Ειδήσεις

Στην "πρέσα" οι αγρότες, με... βιβλίο στο χωράφι & τη βάρκα

Ο αγρότης και ο ψαράς οφείλουν να αναγράφουν τα ονόματα των εργαζομένων που θα απασχολήσουν

Εκτός από τα... ελαιοραβδιστικά μηχανήματα με τις βέργες τους, οι αγρότες το πρωί που θα ξεκινούν για το χωράφι θα πρέπει να παίρνουν μαζί τους και το... βιβλίο... Σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε μαζί με το νομοσχέδιο "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" χθες στη Βουλή, ο αγρότης και ο ψαράς οφείλουν να αναγράφουν στο "Βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία" τα ονόματα των εργαζομένων που θα χρησιμοποιήσουν, για να μαζέψουν τη σοδειά τους!

Το βιβλίο θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ότι επέχει θέση Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού, τηρείται στο χώρο εργασίας και είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Τώρα βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις τι να πρωτοθυμηθεί κανείς... Κανένα πρόβλημα. Απλά... σε περίπτωση μη αναγραφής των οριζόμενων προσώπων στο βιβλίο, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, διοικητική κύρωση κατά δέσμια αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την αδήλωτη εργασία διατάξεις.

Επιπρόσθετα, σε κάθε υπόχρεο, που δε θεωρεί, δεν τηρεί ή δεν επιδεικνύει για οποιονδήποτε λόγο στα αρμόδια όργανα ελέγχου το βιβλίο, επιβάλλεται σε βάρος του, ως ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση κατά δέσμια αρμοδιότητα, πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη λόγω των ιδιαιτεροτήτων της απασχόλησης σε αγροτικές εργασίες και αλιεία, που καθιστούν δυσχερή την τήρηση του Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού στο πληροφοριακό σύστημα της "Εργάνη" του υπουργείου Εργασίας.

Η σύνδεση της εργασίας με τις καιρικές συνθήκες και η μη δυνατότητα τήρησης σταθερού λογιστηρίου καθημερινά για την παρακολούθηση των εργασιών αυτών επιτάσσουν την ανάγκη να βρεθεί ένας εναλλακτικός τρόπος αποτύπωσης των παραπάνω εργασιακών σχέσεων.

Περαιτέρω η τήρηση του θεσπιζόμενου βιβλίου για τις παραπάνω κατηγορίες διευκολύνει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Εργασίας για τη διαπίστωση της τήρησης της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η αιτιολογική έκθεση

Αναλυτικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση "Βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία" από τους εργοδότες για τους μισθωτούς με σχέση ή σύμβαση εργασίας σε αγροτικές εργασίας και στην αλιεία.

Με την τρίτη και τέταρτη παράγραφο ορίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλουν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβιάσεων της θεσπιζόμενης διάταξης.

Με την τελευταία παράγραφο δίδεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να ρυθμίσει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, όπως ιδίως τον τύπο του βιβλίου, τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει και ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο.

Διάταξη νόμου

Συγκεκριμένα, καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση από τους εργοδότες "Βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία" (βιβλίο) για τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Αλιεργάτες με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε έναν ή περισσότερους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών του Ν. 4251/2014 (Α' 80), που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016 (Α' 85).

- Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι, σύμφωνα με το Ν. 4251/2014, προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016.

Το βιβλίο θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, επέχει θέση Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού, τηρείται στο χώρο εργασίας και είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Η συμπλήρωση του βιβλίου πραγματοποιείται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την έναρξη εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού της.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, όπως ιδίως ο τύπος του βιβλίου, τα στοιχεία που περιλαμβάνει και η εξειδίκευση της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων.

Σχόλια