουν και οι υπάλληλοι που θα απολυθούν ή θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Σχόλια