Ειδήσεις

Κλείνουν τα καφενεία στα χωριά λόγω... ασφάλισης

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι ιδιοκτήτες καφενείων, παντοπωλείων, σουβλατζίδικων και άλλων μικρομάγαζων στα μικρά χωριά της υπαίθρου, καθώς έχουν ασαφώς πληροφορηθεί ότι επίκειται η αναγκαστική ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ με πρώτο χαμηλό ασφάλιστρο 450 ευρώ το δίμηνο, δηλαδή 2.700 ευρώ το χρόνο, ενώ μέχρι τώρα ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και πλήρωναν μόνο 600 ευρώ το χρόνο.

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι ιδιοκτήτες καφενείων, παντοπωλείων, σουβλατζίδικων και άλλων μικρομάγαζων στα μικρά χωριά της υπαίθρου, καθώς έχουν ασαφώς πληροφορηθεί ότι επίκειται η αναγκαστική ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ με πρώτο χαμηλό ασφάλιστρο 450 ευρώ το δίμηνο, δηλαδή 2.700 ευρώ το χρόνο, ενώ μέχρι τώρα ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και πλήρωναν μόνο 600 ευρώ το χρόνο.

Στον οικισμό της Γρα Λυγιάς Ιεράπετρας η είδηση ότι ήρθε ήδη το πρώτο μπιλιετάκι του ΟΑΕΕ σε ένα από τα καφενεία του χωριού, που πλήρωνε ΟΓΑ, έχει σκορπίσει τον πανικό και στους υπόλοιπους επαγγελματίες-ιδιοκτήτες μικρομάγαζων, που έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν σκέψεις κλεισίματος ή μεταπώλησης των μαγαζιών τους. Στις επίμονες ερωτήσεις τους για να ερευνήσουμε αν αυτό το μέτρο θα ξεκινήσει άμεσα να ισχύει για όλους στα χωριά της Ιεράπετρας, αναζητήσαμε τις σχετικές πληροφορίες από την επίσημη ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσουμε από πότε θα ισχύσουν τα νέα μέτρα, ποιους τελικά αφορούν και ποιους εξαιρούν.

Η διάταξη

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, «από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ μέχρι τις 31/12/2016 εξαιρούνται τα παρακάτω πρόσωπα:

α) Επαγγελματίες υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί και λειτουργούν ίδιοι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης, όπως: Υγειονομικών, Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Δικηγόρων, Ναυτικών Πρακτόρων, Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, κ.ά.

Επισημαίνεται ότι με τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 3996/11, που αντικατέστησε το άρθρο 18 του Ν. 3863/10, ρυθμίζεται για όλη την επικράτεια το θέμα των "παλαιών" ασφαλισμένων (ασφαλισμένων για πρώτη φορά πριν την 1η/1/93) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - ΕΤΑΑ (το οποίο αποτελείται από τα καταργηθέντα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών), οι οποίοι παράλληλα ασκούν και δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα, στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται ότι, όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης πριν την 1η/1/93 ("παλαιοί" ασφαλισμένοι) και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς του ΕΤΑΑ.

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Συνεπώς, οι προαναφερόμενοι υπάγονται από 1/8/10 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ με δυνατότητα επιλογής μόνο του φορέα παροχών κλάδου Υγείας.

Για όσους πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1η/1/93 ("νέοι" ασφαλισμένοι) και είναι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2084/92.

β) Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, που με ειδικές διατάξεις νόμων έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλων φορέων κύριας ασφάλισης.

γ) Οι αφανείς εταίροι επιχειρήσεων.

δ) Οι μέτοχοι Α.Ε. εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

ε) Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010.

Επισημαίνεται ότι οι ασκούντες επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε προαιρετικές περιοχές (δηλαδή σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων ή για τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1.000 κατοίκων ή στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, όταν οι ενδιαφερόμενοι διαμένουν μόνιμα σε αυτά) είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε., με την έναρξη της δραστηριότητας, εξαιρούνται για μια 3ετία της ασφάλισης του ΟΑΕΕ, υπαγόμενοι υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Μετά την παρέλευση της 3ετίας ελέγχονται για τον τόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους και για τα εισοδήματά τους. Εάν πληρούν τις προϋποθέσεις συνεχίζουν να εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και να υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Ο τακτικός έλεγχος γίνεται κάθε τριετία. Ο ΟΑΕΕ έχει το δικαίωμα επανελέγχου των κριτηρίων οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας από την άσκηση της δραστηριότητας (σχετ. εγκύκλιοι 80/10 και 13/13).

στ) Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο των Κανονισμών της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010, όπως ισχύει. Μετά τη λήξη της ως άνω υποχρεωτικής παραμονής τους στα εν λόγω προγράμματα, η ασφαλιστική τους περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ) Οι εταίροι των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (ΙΚΕ), οι οποίοι δεν είναι ταυτόχρονα διαχειριστές. Εκτός αν πρόκειται για εταίρο μονοπρόσωπης ΙΚΕ, ο οποίος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.

η) Πρόσωπα που πληρούν προϋποθέσεις εξαίρεσης που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 4144/13».

Εν αναμονή διευκρινίσεων

Από τον Ιανουάριο... η μετάβαση

Την περασμένη Παρασκευή ψηφίστηκε, σύμφωνα με το φοροτεχνικό κ. Γιάννη Γουλιδάκη, ο σκληρότερος νέος νόμος και πήρε ΦΕΚ για να εφαρμοστεί από την 1η/1/2017. «Σύμφωνα με αυτόν το νόμο όλες οι μικρές επιχειρήσεις και τα μαγαζιά που θα έχουν έδρα οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ).

Περιμένουμε διευκρινιστικές εγκυκλίους για να μάθουμε αν, εκτός από τις επιχειρήσεις που θα κάνουν έναρξη την 1η/1/2017 και θα πληρώνουν υποχρεωτικά ΟΑΕΕ, ο νέος νόμος θα παρασύρει και εκείνους που έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις που πλήρωναν μέχρι σήμερα ΟΓΑ και από το Γενάρη ενδέχεται να πρέπει να "μετακομίσουν" στον ΟΑΕΕ. Μόνο αυτό παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο», υπογραμμίζει ο κ. Γιάννης Γουλιδάκης.

Για το ζήτημα, κατέθεσε ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο γραμματέας της Κ.Ο. Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ζητώντας ενημέρωση για την υποχρεωτική ασφάλιση των μικρών δραστηριοτήτων σε χωριά κάτω των 2000 κατοίκων.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με το νόμο 4387/16 όλοι όσοι θα προβούν σε έναρξη επαγγέλματος από 01/01/2017 σε χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων δεν θα έχουν την δυνατότητα να ασφαλιστούν σύμφωνα με τους ευνοϊκότερους όρους των ασφαλισμένων του ΟΓΑ, ακόμη και αν πληρούν τις προϋποθέσεις που σήμερα απαιτούνται γι' αυτό.

Επειδή είναι προφανείς οι αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του ν.4387/16 για τις τοπικές κοινωνίες και το ερώτημα που δεν έχει ακόμη απαντηθεί υπηρεσιακά είναι αν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις στα χωριά θα διατηρηθούν στο ευνοϊκότερο καθεστώς του ΟΓΑ για όσο διάστημα αυτό, προβλέπεται να διαρκέσει.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Οι υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και δραστηριότητες στους μικρούς οικισμούς  από 1-1-2017 θα ασφαλίζονται σύμφωνα με τους όρους του ΟΓΑ ή σύμφωνα με τους όρους του ΟΑΕΕ;

ρεπορτάζ: Νίκος Πετάσης

Σχόλια