Ειδήσεις

Συγκλονίζει η επιστολή Μητροπολίτη για την Γεωργία Αποστόλου

Την άγνωστη πλευρά της Γεωργίας μας αποκαλύπτει σε μία μακροσεκλή επιστολή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

Ήταν ένα πλάσμα χαρούμενο, ζωντανό, δραστήριο και τη συμπαθούσες με την πρώτη ματιά! Γλυκιά και προσιτή η Γεωργία Αποστόλου, άφησε την τελευταία της πνοή πριν περίπου ένα χρόνο και σόκαρε όλους όσους την γνώριζαν.

Την άγνωστη πλευρά της Γεωργίας μας αποκαλύπτει σε μία μακροσεκλή επιστολή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, ο οποίος αναφέρει ότι η Γεωργία του είχε αποκαλύψει τα προβλήματα που είχε με την καρδιά της και ότι σύντομα επρόκειτο να πεθάνει.

Αναφέρει επίσης, ότι η ηθοποιός δε δέχτηκα μαία βοήθεια οικονομικής φύσης, αυτό που αναζητούσε απλά ήταν ηρεμία και γαλήνη για την ψυχή της, βρίσκοντας καταφύγιο στην Εκκλησία.

Το κείμενο του Μητροπολίτη

Ναυπάκτου κ. ?εροθέου: Γεωργία ?ποστόλου μιά ?νήσυχη ?θοποιός καί Χριστιανή

«Τήν 10η ?ουνίου 2016 ?πεβίωσε ? ταλαντο?χος ?θοποιός Γεωργία ?ποστόλου, σέ ?λικία 43 ?τ?ν, καί δημιούργησε μεγάλη ?κπληξη στό κοινό, ?διαιτέρως στούς δημοσιογράφους καί τούς νέους, διότι ?ταν γνωστή ?πό τόν πρωταγωνιστικό ρόλο πού ε?χε σέ διάφορα σίριαλ στήν τηλεόραση ?πό τό 1994 ?ως τό 2005.

Δέν θέλησα ?μέσως νά ?μιλήσω γιά τήν Γεωργία, ?λλά ?φησα τόν χρόνο νά περάση γιά νά γράψω κάτι.

Ναυπάκτου κ. ?εροθέου:  Γεωργία ?ποστόλου μιά ?νήσυχη ?θοποιός καί ΧριστιανήΤήν γνώρισα πρίν ?πό πολλά χρόνια ?πό τίς ?πισκέψεις της στήν Ναύπακτο, ?ταν ?πιδίωκε νά μέ συναντήση. Τότε πρωταγωνιστο?σε σέ σίριαλ τ?ς τηλεοράσεως. Ε?χε πολλές ?πορίες γύρω ?πό θεολογικά θέματα καί τά ?θετε μέ γρήγορο τρόπο, τό ?να μετά τό ?λλο, πρίν λάβη ?πάντηση ?πό τό προηγούμενο, καί κυρίως ?νδιαφερόταν γιά τήν νηπτική παράδοση τ?ς ?κκλησίας, τήν νοερά προσευχή, τήν ?συχία, τήν ?ποκάλυψη το? Θεο? κ.?. ?ταν ?ντως ?να ?νήσυχο πνε?μα καί ?νδιαφερόταν γιά τά θέματα α?τά, πού συνήθως δέν ?πασχολο?ν πολλούς ?νθρώπους. Ε?χε διαβάσει μερικά ?πό τά βιβλία μου καί ?νδιαφερόταν γιά τά θέματα α?τά.

?ρχόταν συχνά στήν Ναύπακτο καί παρακολουθο?σε τίς ?μιλίες πού ?κανα τήν Δευτέρα, καί ?ταν δέν μπορο?σε νά ?λθη, φρόντιζε νά μαθαίνη τό περιεχόμενο τ?ς ?μιλίας καί μο? τηλεφωνο?σε γιά νά μέ ?ρωτήση διάφορες ?πορίες της.

Ε?χε πνευματικό πατέρα στήν ?θήνα, ?λλά ?μένα μέ ρωτο?σε γιά θέματα πού σχετίζονταν μέ τά βιβλία μου καί τίς θεολογικές ?πορίες της. Μερικές φορές ?ρχόταν στήν Ναύπακτο μέ διάφορες φίλες της, ?στε καί ?κε?νες νά μέ ?ρωτήσουν ?πορίες πού δέν μπορο?σε ? ?δια νά τούς ?παντήση.

Σέ μιά ?πό τίς ?πισκέψεις της θέλησε νά ?ξομολογηθ?. ?πειδή ε?χε πνευματικό πατέρα στήν ?θήνα, δικαιολόγησε α?τήν τήν ?πιθυμία της, ?τι ?θελε νά π? κάτι πού χρειαζόταν τήν δική μου βοήθεια. ?τσι, μο? ?κμυστηρεύθηκε ?να βαθύτατο μυστικό της, πού δέν μπορο?σε νά τό π? ?λλο?. Φυσικά, α?τό πού μο? ?μπιστεύθηκε στήν ?ξομολόγηση παραμένει μέσα μου ?ς μυστικό καί δέν πρόκειται νά τό ?ποκαλύψω, σύμφωνα μέ τόν λόγο «?κήκοας λόγον; Συναποθανέτω σοι».

Καθώς περνο?σαν τά χρόνια ?λλαξε ? ?σωτερικός της κόσμος. Χωρίς νά μέ ?ρωτήση «?σπασε» τό συμβόλαιο μέ ?να σίριαλ πού ?παιζε τήν ?ποχή ?κείνη, διότι ?λα α?τά μέ τά ?πο?α ?σχολε?το τά θεωρο?σε «βλακε?ες», ?πως χαρακτηριστικά μο? ε?πε. Τήν συμβούλευσα ?ν δέν θέλη νά ε?ναι πρωταγωνίστρια, γιατί τήν ?νοχλο?σε ? ?ναγνωρισιμότητα καί ο? ε?θύνες τ?ς ?ργασίας α?τ?ς, ?πρεπε νά παίξη μικρούς ρόλους γιά νά ζήση βιοποριστικά. ?κείνη ?ντιδρο?σε. Τήν συμβούλευσα, ?φο? ?θελε νά σταματήση ?ς ?θοποιός, νά ?ναζητήση κάποια ?λλη ?ργασία γιά νά καλύπτη τά βασικά της ?ξοδα. ?κανε κάποιες προσπάθειες πρός τήν κατεύθυνση α?τή, ?λλά μέ διαφόρους λόγους δέν συνέχιζε.

Σέ ?ρώτηση δημοσιογράφου γιατί ?ξαφανίσθηκε, ?κείνη ?πάντησε:

«?χι, δέν ?ξαφανίστηκα, ο?τε κρύφτηκα ?πό κανέναν. Τή δουλειά μου τήν ?φησα γιατί δέν τήν ?γαπο?σα πιά. Καί ?ταν δέν ?γαπ?ς κάτι, δέν μπορε?ς νά τό ?ποστηρίξεις. Καταπιέζεσαι. ? ?κκλησία μέ στήριξε νά ?σκήσω τό ?πάγγελμα το? ?θοποιο? γιά δεκατρία συναπτά ?τη. ?λλι?ς θά τά ε?χα παρατήσει πολύ νωρίτερα».

?ρχισε νά ζ? μέ ?σα ο?κονομικά ε?χε ?ποκτήσει ?ως τότε. ?λλά μέ τόν καιρό πούλησε τό α?τοκίνητό της, καί δέν μπορο?σε νά μετακινηθ? παρά μόνον μέ τήν βοήθεια ?λλων, καί γι' α?τό μείωσε τίς ?λεύσεις της στήν Ναύπακτο. Ξενοίκιασε ?να καλό διαμέρισμα πού ε?χε καί μετά φιλοξενε?το σέ γνωστούς της, δηλαδή ?πεσε σέ μιά ο?κειοθελ? ?λική πτωχεία.

Πολλές φορές ?πιδίωξα νά τήν βοηθήσω ο?κονομικ?ς, ?λλά δέν τό ?θελε, στενοχωριόταν, τό ?πέρριπτε μέ ?ποφασιστικότητα. Μο? ?λεγε: «?σ?ς σ?ς χρειάζομαι γιά νά λύνω τίς θεολογικές μου ?πορίες καί νά μέ βοηθ?τε πνευματικά».

Παράλληλα, ?μως, α?ξησε τίς μελέτες της στόν ?γιο Σιλουανό, τόν Γέροντα Σωφρόνιο καί ?λλους ?γίους, καί δεχόμουν βροχηδόν ?ρωτήσεις γιά τά θέματα α?τά.

?πως μο? ?λεγε, πολλά βράδυα ?γρυπνο?σε καί προσευχόταν, συμμετε?χε σέ διάφορες ?γρυπνίες καί πρωινές θε?ες Λειτουργίες, παρακολουθο?σε ?θόρυβα διάφορες ?μιλίες στήν ?θήνα. Τήν ?βλεπα στό ?κροατήριο ?ταν τύχαινε νά ?μιλ? στήν ?θήνα. Τήν ?νοχλο?σε ?φόρητα ?ταν τήν ?ναγνώριζαν καί κυρίως ?ταν τήν περίμεναν δημοσιογράφοι ?ξω ?πό τό σπίτι της, ? ?ταν τ?ς τηλεφωνο?σαν γιά νά μάθουν ?ν ?γινε μοναχή.

?πιθυμο?σε νά γίνη μοναχή σέ ?να ?σκητήριο. Δέν ?θελε, ?μως, νά πάη σέ ?να κοινόβιο μέ πολλές μοναχές, ?λλά σέ ?να μικρό ?συχαστήριο, ?στε σχεδόν νά ε?ναι μόνη της. Δέν τό ?βλεπα α?τό λογικό, δέν ?ταν σύμφωνο μέ τόν ?κρηκτικό χαρακτ?ρα της, δέν τό θεωρο?σα ?τι ?ταν ?ριμο καί γι' α?τό καί τήν ?πέτρεπα νά τό κάνη.

Ζο?σε πολύ φτωχικά καί σχεδόν ?ρημικά στήν ?θήνα. Δέν μπορο?σε νά ?λθη στήν Ναύπακτο. Κάποτε μο? ?στελνε μηνύματα μέ ε?δικό περιεχόμενο καί ?πειτα γιά μ?νες ?ξαφανιζόταν. Σέ ?να μήνυμά της πρίν λίγους μ?νες ?πό τήν κοίμησή της, τήν 23 ?κτωβρίου 2015, ?ρα 21.22, μο? ?γραψε:

«Πάτερ, ?πειδή προχθές ?ναφερθήκατε στόν ?γιο Σιλουανό, ?χω ?δ? καί χρόνια τήν ?πορία μέσα μου... Π?ς ?ν? ?ταν ο?κονόμος καί ε?χε μέριμνες πολλές καί συναναστροφές δέν "?χανε" τήν προσευχή -?πως ? ?διος λέει στόν συνασκητή του πατήρ Σπυρίδωνα- τήν ?ρα τ?ς ?σχολίας μέ ?λλα... Το? τήν ?δωσε δ?ρο ? Θεός ?ξαρχ?ς α?τήν τήν "δυνατότητα" ? ?κανε ?σκηση νά τό καταφέρει α?τό; Καί γιατί ? π. Σωφρόνιος χρειάσθηκε νά μένει τόσα χρόνια μόνος του; Θά μπορούσαμε νά πο?με ?τι ?ταν "μεγάλος ?γιος" δηλ.; Δυσκολεύομαι τόσο πολύ ?ταν ?ναγκάζομαι νά ε?μαι μέ ?νθρώπους... Δ?στε μου τά "φ?τα σας" πάνω σ' α?τό. Σ?ς παρακαλ?... καί συγγνώμη πού ?νοχλ?».

?στερα ?πό δέκα λεπτά (21.32΄) μο? ?στειλε ?λλο συμπληρωματικό μήνυμα:

«Θέλω νά ζητήσω ?π' τό Θεό νά μπορ?, ?ταν ε?μαι μέ τούς ?νθρώπους πολλή ?ρα, νά ε?μαι ?πως ?ταν ε?μαι μόνη μου καί νά μήν μέ ταράζουν ο?τε νά μέ ?ποσπο?ν... Ε?ναι θράσος νά τό ζητήσω α?τό; Δίνεται ?ς δ?ρο ? θέλει νά κάνω ?γώνα; ? μήπως νά συνεχίσω νά ?ποφεύγω γιατί ε?μαι πολύ ?δύναμη; Τί γνώμη ?χετε; Γεωργία ?ποστόλου».

Συνέχεια τέτοια θέματα τήν ?πασχολο?σαν καί μέ ?ρωτο?σε. Τ?ς ?παντο?σα, ?ταν μπορο?σα. ?λλά ?πειδή δέν ?ταν δυνατόν νά ?παντ? μέ μηνύματα, ?ταν ?πρεπε τ?ς τηλεφωνο?σα γιά νά τ?ς τά π? προφορικά. Πάντοτε προσπαθο?σα νά τήν ?ξισορροπ? γιά νά μή φθάνη στά ?κρα.

Τό βράδυ ?κε?νο, ?πειδή δέν ?ταν ε?κολο νά ?παντήσω γιά τέτοιο θέμα μέ μήνυμα τ?ς ?γραψα, στίς 21.51΄. «Τά θέματα α?τά δέν ?παντο?νται μέ μηνύματα. Ρώτησε τόν Γέροντά σου».

?μέσως μετά, στίς 22.15΄ μο? ?πάντησε:

«? παπάς μας δέν μιλάει γι' α?τά τά θέματα... Ο?τε τολμ? νά ρωτήσω... Πιστεύω ?τι ? Χριστός θά ε?ναι μαζί μου πιό ?πιεικής καί προσηνής, ?ταν τόν συναντήσω... Ζήτησα τήν ?ποψή σας τηλεφωνικ?ς δεδομένου ?τι δέν μπορ? νά ?ρχομαι τίς Δευτέρες καί δεδομένου ?τι γνωρίζετε προσωπικά καί ?ναλύετε στά βιβλία σας τέτοιου ε?δους θέματα πού ?χουν σχέση μέ τήν προσευχή. Ε?χαριστ? πού ε?χεσθε. Θά ?παντήση ? Κύριος διά τ?ν ε?χ?ν σας...».

Α?τά τά μηνύματα δείχνουν τόν χαρακτήρα τ?ς Γεωργίας καί τίς ?ναζητήσεις της.

Τά Χριστούγεννα το? 2015 μο? ?στειλε τό τελευτα?ο μήνυμά της, τήν 26/12, 14.44΄. «Χρόνια πολλά! Καλή δύναμη!». Καί ? ?πάντησή μου ?μέσως: «Ε?χαριστ? γιά τίς ε?χές. ?ντεύχομαι ?γεία, ε?ρήνη καί ?γάπη».

?πό τότε μέχρι τήν κοίμησή της, τήν 10 ?ουνίου 2016, δέν ε?χα κάποια ?λλη ?πικοινωνία. ?ργότερα ?μαθα ?τι ?πιθυμο?σε νά πεθάνη μόνη της.

?πό χρόνια, ?δίως ?πό τότε πού σταμάτησε νά παίζη στά σίριαλ, μο? ?λεγε ?τι θά πεθάνη καί μάλιστα θά πεθάνη ?πό καρδιακό πρόβλημα. Τήν προέτρεπα νά πάη στούς γιατρούς, νά κάνη ?ξετάσεις, καί μάλιστα τήν παρακαλο?σα νά τ?ς καλύψω τά ?ξοδα. Δέν συνέχιζε τήν συζήτηση, δέν ?θελε νά μέ ?πιβαρύνη ο?κονομικά, ?πλ?ς μο? ?λεγε: «Θά πεθάνω γρήγορα».

?τσι, α?σθάνθηκα μεγάλη ?κπληξη ?ταν μο? τηλεφώνησε μιά γνωστή της κυρία, στήν ?ποία προφαν?ς ε?χε πε? ?τι συνδέεται πνευματικά μαζί μου, ?τι πέθανε. Δέν ?μαθα λεπτομέρειες γιά τό θέμα, ?λλά ?μαθα ?τι ?ταν μόνη της καί τήν βρ?καν πεθαμένη. Θυμ?μαι ?τι δέν μπόρεσα νά κοιμηθ? ?λη τήν νύκτα, γιατί τήν ?φιέρωσα σέ α?τήν, προσευχόμενος γιά τήν σωτηρία τ?ς ψυχ?ς της.

?χω στήν μνήμη μου τήν Γεωργία ?ποστόλου, ?ς μιά γυναίκα μέ ?ντονες ?νησυχίες, μέ μεγάλη δίψα γιά τόν Θεό, ζο?σε μέσα στήν κοινωνία ?ς ?ναχωρήτρια, μέ ?να ε?δος κατά Χριστόν σαλότητος, ?φο? ?κρυβε ?πιμελ?ς α?τά πού ε?χε μέσα της, ?κόμη καί τήν ?σθένειά της. Τήν θυμ?μαι, ?ς ?ναν ?νθρωπο πού ε?χε μιά διαρκ? μνήμη θανάτου καί τόν ?ντιμετώπιζε μέ γενναιότητα, πού ?ξαφανιζόταν ?ρεμα, μυστικά, καί ?μφανιζόταν ?ντονα καί ?μφαντικά σάν τήν ?στραπή καί τόν κεραυνό, τήν θυμ?μαι ?ς μιά γυναίκα πού ?ναζητο?σε τό ξένο, τό ?γνωστο, τό μυστήριο, τήν συνάντηση μέ τόν «παράξενο Θεό»!

Δέν μπορ? νά τά ?ξηγήσω ?λα α?τά πού συνέβαιναν μέσα της, ?λλά σέ κάθε θεία Λειτουργία τήν μνημονεύω μαζί μέ τίς κεκοιμημένες μοναχές, καί ?ν καί δέν ε?χε καρε? μοναχή, νομίζω ?τι παρουσιάστηκε στόν Θεό ?ς μοναχή στήν καρδιά».

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο parembasis.gr

Σχόλια