Ειδήσεις

Σιωπή για τη δίωξη συνδικαλιστή στην Κρήτη

Η δημοτική Αρχή Ηρακλείου επιλέγει να μη δώσει κάποια επίσημη απάντηση για την έρευνά της, απλώς ασχολείται με την υπόθεση για την οποία καταγγέλλεται από τον κλάδο των μηχανικών μόνο σε όσα την αφορούν και λέγονται στη σφαίρα της παραπολιτικής!

Αντιμέτωπη με έναν ολόκληρο κλάδο, αυτόν των μηχανικών, βρίσκεται πλέον η δημοτική Αρχή Ηρακλείου, προχωρώντας ακάθεκτη τον έλεγχο που ξεκίνησε για τη συνδικαλιστική δράση του προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ Α.Κ. Σαράντου Γέμελα, που τυγχάνει δημοτικός υπάλληλος.

Έχουν ήδη υπάρξει ανακοινώσεις από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των ΕΜΔΥΔΑΣ για συνδικαλιστική δίωξη σε βάρος του συναδέλφου τους μηχανικού από την προϊσταμένη του Αρχή, που είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και το γ.γ. του Δήμου Ηρακλείου Μανόλη Περαντωνάκη, που του αποδίδεται κατά τις πληροφορίες σε μεγάλο βαθμό η έρευνα σχετικά με τη συνδικαλιστική δράση του υπαλλήλου κι αν αυτός μπορεί να αποδείξει ότι τις συνδικαλιστικές άδειες τις λαμβάνει για συνδικαλιστικούς σκοπούς και δεν απουσιάζει αδικαιολόγητα.

Σιωπή...

Η δημοτική Αρχή Ηρακλείου επιλέγει να μη δώσει κάποια επίσημη απάντηση για την έρευνά της, απλώς ασχολείται με την υπόθεση για την οποία καταγγέλλεται από τον κλάδο των μηχανικών μόνο σε όσα την αφορούν και λέγονται στη σφαίρα της παραπολιτικής!

Και αφού ο Δήμος Ηρακλείου ως τώρα δεν ασχολείται επισήμως με τις καταγγελίες των μηχανικών, η "Νέα Κρήτη" με μια γρήγορη έρευνα συγκέντρωσε και παραθέτει το νομικό πλαίσιο, το οποίο στην ουσία ανατρέπει τους ισχυρισμούς της Υπηρεσίας, την έρευνα του γ.γ. του Δήμου Ηρακλείου και τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για το τι ισχύει αναφορικά με το συνδικαλισμό και τις άδειες.

Νομικό πλαίσιο

Επιπλέον, σήμερα η "Νέα Κρήτη" παραθέτει και το κείμενο γνωμοδότησης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς το Εσωτερικών και είχε προκληθεί για τον εργαζόμενο και πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Νέας Ιωνίας το 2012.

Επίσης, το ίδιο άτομο ήταν και μέλος της ΠΟΕ ΟΤΑ. Το υπουργείο αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος μπορεί να λαμβάνει αθροιστικά άδειες για τις ιδιότητες του συνδικαλιστικού στελέχους που συντρέχουν στο πρόσωπό του, αρκεί να τις αιτηθεί εγκαίρως.

Σχετικά παρατίθεται, βάσει αυτού του εγγράφου, το νομικό πλαίσιο με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνδικαλιστών. Αναλυτικά:

Νομοθετικό καθεστώς

«Η συνδικαλιστική δράση προστατεύεται συνταγματικά στο πλαίσιο των διατάξεων περί συνδικαλιστικής ελευθερίας (άρθρο 23, παρ. 1 Σ).

Οι συνταγματικές διατάξεις υποχρεώνουν την Πολιτεία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση και ανεμπόδιστη άσκηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας.

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 1264/1982 θεσπίζει την υποχρέωση του εργοδότη να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους αντιπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις υπερκείμενες οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Από τη γενική ως άνω διάταξη προκύπτει η υποχρέωση του εργοδότη να ασκεί την αξίωση για παροχή εργασίας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται ο υπάλληλος στην εκτέλεση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων (Γ. Λεβέντη, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Αθήνα 2007)».

Υποχρέωση

«Οι διευκολύνσεις της συνδικαλιστικής δράσης που επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1264/1982, οι οποίες, όπως ρητά αναφέρεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του νόμου αυτού, αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα, ανταποκρίνονται στο πνεύμα της παρ. 1 του άρθρου 23 του Συντάγματος.

Όσον αφορά στην ενεργοποίηση της υποχρέωσης της δημόσιας υπηρεσίας να διευκολύνει την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων, σύμφωνα με τη νομολογία (ΣτΕ 997/1996, ΔΕΑ 1475/2004) και το αριθμ. 433/84 πρακτικό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης, η οικεία υπηρεσία υποχρεούται να χορηγεί την αιτούμενη συνδικαλιστική άδεια μέσα στο πλαίσιο του αριθμού ημερών που ο νόμος προσδιορίζει ως ανώτατο όριο. (ΥΠ. Δ.Μ. & Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.59/130/17376/22.08.2012)».

Διάρκεια αδείας

«Συνεπώς, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η οικεία υπηρεσία έχει την υποχρέωση να χορηγεί συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές, με τις ακόλουθες διακρίσεις:

- Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις: Στον Πρόεδρο... άδεια απουσίας έως 3 ημέρες το μήνα, αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 (άρθρο 17 παρ. 2 εδ. Β' του Ν. 1264/1982).

- Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις: Στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω οργανώσεων παρέχεται άδεια έως 9 ημέρες το μήνα (άρ. 17 του Ν. 1264/1982 και άρ. 6 του Ν. 2224/1994) (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.59/114/οικ.2149/ 28.01.2009).

Αθροιστικά

Σύμφωνα με το αριθμ. 534/89 πρακτικό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης, αν στο πρόσωπο του ιδίου συνδικαλιστή συντρέχουν οι ιδιότητες του συνδικαλιστικού στελέχους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, οι συνδικαλιστικές άδειες χορηγούνται αθροιστικά (ΥΠ. Δ.Μ. & Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.59/130/17376/22.08.2012).

Ωστόσο, με το υπ' αριθ. 39088/06.11.2015 έγγραφό του το ΥΠΕΣΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Π.Δ. 19/2004 είναι προγενέστερο νομοθέτημα του Ν. 3584/2007 ΚΚΔΚΥ και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνει ρητή παραπομπή σε υπαλλήλους ΟΤΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 220 του ΚΚΔΚΥ, επισημαίνει ότι μέχρι την τυχόν ανάληψη νομοθετικής ρύθμισης, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ, οι οποίοι εργάζονται υπό τις ίδιες συνθήκες και όμοιες καταστάσεις με τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν για λόγους ισονομίας να κάνουν χρήση των διευκολύνσεων του Π.Δ. 19/2004».

Υποβολή αίτησης

«Για τη χορήγηση της συνδικαλιστικής άδειας ο υπάλληλος πρέπει να υποβάλλει προηγουμένως αίτηση στην υπηρεσία (ΣτΕ 997/1996). Επίσης, ο υπάλληλος συνδικαλιστής πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα στην υπηρεσία αίτηση-δήλωση για τις ημέρες που πρόκειται να απουσιάσει, ώστε η απουσία του να μην πραγματοποιείται επί βλάβη της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, τουτέστιν επί βλάβη του δημοσίου συμφέροντος (ΥΠ. Δ.Μ. & Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.59/130/17376/22.08.2012)».

Χρόνος χορήγησης αδείας

«Σχετικά με τη χορήγηση της συνδικαλιστικής άδειας στα συνδικαλιστικά στελέχη, εφόσον κατέχουν νόμιμα τη θέση τους, δικαιούνται να λάβουν συνδικαλιστική άδεια απουσίας την ημέρα που εκείνα επιλέγουν, με την προϋπόθεση να αιτούνται τούτο έγκαιρα (ΥΠ. Δ.Μ. & Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.59/130/17376/22.08.2012)».

Επίλυση διαφορών χορήγησης συνδικαλιστικών αδειών

«Αρμόδιο θεσμικό όργανο για την επίλυση όλων των διαφορών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2224/1994 είναι η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών του άρθρου 15 του Ν. 1264/1982 (ομοφ.) (Γνωμ. ΝΣΚ 391/2012)».

Ρεπορτάζ: Λευτέρης Συμβουλάκης

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια