Ειδήσεις

Άλλοι παρανομούν, άλλοι πληρώνουν, ποιοι ζητούν παραγραφή;

Το αίτημα αυτό έχει διεκδικήσει με επιστολές του και παραστάσεις ο Σύλλογος 300 γραφείων Ιδιοκτήτων Ενοικιάσεως Αυτοκίνητων και 150 Δικύκλων “Ηνίοχος”.

Συνεχίζει ο Δήμος Ηρακλείου να βεβαιώνει πρόστιμα ΚΟΚ σε βάρος των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων οχημάτων σε βάθος εικοσαετίας και παράλληλα να προχωρεί στη στέρηση φορολογικής ενημερότητας, δεσμεύοντας τα ΑΦΜ και κατάσχοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρηματιών ενοικίασης Ι.Χ., παρά το αίτημα του Συλλόγου Ιδιοκτητών Εκμισθώσεως Επιβατηγών Αυτοκινήτων και Δικύκλων Ι.Χ. "Ηνίοχος", που έχει επανειλημμένα ζητήσει την επίλυση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές.

Το αίτημα αυτό έχει διεκδικήσει με επιστολές του και παραστάσεις ο Σύλλογος 300 γραφείων Ιδιοκτήτων Ενοικιάσεως Αυτοκίνητων και 150 Δικύκλων "Ηνίοχος".

Επειδή οι επιχειρήσεις αυτές προσφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας αλλά και στην οικονομία της Κρήτης στο 7%, με την απασχόληση χιλιάδων εργαζομένων - συνεργεία, εμπορία αυτοκινήτων, τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λπ. - χωρίς να έχουν τύχει οποιασδήποτε μέριμνας από το κράτος μέχρι σήμερα, ενώ σήμερα, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Τα μέλη του Συλλόγου παραθέτουν ολοκληρωμένη νομική πρόταση και παρακαλούν όπως στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο συμπεριληφθεί το όλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ώστε και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να προχωρήσει η ρύθμισή του.

«Μη νόμιμη διαδικασία»

Όπως επισημαίνουν τα μέλη του Συλλόγου, η διαδικασία επιβολής προστίμων στους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και δικύκλων, οι οποίοι, δυνάμει συμβάσεως, μισθώνουν τα αυτοκίνητά τους και δεν έχουν γνώση της παραβατικής συμπεριφοράς των μισθωτών, είναι «μη νόμιμη», ενώ αντίκειται ευθέως στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Σημειώνουν μάλιστα στο έγγραφο, που στέλνουν στο δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, πως, διά της παρ. 2 του άρθρου 15 Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α 40/23.2.2007), αντικαταστάθηκε η παρ. 11 του άρθρου 34 του Ν. 2696/1999 ΦΕΚ Α' 57 23.3.1999 "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", ως εξής:

«Ως παραβάτης των διατάξεων που ρυθμίζουν τη στάθμευση θεωρείται ο οδηγός του οχήματος που καταλαμβάνεται επ' αυτοφώρω και, σε περίπτωση απουσίας του οδηγού, ο κάτοχος αυτού. Εάν το όχημα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο, ως παραβάτης λογίζεται ο μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο».

Ακολούθως, όπως τονίζουν, η αρχή της αναλογικότητας συγκαταλέγεται, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του ΣτΕ, μεταξύ των γενικών αρχών του κοινοτικού και του ελληνικού δημοσίου δικαίου και σύμφωνα με την αρχή αυτή τα μέτρα που επιλέγονται για την επίτευξη των σκοπών της ρυθμίσεως πρέπει να είναι πρόσφορα και αναγκαία.

«Κάθε φορά που υφίσταται δυνατότητα επιλογής μεταξύ περισσότερων κατάλληλων μέτρων, πρέπει να επιλέγεται το ολιγότερο επαχθές, ενώ οι δυσμενείς συνέπειες του μέτρου δεν πρέπει να είναι δυσανάλογες προς τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Σύμφωνα δε με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, που εντάσσεται στις θεμελιώδεις αρχές της Κοινότητας, αποβλέπει στη διασφάλιση κάθε πολίτη από την απρόβλεπτη μεταβολή καταστάσεων και εννόμων σχέσεων (βλ. αποφάσεις ΔΕΚ Crispoltoni ΙΙ, ό.π., της 14ης/7/1994, Ελλάδα κατά Συμβουλίου, υπόθ. C-353/92, Συλλ. Ι-3411,3449, της 15.2.1996, Duff, C-63/93, αδημοσίευτη στη Συλλογή).

Ο δικαστικός έλεγχος της τηρήσεως της αρχής της αναλογικότητας περιορίζεται στην εξακρίβωση του κατά πόσο το μέτρο είναι προδήλως ακατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού (επιχείρημα εξ αντιθέτου από τις μνημονευμένες αποφάσεις ΔΕΚ Crispoltoni II, υπόθ. C-133, 300, 362/93 και Γερμανία κατά Συμβουλίου, υπόθ. C-280/93)», σημειώνουν στο κείμενο που έστειλαν στο δήμαρχο.

Ενόψει λοιπών όλων των ανωτέρω, τα μέλη του Συλλόγου ζητούν η παρ. 11 του άρθρου 34 του Ν. 2696/1999 δέον όπως εφαρμοστεί, σύμφωνα με τις επιταγές της αρχής της αναλογικότητας, ούτως ώστε όλα τα πρόστιμα, τα οποία είχαν επιβληθεί και βεβαιωθεί από το Δήμο στις επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων και δικύκλων για παραβάσεις του ανωτέρω άρθρου (34 Ν. 2696/1999) για το προ της 23ης/02/2007 διάστημα, να διαγραφούν και να τεθούν στο αρχείο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ρεπορτάζ: Μαρία Αντωνογιαννάκη

Σχόλια