Ειδήσεις

Φυτοφάρμακα με… συνταγή από Δευτέρα

Από την ερχόμενη Δευτέρα 18 του μήνα, θα ξεκινήσει η διαδικασία της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φυτοπροστατευτικών.

Χωρίς τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται τα ερασιτεχνικής χρήσης φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα.

Από την ερχόμενη Δευτέρα 18 του μήνα, θα ξεκινήσει η διαδικασία της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φυτοπροστατευτικών, για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Μέχρι το τέλος του 2017 θα είναι δοκιμαστική περίοδος για τους ελέγχους στις συνταγές χρήσης των φυτοπροστατευτικών από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας.

Σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση, δεν προβλέπεται η αναγραφή του κωδικού αγροτεμαχίου (ΟΣΔΕ) στη συνταγή χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Στο διευκρινιστικό έγγραφο που απέστειλε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς όλους τους ενδιαφερόμενους (ελεγκτικές Αρχές, γεωπόνους, αγρότες κ.λπ.), αναφέρονται οι απαντήσεις σε μια σειρά πολύ σημαντικών ερωτημάτων.

Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στους οποίους μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, δύναται να είναι:

Α) Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών.

Β) Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών, ο οποίος επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.

Γ) Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω, ή νομικά πρόσωπα για τα οποία ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων Α' ή/και Β' έχει δηλώσει στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αγοράζουν.

Ποιοι υποχρεούνται

Παρακάτω, το υπουργείο αναφέρει ότι τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών και αναλαμβάνουν την εφαρμογή των επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προμηθεύονται άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ("ψεκαστές") οφείλουν να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία "Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων" και να δηλώσουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Για τους κατόχους τίτλου σπουδών, που επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος, αναφέρονται τα εξής:

- Στην περίπτωση που ήδη έχουν κάνει εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως υπεύθυνοι επιστήμονες σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων ή/και ως συνταγογράφοι, μπορούν να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία "Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων".

- Στην περίπτωση που δεν έχουν κάνει εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως υπεύθυνοι επιστήμονες σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων ή/και ως συνταγογράφοι, πρέπει να κάνουν "Δημιουργία Λογαριασμού" στις ψηφιακές υπηρεσίες και να εισέλθουν στην ψηφιακή υπηρεσία "Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων" για να υποβάλουν ηλεκτρονικά τον τίτλο σπουδών που διαθέτουν και να αιτηθούν την καταχώρισή τους ως χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η αίτηση θα εξεταστεί ηλεκτρονικά από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, όπως έγινε και με την ψηφιακή υπηρεσία των συνταγογράφων.

Οι τίτλοι σπουδών που επέχουν θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος είναι:

* Γεωπόνος, πτυχιούχος ΑΕΙ.

* Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Φυτικής Παραγωγής [Π.Δ. 109/1989 (Α' 47)].

* Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων [Π.Δ. 109/1989 (Α' 47)].

* Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας [Π.Δ. 109/1989 (Α' 47)].

* Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας [Π.Δ. 312/2003 (Α' 264)] για χρήσεις συμβατές με τη βιολογική γεωργία.

* Κάτοχος ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους-μέλους της Ε.Ε. με τα ανωτέρω ή χώρας εκτός Ε.Ε. με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.

Οι καλλιέργειες

Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες, με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, και για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η ψηφιακή υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα έκδοσης συνταγής σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη. Ο έλεγχος της πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων αποτελεί ευθύνη του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που τυχόν εκτελεί την πώληση χωρίς συνταγή χρήσης του γεωργικού φαρμάκου.

Σε περίπτωση που η συνταγή γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων) δε συντάσσεται, λίγο πριν την πώληση αυτών υπάρχει η δυνατότητα:

- Είτε αναγραφής του κωδικού αριθμού της συνταγής και αυτόματης συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων της ψηφιακής υπηρεσίας της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

- Είτε ανάγνωσης με ειδική συσκευή του γραμμικού κώδικα (barcode) της συνταγής και αυτόματης συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων της ψηφιακής υπηρεσίας της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

- Είτε συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων της ψηφιακής υπηρεσίας της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τα αντίστοιχα πεδία της συνταγής.

Ο συνταγογράφος έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της συνταγής γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων), πριν την οριστικοποίηση και έκδοσή της.

Ο συνταγογράφος έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και ελέγχου του ιστορικού των συνταγών που έχουν εκδοθεί στον επαγγελματία χρήστη, προκειμένου να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 της με αριθ. 9497/104760/20.8.2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 2310).

Η ψηφιακή υπηρεσία της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων παρέχεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους. Η δυνατότητα διασύνδεσης ιδιωτικών πακέτων για τον ίδιο σκοπό (web service) θα πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα.

Οι συσκευασίες

Σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α' 8), όπως ισχύει, «σε μεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες, των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και δε φέρουν εικονόγραμμα κινδύνου με νεκροκεφαλή και χιαστί οστά, εκδίδεται συνταγή, ή τη στιγμή της πώλησης γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή στο ειδικό έντυπο της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου, αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του επιστήμονα που την εξέδωσε».

Η ψηφιακή υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα έκδοσης συνταγής σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη. Ο έλεγχος της πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων αποτελεί ευθύνη του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που τυχόν εκτελεί την πώληση χωρίς συνταγή χρήσης του γεωργικού φαρμάκου.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Τα τιμολόγια και η ευθύνη...

* Σε ποιον εκδίδεται το τιμολόγιο πώλησης, στον ψεκαστή ή στον παραγωγό;

Το παραστατικό πώλησης εκδίδεται σε αυτόν που αγοράζει (αποκτά κατοχή) του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Το πρόσωπο που εφαρμόζει το φυτοπροστατευτικό προϊόν (ψεκαστής), εάν παρέχει μόνον την υπηρεσία της εφαρμογής του, προφανώς δεν εκδίδει στο όνομά του τιμολόγιο αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά μόνον τα σχετικά παραστατικά παροχής υπηρεσιών.

* Ποιος θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση ανίχνευσης μη επιτρεπτών υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φυτικά προϊόντα;

Αυτός που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση. Για παράδειγμα, εάν η συνταγή ήταν σωστή, εάν η πώληση του γεωργικού φαρμάκου ήταν σωστή αλλά η χρήση του φαρμάκου ήταν λάθος, τότε ευθύνεται ο επαγγελματίας χρήστης.

* Οι συνταγές θα πρέπει να εκτελούνται μέσα στο νομό που εκδόθηκαν και τι ισχύ έχουν;

Κάθε συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέρει την περιοχή χρήσης του, που φυσικά δεν απαιτείται να είναι στον ίδιο νομό που εκδόθηκε η συνταγή. Η συνταγή ισχύει για ένα μήνα από την έκδοσή της.

* Αν κάποιος θέλει να αναιρέσει την αναγνώρισή του ως συνταγογράφος, τι πρέπει να κάνει;

Απλά το δηλώνει στην ψηφιακή υπηρεσία.

Ρεπορτάζ: Χριστόφορος Παπαδάκης

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια