Ειδήσεις

Εκκλησία της Κρήτης: Κατηγορηματική θέση για τα θρησκευτικά

Ρητή και κάθετη διαφωνία προς τον επιχειρούμενο «θρησκευτικό συγκρητισμό», εκφράζει με επιστολή του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος.

Ρητή και κάθετη διαφωνία προς τον επιχειρούμενο «θρησκευτικό συγκρητισμό», όπως τον χαρακτηρίζει, εκφράζει με επιστολή του προς τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γαβρόγλου ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος.

Σε επιστολή που στέλνει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης προς τον υπουργό Παιδείας αναφέρει ότι τριμελής επιτροπή της Εκκλησίας Κρήτης εξετάζει τους φακέλους σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών και πρόκειται να επανέλθει με νέα επιστολή, η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις αλλαγής ή επαναπροσδιορισμού του μαθήματος.

Παράλληλα, στην επιστολή τονίζεται ότι «μέσα από την αδιάκριτη προβολή των θρησκειών» πρόκειται να υπάρξει σύγχυση των μαθητών σχετικά με «το κομβικό ζήτημα της πίστεως ενός ανθρώπου και μάλιστα ανηλίκου».

Δείτε αναλυτικά την επιστολή:

Προς τον Εξοχώτατον κύριον Κωνσταντίνον Γαβρόγλου,

Υπουργόν Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, κατά την Τακτικήν Συνεδρίαν Αυτής, της 10ης Οκτωβρίου ε.ε, συζητήσασα, μεταξύ άλλων, διεξοδικώς περί του μείζονος θέματος των φακέλλων και εν γένει της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών εις πάσας τας βαθμίδας της εκπαιδεύσεως, ομοφώνως απεφάσισεν όπως απευθυνθή εις την Υμετέραν Εξοχότητα δια του παρόντος Συνοδικού Γράμματος, επί του λίαν σημαντικού τούτου θέματος.

Η Ιερά Σύνοδος, αφουγκραζομένη τα ερωτήματα και την απορίαν πολλών ανθρώπων, γονέων και κηδεμόνων μαθητών, εν τη Μεγαλονήσω Κρήτη, διατυπώνει δια του παρόντος Γράμματος Αυτής ότι επιθυμεί τον Ορθόδοξον χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών εις πάσας τας βαθμίδας της Εκπαιδεύσεως και εκφράζει την ρητήν διαφωνίαν της Ιεράς Συνόδου ως προς τον επιχειρούμενον και μάλιστα εις μαθητάς του Δημοτικού Σχολείου, «θρησκευτικόν συγκρητισμόν».

Ως Αρχιερείς της Εκκλησίας Κρήτης θεωρούμεν απαραίτητον την προβολήν της ημετέρας ταυτότητος και του πολιτισμού ημών μέσω του μαθήματος των Θρησκευτικών και δηλώνομεν, επίσης, τον απερίφραστον σεβασμόν προς την πίστιν ενός εκάστου συνανθρώπου ημών, ως και την σύνταξιν ημών εις τον αγώνα αποβολής πάσης μισαλλοδοξίας.

Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,

Εις καιρούς κατά τους οποίους πολλών ειδών συγχύσεις επικρατούν εν τη Κοινωνία ημών, θεωρούμε λανθασμένην την επιλογήν της εισαγωγής μιας επιπλέον «συγχύσεως» εις το μάθημα των Θρησκευτικών, δια της αδιακρίτου προβολής των θρησκειών και της άνευ της δεούσης προσοχής και διακρίσεως εξαγωγής βεβιασμένων συμπερασμάτων και μάλιστα εις το κομβικόν ζήτημα της πίστεως ενός ανθρώπου και μάλιστα ανηλίκου.

Επί πλέον, γνωρίζομεν εις την Υμετέραν Εξοχότητα ότι Τριμελής Συνοδική Επιτροπή της Εκκλησίας Κρήτης έχει αναλάβει το έργον της λεπτομερούς μελέτης των φακέλλων του μαθήματος των Θρησκευτικών και θα επανέλθωμεν δια συγκεκριμένων στοιχείων, τα οποία θεωρούμεν ότι χρήζουν αμέσου αλλαγής και επαναπροσδιορισμού, προκειμένου να μην εξάγωνται λανθασμένα και βεβιασμένα συμπεράσματα εκ των μαθητών.

Επί τούτοις, ευχόμενοι την παρά Θεού δύναμιν και ενίσχυσιν εις το ευθυνοφόρον έργον Υμών, επ' αγαθώ της Ελληνικής Παιδείας και της φιλτάτης ημών Πατρίδος, διατελούμεν

Μετ' ευχών εξαιρέτου τιμής και εν Κυρίω αγάπης.

Ο Πρόεδρος

Ο Κρήτης Ειρηναίος

Σχόλια