Ειδήσεις

Έρχεται αξιολόγηση σε μαθητές Δημοτικού

Στη δημοσιότητα δόθηκε η απόφαση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των τριμήνων για τα Δημοτικά σχολεία.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η απόφαση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των τριμήνων για τα Δημοτικά σχολεία.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση λοιπόν, το πρώτο τρίμηνο θα αρχι?ζει στις 11 Σεπτεμβρι?ου και θα λη?γει στις 10 Δεκεμβρι?ου, το δευ?τερο θα αρχίζει στις 11 Δεκεμβρι?ου και θα λη?γει στις 10 Μαρτι?ου και το τρι?το τρι?μηνο θα αρχι?ζει στις 11 Μαρτι?ου και θα λη?γει στις 15 Ιουνι?ου.

Στην ίδια απόφαση περιγράφονται αναλυτικά όσα θα ισχύουν από δω και πέρα στις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών σε κάθε μία από τις τάξεις του Δημοτικού.

Συγκεκριμένα, στην Α' και Β' Δημοτικού θα υπάρχει μόνο προφορική περιγραφικη? αξιολο?γηση, ο δάσκαλος δηλαδή στην λήξη κάθε τριμήνου θα ενημερώνει τους γονείς για την πορεία των παιδιών τους. Το Βιβλι?ο Μητρω?ου και Προο?δου του μαθητή θα παραμένει κενό μέχρι το τέλος του έτους, όταν ο δάσκαλος θα αναγράφει τις ενδείξεις «Προα?γεται» η? «Επαναλαμβα?νει την τα?ξη». Οι μαθητές θα περνούν στην επόμενη τάξη ή όχι, βάση της κρίσης του δασκάλου.

Για την Γ' και Δ' Δημοτικού το υπουργείο Παιδείας έχει προβλέψει περιγραφικη? αξιολο?γηση σε συνδυασμο? με κλι?μακα βαθμολογι?ας.  Η κλίμακα θα είναι η εξής: Α?ριστα (Α), Πολυ? καλα? (Β), Καλα? (Γ), Σχεδο?ν καλα? (Δ). Τόσο στο Βιβλι?ο Μητρω?ου και Προο?δου όσο και στους ελέγχους των μαθητών οι δάσκαλοι θα σημειώνουν τα σύμβολα της βαθμολογίας. Κατα? την ε?κδοση των αποτελεσμα?των, στο Βιβλι?ο Μητρω?ου και Προο?δου αναγρα?φεται μο?νο η λε?ξη «Προα?γεται». Οι μαθητές θα περνούν στην επόμενη τάξη, όταν οι βαθμολογίες Α,Β,Γ υπερισχύουν των Δ. Σε περίπτωση που τα Δ είναι περισσότερα ο μαθητής επαναλαμβάνει τη τάξη.

Τέλος όσον αφορά τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου υπάρχει πρόβλεψη για περιγραφικη? αξιολο?γηση σε συνδυασμο? με κλι?μακα βαθμολογι?ας που ει?ναι λεκτικη? και αριθμητικη?. Η κλίμακα είναι η εξής: Α?ριστα (9-10), Πολυ? καλα? (7-8), Καλα? (5-6), Σχεδο?ν καλα? (?5). Και εδώ η βαθμολογία θα αναγράφεται στο Βιβλι?ο Μητρω?ου και Προο?δου. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου: «Αν κατα? την εξαγωγη? του με?σου ο?ρου της ετη?σιας επι?δοσης μαθητη? κατα? μα?θημα ο?σο και του γενικου? με?σου ο?ρου ο?λων των μαθημα?των προκυ?ψει κλα?σμα ι?σο η? μεγαλυ?τερο απο? το μισο? της ακε?ραιας μονα?δας, το?τε αυτο? λογι?ζεται ως ακε?ραια μονα?δα και προστι?θεται στο ακε?ραιο με?ρος του με?σου ο?ρου. Το κλασματικο? αυτο? υπο?λοιπο παραλει?πεται αν ει?ναι μικρο?τερο απο? το μισο? της ακε?ραιας μονα?δας». Οι μαθητές προάγονται εάν ο γενικός μέσος όρος τους είναι μεγαλύτερος του 4,5, σε αντίθετη περίπτωση, επαναλαμβάνουν την τάξη.

Τέλος στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας αναφέρεται πως εάν ένας μαθητής λείπει από τα μαθήματα για διάστημα μεγαλύτερο του μισού διδακτικού έτους, μπορεί να περάσει στην επόμενη τάξη, ένα υποβληθεί σε εξετάσεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του γονέα του. Η εξέτασή θα γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.

Πηγή: cnn.gr

Σχόλια