Ελλάδα

Ποιοι εκπαιδευτικοί αξιολογήθηκαν θετικά για πλήρωση θέσεων στα Πειραματικά

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ανακοίνωσε τον αλφαβητικό πίνακα των καθηγητών που αξιολογήθηκαν θετικά για την πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Η κατάταξη των καθηγητών έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), "Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις", 2) Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α, "Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις", 3) Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012(ΦΕΚ 2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης "Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία" και 4) της εγκυκλίου με αριθμ. 132732/Δ1/25-10-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 150085/Δ1/ ΑΔΑ:Β43Ι9-7Ρ2 με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικών που έχουν δικαίωμα πλήρωσης θέσεων για πενταετή θητεία στα ΠΠΣ. Αναλυτική μοριοδότηση του κριτηρίου 2.3.1 της αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 150085/Δ1/29/11/2012/ ΑΔΑ:Β4ΣΥ9-Ρ7Ξ εγκύκλιο.

Ο πίνακας των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. που αξιολογήθηκαν θετικά είναι αναρτημένος εδώ

Σχόλια