Ειδήσεις

Τράπεζας Πειραιώς: “Climabiz”, ένα από τα καλύτερα προγράμματα LIFE

Ως ένα από τα 15 πιο επιτυχημένα LIFE προγράμματα των τελευταίων 25 ετών, επί συνόλου περίπου 4.300, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό  πρόγραμμα LIFE,  αναδείχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς "Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή" climabiz.

Το climabiz συμμετείχε στα "Πράσινα Βραβεία" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που απονεμήθηκαν σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας 2017 με θέμα «Πράσινες θέσεις εργασίας για ένα πιο πράσινο μέλλον».

Στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz (2010-2012) έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό λογισμικό, που αποτιμά αφενός τις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις και αφετέρου τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει η μείωση του κλιματικού κινδύνου σε αυτές. Το climabiz κατέχει ήδη μία Ευρωπαϊκή διάκριση ως ένα από τα καλύτερα LIFE Environment Προγράμματα που αξιολογήθηκαν μέσα στο 2013.

Όπως δήλωσε ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, Γενικός Διευθυντής Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς, «Η Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιεί το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της δέσμευσής της να περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δικής της δραστηριότητας αλλά και να συνεισφέρει ώστε οι βέλτιστες πρακτικές στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος να διαδίδονται και να υιοθετούνται ευρύτερα. Ενισχύει έτσι την παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, και ταυτόχρονα δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ανοίγει νέες αγορές και συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη».

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα και την Ευρώπη που έχει ήδη ολοκληρώσει δύο ευρωπαϊκά προγράμματα LIFE, αξιοποιώντας το ομώνυμο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζει προγράμματα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.  Από το 2013 συντονίζει μία ομάδα φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιούν το καινοτόμο πρόγραμμα LIFE-Stymfalia, το οποίο συνδέει την προστασία της βιοποικιλότητας με την αναζήτηση αειφόρων επιχειρηματικών πρακτικών.

Πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον (Κανονισμός 1293/2013).

Σκοπός του LIFE είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ε.Ε., με τη συγχρηματοδότηση πιλοτικών έργων ή έργων επίδειξης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Το LIFE, σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 χωρίζεται σε LIFE Περιβάλλον και LIFE Δράση για το Κλίμα.

Το πρόγραμμα LIFE σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

• Από το 1992 έως και το 2013 έχουν χρηματοδοτηθεί 4.176 έργα με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους 3,1 δισ €

• Κατά τη προγραμματική περίοδο 2014-2020 αναμένεται να χρηματοδοτηθούν έργα με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους 3,46 δισ €

Το πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα

• Από το 1992 έως το 2015 έχουν χρηματοδοτηθεί 233 έργα με Ελληνικό φορέα ως συντονιστή, συνολικού προϋπολογισμού 314 εκατ.€, εκ των οποίων τα 167 εκατ.€ συνεισέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η οποία έχει ήδη ολοκληρώσει δύο ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά προγράμματα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE, το GREENbanking4Life και το climabiz.

Με το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2009, η Τράπεζα κατάφερε να αναπτύξει μία κοινή κουλτούρα στο εσωτερικό της. Αυτό έγινε μέσα από συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, των πελατών, των θυγατρικών και του ευρύτερου κοινού της σε περιβαλλοντικά θέματα, με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά επιτεύγματα που πέτυχε το πρόγραμμα GREENbanking4Life είναι η ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο εφαρμόζεται πλέον σε όλα τα καταστήματα και κτίρια Διοίκησης και είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και EMAS, η δημιουργία βάσης δεδομένων για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας, η διεξαγωγή οργανωμένων προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και, τέλος, η δημιουργία των πρώτων πράσινων τραπεζικών προϊόντων και του πρώτου πράσινου καταστήματος GREEN BANKING (2007).

Με το δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα climabiz η Τράπεζα εξέτασε του τρόπους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τη σκοπιά της προσαρμογής των επιχειρήσεων στα νέα κλιματικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Αποτέλεσμα της υλοποίησης αυτού του προγράμματος ήταν ο προσδιορισμός των επιπτώσεων αλλά και των ευκαιριών που μπορούν να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκε εργαλείο για την αποτίμηση του κόστους των επιπτώσεων και της προσαρμογής των επιχειρήσεων στην κλιματική αλλαγή,  με την ονομασία "Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου". Σημαντικό ρόλο και σε αυτό το τριετές πρόγραμμα έπαιξε η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα κλιματικής αλλαγής και επίκαιρων περιβαλλοντικών ζητημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων μέσων. Το καινοτόμο πρόγραμμα climabiz βραβεύτηκε ως ένα από τα 21 καλύτερα προγράμματα περιβάλλοντος (LIFE Environment) που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2013.

Με την ανάληψη του τρίτου προγράμματος LIFE-Stymfalia για την αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας, η Τράπεζα πρωτοπορεί στοχεύοντας στη διασύνδεση της βιοποικιλότητας και της επιχειρηματικότητας. Στο LIFE-Stymfalia, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013, η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), τον Δήμο Σικυωνίων, την ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ, την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της κατάστασης της προστατευόμενης λίμνης Στυμφαλίας (Δίκτυο Natura 2000), μέσα από τεχνικά έργα ρύθμισης νερού και από κοπές μέρους του καλαμιώνα, καθώς και η διασφάλιση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου που θα παρέχει εσαεί χρηματοδότηση για τις απαραίτητες αυτές διαχειριστικές δραστηριότητες, για να αποκαταστήσει τον υγρότοπο της Στυμφαλίας και παράλληλα να αναδείξει την περιοχή. Σε αυτή την πρωτοποριακή σύμπραξη έρχεται να συμβάλλει καθοριστικά η υποστήριξη του Δήμου, της Κοινότητας, της Περιφέρειας και κυρίως των κατοίκων που ζουν στην περιοχή.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια