Ειδήσεις

Έρχονται 478 προσλήψεις από τον ΟΑΕΔ και στην Κρήτη

«Ανάσα» στα οικονομικά 478 ανέργων πρόκειται να δώσει ο ΟΑΕΔ, τουλάχιστον για 9 μήνες, ανέργους οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν απολυτήριο Λυκείου. Προσλήψεις θα γίνουν και σε νομούς της Κρήτης.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα ο ΟΑΕΔ, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι προσλήψεις θα γίνουν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του ΟΑΕΔ.

Οι 478 προσλήψεις αφορούν περιφέρειες όλης της Ελλάδας, αλλά και την Κρήτη. Όσον φορά στο νησί μας, ο λόγος για το νομό Ηρακλείου, το νομό Ρεθύμνου, το νομό Λασιθίου και το νομό Χανίων.

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 6 μήνες)

2. ή 3. Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

4. ή 5. Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

6. Ανήλικα τέκνα (από 1 έως 3)

7. ή 8. Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

9. Βαθμός βασικού τίτλου [Δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)]

10. Εμπειρία [συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες]

Α) Κτηθείσα σε κτίρια ή Υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα (έως 120 μήνες)

Β) Στον Ιδιωτικό τομέα (έως 120 μήνες)

11. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

12. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

Τα ανωτέρω κριτήρια μοριοδοτούνται όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα βαθμολόγησής τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των Απαιτούμενων προσόντων των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 30-03-2017'για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 25, παρ. 9, του Ν. 4440/2016)'' σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η κατάταξη των υποψηφίων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία πρόσληψης καθορίζεται από τα κριτήρια που αναγράφονται ανωτέρω στην ενότητα «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ» της παρούσας Ανακοίνωσης.

Προσοχή: Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα, υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.

Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα σημεία 15 και 16 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «30-03-2017».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017», 'για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξής (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει & 63 του Ν. 4430/2016 και 25. παρ. 9. του Ν. 4440/2016.

Σχόλια