Ειδήσεις

Τips & για Κρητικούς για την ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων

26 απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις για όσους θέλουν να ενταχθούν στη δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» δίνει το Υπουργείο Οικονομίας.

Μάλιστα τα παρακάτω tips είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα και για τους Κρητικούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, μιας και το νησί «προσφέρεται» για επενδύσεις στον τουρισμό.

1. Ποιοiς ειiναι ο πρου?πολογισμοiς του επενδυτικου? σχεδιiου;

Απαiντηση: Ο επιχορηγουiμενος Πρου?πολογισμοiς καiθε επενδυτικου? σχεδιiου κυμαιiνεται απο? 25.000 ευρώ εiως 400.000 ευρώ. Σε περιiπτωση που το επενδυτικο? σχεiδιο θα εiχει πρου?πολογισμο? μικροiτερο απο? 25.000 ευρώ, τοiτε αυτο? θα κριiνεται μη επιλεiξιμο εξαρχηiς και δε θα μπορει? να υποβληθειi. Στην περιiπτωση που το επενδυτικο? σχεiδιο θα εiχει πρου?πολογισμο? μεγαλυiτερο των 400.000,00 ευρώ, το ποσο? πεiραν της Δημοiσιας Χρηματοδοiτησης για την καiλυψη του συνολικου? πρου?πολογισμου? θα θεωρειiται ιδιωτικη? συμμετοχη? για την υλοποιiηση του σχεδιiου. Στην περιiπτωση αυτηi, παροiλο που οι υπερβαiλλουσες δαπαiνες δεν επιχορηγουiνται, αντικειiμενο αξιολοiγησης και παρακολουiθησης - ελεiγχου αποτελει? το συiνολο του επενδυτικου? σχεδιiου συμπεριλαμβανομεiνου και του υπερβαiλλοντος κοiστους.

2. Σε ποiσο χρονικο? διαiστημα θα πρεiπει να εiχει υλοποιηθει? το επενδυτικο? σχεiδιο;

Απαiντηση: Η προθεσμιiα ολοκληiρωσης των χρηματοδοτουiμενων επενδυiσεων δεν μπορει? να υπερβαιiνει τους 30 μηiνες απο? την ημερομηνιiα εiκδοσης της Αποiφασης Εiνταξης. Επισημαιiνεται οiτι:

* δαπαiνες τουλαiχιστον ιiσες με το 25% του εκαiστοτε εγκεκριμεiνου επιχορηγουiμενου πρου?πολογισμου? της επεiνδυσης, θα πρεiπει να εiχουν πραγματοποιηθει? και να εiχουν αποτελεiσει αντικειiμενο αιτηiματος επαληiθευσης στους πρωiτους 16 μηiνες υλοποιiησης της επεiνδυσης, εφοiσον η ημερομηνιiα ολοκληiρωσης της χρηματοδοτουiμενης επεiνδυσης υπερβαιiνει το ανωτεiρω οριζοiμενο χρονικο? διαiστημα των 16 μηνωiν.

* οι απαιτουiμενες αiδειες για την υλοποιiηση του Επενδυτικου? Σχεδιiου (π.χ. αiδεια δοiμησης) απαιτειiται να εiχουν εκδοθει? εντοiς των πρωiτων δωiδεκα μηνωiν απο? την ημερομηνιiα εiνταξης.

3. Ποιοι? ειiναι οι δικαιουiχοι της Δραiσης;

Απαiντηση: Επιλεiξιμες για την παρουiσα Δραiση ειiναι οι ακοiλουθες κατηγοριiες επιχειρηiσεων: Κατηγοριiα Α. Επιχειρηiσεις που θα συσταθουiν απο? την ημερομηνιiα εiκδοσης της προκηiρυξης της δραiσης και θα διαθεiτουν τον ΚΑΔ της επεiνδυσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), πριν την πρωiτη εκταμιiευση της επιχορηiγησης. Κατηγοριiα Β. Επιχειρηiσεις της υποενοiτητας 5.1 «Τουριστικα? Καταλυiματα» της Ενοiτητας 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που εiχουν συσταθει? και για τις οποιiες μεiχρι την ημερομηνιiα εiκδοσης της προκηiρυξης της δραiσης ισχυiουν σωρευτικα? :

1. Εiχουν αποκτηiσει εiναν τουλαiχιστον απο? τους επιλεiξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτηiματος V ηi/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 η? 41.20.20.02

2. Το ΑΦΜ της επιχειiρησης δεν εiχει αναπτυiξει καμιiα οικονομικη? δραστηριοiτητα απο? τη συiσταση? του (μηδενικοiς κυiκλος εργασιωiν).

3. Δεν εiχει γνωστοποιηθει? η? εκδοθει? αiδεια (σηiμα) λειτουργιiας του τουριστικου? καταλυiματος.

4. Διαθεiτουν αiδεια δοiμησης για το συγκεκριμεiνο τουριστικο? καταiλυμα.

4.Ποιος ειiναι ο τροiπος υπολογισμου? της απαιτουiμενης Ιδιωτικηiς Συμμετοχηiς που τιiθεται ως πρου?ποiθεση συμμετοχηiς στη Δραiση; Πως βαθμολογειiται η Ιδιωτικη? Συμμετοχηi;

Απαiντηση: Η Ιδιωτικη? Συμμετοχη? που τιiθεται ως πρου?ποiθεση συμμετοχηiς στη Δραiση ειiναι εκειiνη που αναλογει? στο 60% του αιτουiμενου επιχορηγουiμενου πρου?πολογισμου? Σας παραθεiτουμε το παρακαiτω παραiδειγμα: Αιτουiμενος επιχορηγουiμενος προύπολογισμός : 400.000 ευρώ 60% αυτου? : 240.000 ευρώ Απαιτουiμενη αναλογουiσα ιδιωτική συμμετοχή(Ι/Σ) : 120.000 ευρώ με ποσοστο? επιχορηiγησης 50% Απαιτουiμενη αναλογουiσα Ι/Σ: 132.000 ευρώ με ποσοστο? επιχορηiγησης 45% Προσκομισθεiντα στοιχειiα Ι/Σ σε υiψος μεγαλυiτερο η? ιiσο των ανωτεiρω οριiων, βαθμολογουiνται συiμφωνα με το Παραiρτημα IV.

5. Μπορει? να υποβληθει? επενδυτικο? σχεiδιο στην ιiδια περιφεiρεια αλλα? σε δυiο διαφορετικουiς τοiπους υλοποιiησης;

Απαiντηση: Η επεiνδυση μπορει? να πραγματοποιηθει? σε περισσοiτερους απο? εiναν τοiπους υλοποιiησης αποκλειστικα? σε μιiα Περιφεiρεια.

6. Επιτρεiπεται μια επιχειiρηση να κατασκευαiσει τρειiς τουριστικεiς κατοικιiες σε τρεις διαφορετικουiς τοiπους εγκαταiστασης (μιiα σε καiθε τοiπο) εντοiς της ιδιiας περιφεiρειας;

Απαiντηση: Οiχι δεν επιτρεiπεται καθωiς οι τρεις τουριστικεiς επιπλωμεiνες κατοικιiες δεν ενσωματωiνονται στο ιiδιο Ειδικο? Σηiμα Λειτουργιiας.

7.Επιτρεiπεται η υποβολη? προiτασης για κατασκευη? τουριστικωiν επιπλωμεiνων κατοικιωiν σε διαφορετικουiς τοiπους υλοποιiησης εντοiς της ιiδιας περιφεiρειας οι οποιiες θα διαθεiτουν διαφορετικο? σηiμα λειτουργιiας;

Απαiντηση: Επιτρεiπεται υπο? τον οiρο οiτι στο καiθε σηiμα λειτουργιiας να αντιστοιχουiν τρεις η? περισσοiτερες τουριστικεiς κατοικιiες.

8. Ειiναι δυνατοiν εiνα φυσικο? προiσωπο να συμμετεiχει σε παiνω απο? μιiα επενδυτικη? προiταση και για τις δυiο κατηγοριiες Δικαιουiχων;

Απαiντηση: Ναι ειiναι δυνατοiν. Επισημαιiνεται οiτι : Στην περιiπτωση που η απαιτουμεiνη Ι/Σ των προταiσεων καλυiπτεται με στοιχειiα (τραπεζικα? διαθεiσιμα) του προσωiπου αυτου? σε οποιαδηiποτε αναλογιiα, αυτα? θα πρεiπει να μην επικαλυiπτονται στις υποβαλλοiμενες προταiσεις. Πχ τραπεζικα? διαθεiσιμα υiψους 100.000ε επαρκουiν για Ι/Σ 100.000 ευρώ σε μιiα προiταση, Ι/Σ 50.000 ευρώ ανα? προiταση σε δυiο προταiσεις κοκ. Η μη τηiρηση της ανωτεiρω επισηiμανσης οδηγει? σε αποiρριψη του ΣΥΝΟΛΟΥ των προταiσεων. Επιiσης, επισημαιiνεται οiτι πρεiπει να τηρουiνται οι απαιτηiσεις περι? σωiρευσης του Κανοiνα DEMINIMIS.

9. Μπορει? να υποβαiλλει επενδυτικο? σχεiδιο δικαιουiχος στη κατηγοριiα Α , ο οποιiος εiχει καiνει διακοπη? του σηiματος λειτουργιiας της επιχειiρησηiς του, με νεiο εταιρικο? σχηiμα;

Απαiντηση: Μπορει? εφοiσον η προiταση δεν αφορα? στο ιiδιο καταiλυμα, καθωiς δεν ειiναι δυνατη? η συiσταση νεiας επιχειiρησης (ΑΦΜ) με εταιiρο την προηγουiμενη επιχειiρηση η? τους εταιiρους/μεiτοχους αυτηiς για την εκμεταiλλευση του ιδιiου καταλυiματος (σηiμα λειτουργιiας). Επισημαιiνεται οiτι η διακοπη? του σηiματος θα πρεiπει να εiχει πραγματοποιηθει? τουλαiχιστον τρεις μηiνες πριν την ημερομηνιiα της προκηiρυξης (7.11.2017).

10. Υφισταiμενη επιχειiρηση (κατηγοριiα Β) δεν διαθεiτει αiδεια δοiμησης μεiχρι την ημερομηνιiα προκηiρυξης, αλλα? θα διαθεiτει κατα? την ημερομηνιiα υποβοληiς; Ειiναι επιλεiξιμη;

Απαiντηση: Οiχι, για τις επιχειρηiσεις της κατηγοριiας Β θα πρεiπει να ισχυiουν σωρευτικα? και οι 4 πρου?ποθεiσεις που θεiτει ο οδηγοiς μεiχρι την ημερομηνιiα εiκδοσης της προκηiρυξης της δραiσης.

11.Για τα ξενοδοχειακα? καταλυiματα εντοiς παραδοσιακωiν κτισμαiτων δεν υπαiρχει ελαiχιστος αριθμοiς κλινωiν; Για τους Ξενωiνες φιλοξενιiας νεiων υπαiρχει περιορισμο? στον ελαiχιστο αριθμο? κλινωiν; Ισχυiει το ιiδιο και για τα καταλυiματα εντοiς διατηρητεiων κτισμαiτων;

Απαiντηση: Δεν υπαiρχει περιορισμοiς συiμφωνα με τον οδηγο? του προγραiμματος

12. Επιχορηγειiται η προiσληψη νεiου προσωπικου? απο? το προiγραμμα;

Απαiντηση: Οiχι η προiσληψη Νεiου Προσωπικου? δεν περιλαμβαiνεται στις επιλεiξιμες κατηγοριiες δαπανωiν της ΔΡΑΣΗΣ. Ωστοiσο, εφοiσον προσληφθει? Νεiο Προσωπικο? για τουλαiχιστον 0,2 ΕΜΕ, αυξαiνεται η δημοiσια επιχορηiγηση κατα? ποσοστο? 5%, παiντοτε συiμφωνα και με τους λοιπουiς οiρους του Οδηγου? της Δραiσης

13. Ο δικαιουiχος υποβαiλει μοiνο την αιiτηση του ηλεκτρονικα? στο ΠΣΚΕ οiπως ακριβωiς συνεiβαινε και σε προηγουiμενα επιχειρησιακα? προγραiμματα;

Απαiντηση: Οι δυνητικοι? δικαιουiχοι οφειiλουν με την υποβολη? της ηλεκτρονικηiς αιiτησης χρηματοδοiτησης να υποβαiλουν ταυτοχροiνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικο? Φαiκελο Υποψηφιοiτητας. Ο φαiκελος αυτοiς θα περιλαμβαiνει τα απαιτουiμενα δικαιολογητικα? του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ.

14. Μπορει? να πραγματοποιηθει? επεiνδυση στην ελληνικη? επικραiτεια απο? καiτοικο εξωτερικουi;

Απαiντηση: Ναι μπορει? αρκει? να ισχυiουν οι οiροι και οι πρου?ποθεiσεις του οδηγου? και να προσκομιστουiν τα απαραιiτητα δικαιολογητικα? εiνταξης.

15. H τεκμηριiωση της ιiδιας συμμετοχηiς μπορει? να γιiνει με υποiλοιπα τραπεζικωiν λογαριασμωiν απο? τραiπεζες του εξωτερικουi;

Απαiντηση: Η τεκμηριiωση της ιδιiας συμμετοχηiς απο? διαθεiσιμα υποiλοιπα τραiπεζας εξωτερικου? ειiναι δυνατη? αρκει? η συγκεκριμεiνη τραiπεζα να ανηiκει στον καταiλογο των αναγνωρισμεiνων πιστωτικωiν ιδρυμαiτων απο? την Τραiπεζα της Ελλαiδος.

16. Για την καiλυψη της Ιiδιας συμμετοχηiς μπορουiν να προσκομισθουiν χρηματικα? διαθεiσιμα προσωiπων που τηρουiνται σε τραπεζικουiς λογαριασμουiς απο? κοινου? με αiλλους δικαιουiχους (τραπεζικοiς λογ/σμος με συνδικαιουiχους);

Απαiντηση: Η καiλυψη της ιδιiας συμμετοχηiς μπορει? να γιiνει μεiσω τραπεζικωiν διαθεiσιμων απο? λογαριασμο? στον οποιiο εκτοiς αποi τον δικαιουiχο υπαiρχουν και αiλλοι συνδικαιουiχοι.

17. Οι δικαιουiχοι στην κατηγοριiα Α μεiχρι ποiτε θα πρεiπει να εiχουν συστηiσει την επιχειiρηση τους;

Απαiντηση: Στην κατηγοριiα Α οι δικαιουiχοι θα πρεiπει να εiχουν συστηiσει την επιχειiρηση? τους απο? την ημερομηνιiα εiκδοσης της προκηiρυξης της δραiσης (7/11/2017) και πριiν την πρωiτη εκταμιiευση της επιχορηiγησης.

18. Ατομικη? επιχειiρηση που εiχει διακοiψει τη λειτουργιiα της πριν την προκηiρυξη της δραiσης, μπορει? να θεωρηθει? νεiα επιχειiρηση για τους σκοπουiς του προγραiμματος με επανεiναρξη την ατομικηiς;

Απαiντηση: Μπορει? να υποβαiλλει στην κατηγοριiα Α σε επιλεiξιμο ΚΑΔ του παραρτηiματος V, παiντοτε συiμφωνα με τους λοιπουiς οiρους και πρου?ποθεiσεις του ιδηγου? της δραiσης (πχ οiροι για το ιiδιο καταiλυμα).

19. Τα τραπεζικα? διαθεiσιμα μεiχρι ποiτε θα πρεiπει να βριiσκονται στην τραiπεζα εiτσι ωiστε να δικαιολογηθει? η ιδιωτικη? συμμετοχηi;

Απαiντηση: Οι τραπεζικεiς βεβαιωiσεις στις οποιiες αναφεiρονται τα διαθεiσιμα υποiλοιπα των λογαριασμωiν των φυσικωiν προσωiπων θα πρεiπει να δικαιολογουiν το ποσοστο? της ιδιωτικηiς συμμετοχηiς την τελευταιiα ημεiρα του προηγουiμενου μηiνα πριν την ημερομηνιiα της ηλεκτρονικηiς υποβοληiς της αιiτησης χρηματοδοiτησης.

20. Απο? ποiτε ειiναι επιλεiξιμες οι δαπαiνες;

Απαiντηση: Οι δαπαiνες ειiναι επιλεiξιμες απο? την ημερομηνιiα δημοσιiευσης της προiσκλησης (7/11/2017).

21. Μπορει? μιiα επιχειiρηση να αγοραiσει μεταχειρισμεiνο σκαiφος εκτοiς προγραiμματος και να επιδοτηθει? στο προiγραμμα για εγκαταiσταση νεiου εξοπλισμου? (π.χ. μηχανεiς, βυθοiμετρα, GPS κλπ);

Απαiντηση: Ναι, υπο? τις εξηiς πρου?ποθεiσεις: η πωληiτρια εταιρειiα του μεταχειρισμεiνου σκαiφους δεν θα πρεiπει να ειiναι εταιiρος / μεiτοχος της νεiας επιχειiρησης (Δικαιουiχο) ο εξοπλισμοiς να ειiναι καινουiργιος και αμεταχειiριστος Oι δαπαiνες ειiναι επιλεiξιμες στην κατηγοριiα 2.1. «Μηχανηiματα - Εξοπλισμοiς»

22. Στο προiγραμμα η ιiδρυση νεiας επιχειiρησης πρου?ποθεiτει η? οiχι την υiπαρξη μοiνο επιλεiξιμων ΚΑΔ;

Απαiντηση: Δεν υπαiρχει καiποιος περιορισμοiς απο? τον οδηγο? της Δραiσης

23. Υφισταiμενη επιχειiρηση που δραστηριοποιειiται σε δυiο δραστηριοiτητες εκ των οποιiων η μιiα ειiναι επιλεiξιμη απο? την Δραiση και δεν εiχει αναπτυiξει καμιiα οικονομικη? δραστηριοiτητα σε αυτοiν, μπορει? να υποβαiλλει επενδυτικο? σχεiδιο;

Απαiντηση: Συiμφωνα με τους οiρους και πρου?ποθεiσεις της προiσκλησης η επιχειiρηση ανηiκει στην κατηγοριiα Β και μπορει? να υποβαiλει επενδυτικο? σχεiδιο εφοiσον πληροι? τους οiρους της κατηγοριiας αυτηiς, μεταξυ? των οποιiων περιλαμβαiνεται η απαιiτηση μηδενικου? Κυiκλου Εργασιωiν ΣΥΝΟΛΙΚΑ στο ΑΦΜ και οiχι μοiνον στην επιλεiξιμη δραστηριοiτητα.

24.Υφισταiμενη επιχειiρηση που δεν εiχει τουριστικη? δραστηριοiτητα, μπορει? να υποβαiλλει προiταση στην κατηγοριiα Α με την προσθηiκη επιλεiξιμου ΚΑΔ;

Απαiντηση: Οiχι, δεν μπορει? να υποβαiλει προiταση. Στην κατηγοριiα Α δεν επιτρεiπεται η υποβολη? προiτασης απο? υφισταiμενες επιχειρηiσεις.

25. Οι μεiτοχοι μιας επιχειiρησης που ασκει? δραστηριοiτητα στον τομεiα του τουρισμου? μπορουiν να ιδρυiσουν νεiα επιχειiρηση που θα εiχει τουριστικη? δραστηριοiτητα και να ειiναι επιλεiξιμη στο προiγραμμα;

Απαiντηση: Ναι, εφοiσον ισχυiουν οι οiροι και οι πρου?ποθεiσεις που θεiτει ο οδηγοiς του προγραiμματος (πχ οiροι για το ιiδιο καταiλυμα).

26.Υφισταiμενη επιχειiρηση μπορει? να υπαχθει? στη Δραiση με την δημιουργιiα υποκαταστηiματος (επιλεiξιμο ΚΑΔ) σε αiλλη Περιφεiρεια για την κατασκευη? νεiας τουριστικηiς μοναiδας;

Απαiντηση: Η δημιουργιiα υποκαταστηiματος απο? υφισταiμενη επιχειiρηση δεν θεωρειiται για τη Δραiση ως ιiδρυση επιχειiρησης και, επομεiνως, τεiτοιες επιχειρηiσεις δεν ειiναι επιλεiξιμες στην Κατηγοριiα Α.

Σχόλια