Ειδήσεις

Έρχονται νέες θέσεις εργασίας και για την Κρήτη στον ΕΛΓΑ

200 άτομα, τα οποία αναμένεται να στελεχώσουν το εποχικό προσωπικό, προσλαμβάνει άμεσα ο ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ στο Ηράκλειο, συγκεκριμένα θα προσληφθούν 170 άτομα του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και 30 άτομα του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων στα Υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με το Διευθυντή του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Ηρακλείου, με τον οποίο επικοινώνησε το neakriti.gr, ο αριθμός των θέσεων σε κάθε υποκατάστημα δεν έχει επιμεριστεί ακόμη, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων που οι καλλιέργειές τους και το ζωικό του κεφάλαιο επλήγησαν από το χιονιά. Οι σχετικές αιτήσεις ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες και αναμένεται να δούμε πόσα άτομα θα προσληφθούν στην Κρήτη.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ' αριθ. 3/19-1-2017 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛΓΑ που προέκυψαν λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τους πρόσφατους ισχυρούς παγετούς και λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛΓΑ και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):

α) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,

β) τίτλο σπουδών,

γ) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου /Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου/Κτηνιάτρου

δ) πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i)επεξεργασίας κειμένων ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και

και 3 υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, υποδείγματα των οποίων θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα (www.elga.gr, στη διαδρομή Διαγωνισμοί - Προσλήψεις Προσωπικού) και τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α.

Επισημαίνεται ότι οι προσλαμβανόμενοι θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού, ο οποίος θα καθορίζει κάθε φορά με απόφασή του το Περιφερειακό Υποκατάστημα στη γεωγραφική δικαιοδοσία του οποίου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, με έδρα την έδρα του Περιφερειακού Υποκαταστήματος.

Σχόλια