Ειδήσεις

Σφίγγει τα "λουριά" στους Δήμους η Κυβέρνηση

"Ξεχασμένους" θεσμούς, που είχαν ψηφιστεί με το γνωστό νόμο "Καλλικράτη" το 2010 αλλά ποτέ δεν... εφαρμόστηκαν, "επιστρατεύει" τώρα η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να σφίξει τα λουριά στη λειτουργία των Δήμων!

Οι νέοι μηχανισμοί, μέσω των οποίων στενεύει τώρα το πλαίσιο ελέγχου των ΟΤΑ, είναι η Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ο Ελεγκτής Νομιμότητας, πρόσωπο που θα διορίζεται κεντρικά από την κυβέρνηση, θα έχει 5ετή θητεία και θα εισπράττει μισθό γενικού διευθυντή υπουργείου...

Θεωρητικά μιλάμε για μια θετική εξέλιξη στην κατεύθυνση της καλύτερης επιτήρησης της Αυτοδιοίκησης, της αμερόληπτης λειτουργίας της. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε να δούμε στην πράξη το τι ακριβώς θα κάνουν, πώς θα λειτουργούν και τι έμπρακτα αποτελέσματα προς όφελος του πολίτη θα έχουν οι νέοι αυτοί ελεγκτικοί θεσμοί της Αυτοδιοίκησης, που ενεργοποιούνται με καθυστέρηση 6 ετών!

Ας τα δούμε αναλυτικά...

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία και εκπνέει κανονικά την ερχόμενη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, τίθεται το σχέδιο νόμου "Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις" του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Από τις κύριες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση στην έδρα κάθε περιφέρειας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (ΑΥΕ-ΟΤΑ), η οποία θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η νέα υπηρεσία θα είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ, αλλά και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους.

Προϊστάμενος της υπηρεσίας θα είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ανώτατος υπάλληλος του κράτους, που διορίζεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών για πενταετή θητεία, λαμβάνοντας τις αποδοχές γενικού διευθυντή υπουργείου.

Για το διορισμό του απαιτείται μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα, με πρώτο πτυχίο από νομικό τμήμα. Για τη θέση μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για τουλάχιστον ένα έτος ή Διεύθυνσης για τρία έτη.

Όπως διευκρινίζουν στελέχη του υπουργείου, η σύσταση της υπηρεσίας προβλεπόταν από τον "Καλλικράτη", ωστόσο δεν είχε ποτέ εφαρμοστεί. Έστω και με πολύχρονη καθυστέρηση, ενεργοποιείται και εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στην καλύτερη λειτουργία των φορέων της Αυτοδιοίκησης.

Το νομοσχέδιο

Το σχέδιο νόμου βρισκόταν τους τελευταίους δύο μήνες σε διαδικασία προδιαβούλευσης, έχοντας αποσταλεί στους εμπλεκόμενους φορείς, οι παρατηρήσεις των οποίων έχουν ληφθεί υπόψη στο κείμενο που βρίσκεται σήμερα σε διαβούλευση. Ειδικότερα, σύμφωνα με το προωθούμενο νομοσχέδιο:

- Ιδρύεται στην έδρα κάθε περιφέρειας Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (ΑΥΕ-ΟΤΑ), η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε περίπτωση προσβολής των πράξεων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και ο καθ' ύλην αρμόδιος υπουργός.

Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους.

- Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ συστήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο "Ελεγκτής Νομιμότητας".

Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους. Είναι ανώτατος υπάλληλος του κράτους, διορίζεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία και λαμβάνει τις κάθε φύσης αποδοχές γενικού διευθυντή υπουργείου.

Για το διορισμό στη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας απαιτούνται: α) πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής και β) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Για τη θέση αυτή μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής ή Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης τουλάχιστον επί ένα έτος ή Διεύθυνσης τουλάχιστον επί τρία έτη.

- Επιτόπιοι έλεγχοι-Ετήσια έκθεση

Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ μπορεί στο πλαίσιο του έργου της να ενεργεί επιτόπιους ελέγχους, προκειμένου να διαμορφώνει ίδια αντίληψη.

Ο Ελεγκτής Νομιμότητας συντάσσει στο τέλος κάθε έτους έκθεση, στην οποία καταγράφει το έργο της ΑΥΕ ΟΤΑ, της οποίας προΐσταται, και ειδικότερα τον αριθμό των πράξεων που ελέγχθηκαν, τις προσφυγές που εξετάστηκαν, τις αναστολές εκτέλεσης που χορηγήθηκαν και τα ζητήματα εν γένει που απασχόλησαν την υπηρεσία κατά τη διενέργεια της εποπτείας.

Ρεπορτάζ: Μπάμπης Σαββίδης

Σχόλια