Ειδήσεις

Λήψη μέτρων κ' σε Κρήτη μετά το κρούσμα γρίπης των πτηνών

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι κτηνιατρικές υπηρεσίες μετά την ανίχνευση της γρίπης των πτηνών σε βουβόκυκνο, που βρέθηκε νεκρός στον Έβρο.

Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται να είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όλης της χώρας μεταξύ αυτών και της Κρήτης όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με δεδομένο ότι στις 19 ?εκεµβρίου 2016 ανιχνεύτηκε γρίπη των πτηνών (Η5) σε βουβόκυκνο (Cygnus olor) που εντοπίστηκε στο δέλτα του Έβρου και προσκοµίστηκε νεκρός στην οικεία ?.Α.Ο.Κ.

Κατά την εργαστηριακή διερεύνηση αποκλείστηκε σε πρώτη φάση η παρουσία του υπότυπου Η5Ν1, που σύμφωνα µε την απόφαση 2006/563/ΕΚ θα σήμαινε την ανάγκη λήψης μέτρων στα πουλερικά (ζωνοποίηση, περιορισμοί στις μετακινήσεις κλπ), ενώ το προσεχές διάστημα θα προσδιοριστεί επακριβώς ο τύπος (Νx) της νευραµινιδάσης και η παθογονικότητα του στελέχους.

>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύµφωνα πάντως µε τα έως σήμερα επιζωοτιολογικά δεδομένα από τα πολυάριθµα κρούσµατα σε όλη την Ευρώπη, η εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για τον υψηλής παθογονικότητας (HPAI) υπότυπο Η5Ν8. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε πως στη Βουλγαρία τις προηγούμενες ημέρες επιβεβαιώθηκαν κρούσματα του εν λόγω υπότυπου σε πέντε εκμεταλλεύσεις πουλερικών, οικόσιτες και συστηματικές, µία εκ των οποίων βρίσκεται πλησίον της Φιλιππούπολης.

Με βάση τα παραπάνω και  κατόπιν του σχετικού ευρήματος στη χώρα µας και της εμφάνισης της νόσου στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία, Κροατία), το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με εγκύκλιο του προς τις αρμόδιες  υπηρεσίες των Περιφερειών όλης της χώρας ενημερώνει και καλεί τις  κτηνιατρικές υπηρεσίες  να είναι σε αυξημένη εγρήγορση και να προβούν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες, όπως αυτές αποτυπώνονται στο υπ' αριθ. 3678/128599/17-11-2016 έγγραφο της υπηρεσίας µας, προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα εποπτείας και να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού από τα άγρια πτηνά στα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και την υποχρεωτική συµµόρφωση µε τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 258971/26-8-2008 (Β΄ 1785) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Θέσπιση µμέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών».

Επισημαίνεται πως στην παραπάνω Υπουργική απόφαση  προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η απαγόρευση διατήρησης των πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής, βιολογικής εκτροφής κλπ.):

α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές.

β) σε µη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Τα πουλερικά αυτά πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγματα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύµµατα που θα αποκλείουν την επαφή τους µε άγρια πτηνά.

Ωστόσο, έως ότου εκτιμηθεί η συνολικότερη κατάσταση και η ανάγκη επέκτασης της σχετικής απαγόρευσης,  συστήνεται  όλα  τα  εκτρεφόμενά  πουλερικά  που  βρίσκονται  σε  αποστάσειςμεγαλύτερες των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές να διατηρούνται σε κλειστούς χώρους, σύμφωνα µε τα παραπάνω.

Η εν  λόγω σύσταση αφορά και τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που διατηρούνται σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους  και παρεμφερείς εγκαταστάσεις.

?εδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης, κρίνεται επιτακτική η ενηµέρωση πολιτών, πτηνοτρόφων και φορέων µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο και να προχωρήσουν, αφενός στην εφαρμογή όλων των υποχρεωτικών µέτρων και, αφετέρου, στην υιοθέτηση των όποιων συστάσεων εκ μέρους των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Τέλος, σας επισημαίνουμε πως µέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί µόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο Η5Ν8 της γρίπης τύπου Α παρόλο το µεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν εκτεθεί σε αυτόν κατά τη διαχείριση κρουσμάτων στα πτηνά.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ?/νσεις Αγρ. Οικ. -Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων - ΄Εδρες τους

2. ?/νσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών -΄Εδρες τους

3.?/νση      Κτηνιατρικού      Κέντρου      Θεσσαλονίκης      -      Τµήµα      Παθολογίας      Πτηνών      και      Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιµωδών Νοσηµάτων και Βρουκελλώσεων - 26ης Οκτωβρίου 80 Θεσσαλονίκη 54627

4. ?/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών - Νεαπόλεως 25 Αγία Παρασκευή Αττικής 15310 Αθήνα

α)Τµήµα ?ιαγνωστικής Παθολογικής Ανατοµικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας Μαστού

β)Τµήµα Μοριακής ?ιαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.      Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Β. Αποστόλου

2.      Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ι. Τσιρώνη

3.      Γραφείο Γενικού Γραµ/τέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ν. Αντώνογλου

4.      Γενική ?/νση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, Γραφείο Προϊσταµένου

5.      ?ιεύθυνση Υγείας των Ζώων - στο Υπουργείο

6.      ?ιεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων - στο Υπουργείο

7.      ?ιεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών - στο Υπουργείο

8.      ΥΠΕΚΑ-?/νση Αισθητικών ?ασών, ?ρυµών και Θήρας, Χαλκοκονδύλη 31 Αθήνα

9.      Φορείς ?ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών

10.      Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων - Αγράφων 3-5, ΤΚ 15123 Αθήνα

11.      ΣΠΕΕ - Μενάνδρου 54,  ΤΚ 10431 Αθήνα

12.      ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - Αγ. Κων/νου 12, ΤΚ 10431 Αθήνα

13.      Ένωση Αυγοπαραγωγών Ελλάδος - Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 15, ΤΚ 10674 Αθήνα

14.      Παν.Σύλ. Παρ/γών Ζώντων Ορνιθίων Κρεοπ/γής - Φιλίππου 10, ΤΚ 34600 Ν. Αρτάκη

15.      Κυνηγ.Συνοµοσπονδία Ελλάδας - Φωκίωνος 8 & Ερµού ,ΤΚ 105 63 Αθήνα

16.      Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία - Θεµιστοκλέους 80, ΤΚ 10681 Αθήνα

17.      Ινστιτούτο ?ασικών Ερευνών - ΤΚ 57006, Βασιλικά, Θεσσαλονίκη

18.      Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων - Αίγινα

19.      Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων ΑΛΚΥΟΝΗ - Πάρος

20.      Ελληνική εταιρία προστασία της φύσης - Νίκης 20, ΤΚ 10557 Αθήνα

21.      Ελληνικό κέντρο δακτυλίωσης πουλιών - Τ.Θ. 4265, ΤΚ 10210 Αθήνα

22.      ANIMA - Μενελάου 134, ΤΚ 17676 Καλλιθέα

23.      WWF - Λεµπέση 21, ΤΚ 117 43 Αθήνα

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια