Ειδήσεις

Μύδροι Αγιορειτών κατά της Πανορθόδοξης

Μύδρους εξαπολύουν οι Αγιορείτες Πατέρες εναντίον της Πανορθόδοξης Συνόδου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Κρήτη.

Με επιστολή τους προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίας, το λαό της Εκκλησίας της Ελλάδος και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προειδοποιούν τους Αρχιερείς που αναμένεται να λάβουν μέρος στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο ότι αποτελεί «στάδιο του προγράμματος Παγκοσμιοποιήσεως της Νέας Τάξης Πραγμάτων, η οποία επιδιώκει να υποτάξει την ανθρωπότητα».

Η επιστολή συνεχίζει λέγοντας ότι στα σχέδια της Νέας Τάξης Πραγμάτων υπάρχουν τρεις στόχοι, τους οποίους οι Αγιορείτες Πατέρες καθορίζουν μέσω της επιστολής τους ως εξής: α) να γίνει μία παγκόσμια κυβέρνηση, β) με μία παγκόσμια οικονομία και γ) μία παγκόσμια θρησκεία, τα οποία ως στόχοι ξεκίνησαν από τον προτεσταντικό κόσμο.

Επίσης, αναφέρουν ότι η Σύνοδος επιδιώκει να αναγνωρίσει την Παναίρεση, «αντί να καταδικάσει τις υφιστάμενες και καθημερινώς δρώσες αιρέσεις, οι οποίες πλανούν τους πιστούς.

Οι Αγιορείτες Πατέρες παροτρύνουν τους Αρχιερείς να προβούν στις εξής διορθώσεις:

1) Να απορρίψουν πλήρως το προσυνοδικό κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο.

2) Να καταδικάσουν την Παναίρεσητου Συγκρητιστικού Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Οικουμενισμού.

3) Να αναγνωρίσουν τις Συνόδους επί Πατριάρχου Μεγάλου Φωτίου και Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ως Οικουμενικές (Η' και Θ' αντιστοίχως).

4) Να ψηφίσουν τις αποφάσεις της λεγόμενης «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου», όχι οι Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες διά των Προκαθημένων τους, όπως προβλέπει ο κανονισμός της, αλλά όλοι οι Συνοδικοί Αρχιερείς της Συνόδου, όπως προβλέπει η Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και το Ορθόδοξο Δίκαιο.

5) Να αποσύρουν τον κανονισμό περί υποχρεωτικής αποδοχής εκ των υστέρων των αποφάσεων της Συνόδου, από όλες τις τάξεις του Πληρώματος της Εκκλησίας.

6) Να αποσύρουν τα θέματα περί της νηστείας και του δεύτερου γάμου των κληρικών.

Μετά από όλα αυτά καλούν τους Αρχιερείς να ακολουθήσουν «τον Λόγον της Αληθείας» και να μην επιτρέψουν να ζήσουμε μία νέα Φερράρα - Φλωρεντία. Σε αυτό το σημείο αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Σύνοδος της Φερράρας - Φλωρεντίας, που συγκλήθηκε λίγα χρόνια πριν την άλωση της Πόλης,  ψήφισε την Ένωση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Όμως οι βυζαντινοί αποχώρησαν από τη Σύνοδο και χωρίστηκαν σε ενωτικούς και ανθενωτικούς με αποτέλεσμα η ένωση να μη γίνει πράξη ποτέ.

Καταλήγοντας, οι Αγιορείτες απευθύνουν βαριά λόγια στους Αρχιερείς λέγοντας πως αν κάνουν πράξη τα παραπάνω θα έχουν σχίσει «τον άρραφο χιτώνα του Κυρίου», θα έχουν «ατιμάσει την «παν?σπιλον κα? παναμ?μητον Ν?μφην το? Χριστο?, τ?ν ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ» και απειλούν με άρση της μνημόνευσης των Αρχιερέων από τους ίδιους.

Ακουλουθεί ολόκληρη η εκτενής επιστολή των Πατέρων:

  Έν Αγίω Όρει  25 Απριλίου  /  8 Μαΐου  2016 - Κυριακή τού Θωμά

?νοικτ? ?πιστολ? ?γιορειτ?ν Πατέρων πρός:

Τ? Ο?κουμενικ?ν Πατριαρχε?ον,

τ?ς λοιπ?ς α?τοκεφάλους ?ρθοδόξους ?κκλησίας,

τ?ν ?ερ?ν Κοινότητα ?γίου ?ρους,

τ? χριστεπώνυμον πλήρωμα τ?ς ?κκλησίας:

«Πραγμ?των ?πιδρομα?… τ? τ?ν φ?λων ?πιστα, τ? τ?ς ?κκλησ?ας ?πο?μαντα. ?ρρει τ? καλ?, γυμν? τ? κακ?. ? πλο?ς ?ν νυκτ?, πυρσ?ς ο?δαμο?. Χριστ?ς καθε?δει, τ? χρή παθε?ν;…».

(?γιος Γρηγ?ριος ? Θεολ?γος).

?πως γνωρ?ζουμε πολ? καλ? ?π? τ?ν ?κκλησιαστικ? ?στορ?α, ? σ?γκληση μι?ς Συν?δου ?φορ? πρωτ?στως στ?ν θ?σπιση κα? τ?ν στερ?ωση τ?ν Δογμ?των τ?ς ?κκλησ?ας κα? τ?ν ?ριοθ?τησή της ?π? τ?ν α?ρεσιν. Δηλαδ?, ? ?κκλησ?α θεωρε? ?ς καθ?κον της, ?κ τ?ν ?ν ο?κ ?νευ, τ?ν καταπολ?μηση κ?θε α?ρ?σεως κα? τ?ν ?ρθοτ?μηση το? λ?γου τ?ς ?ληθε?ας. ? ?γιος Νικ?δημος ? ?γιορε?της, μ?γας Διδ?σκαλος κα? Πατ?ρας τ?ς ?κκλησ?ας, σαφ?ς τον?ζει « τ? ν? ε?ναι π?ντα τ? ?κτιθ?μενα παρ? α?τ?ν δ?γματα κα? ο? καν?νες ?ρθ?δοξα ε?σεβ? κα? σ?μφωνα τα?ς θε?αις Γραφα?ς, ? τα?ς προλαβο?σαις Ο?κουμενικα?ς Συν?δοις», κα? «Α?τη ?στ? τ? α??νια ?ρια, ? ?θεντο ο? πατ?ρες ?μ?ν κα? ν?μοι ο? ?π?ρχοντες ε?ς τ?ν α??να…το?ς ?πο?ους σ?νοδοι Ο?κουμενικα? τε κα? Τοπικα? δι? Πνε?ματος ?γ?ου ?θ?σπισαν». (Πηδ?λιον, ?κδ.Ρηγοπο?λου, Θεσσαλον?κη 1991, σελ.16). Συμβ?λλοντες, λοιπ?ν κα? ?με?ς, ?ς ?γιορε?τες Μοναχο? κα? ?ς ζωνταν? μ?λη τ?ς ?κκλησ?ας πρ?ς τ?ν σκοπ? τ?ς πνευματικ?ς ?φυπν?σεως κα? ?νισχ?σεως το? ?ρθοδ?ξου φρον?ματος το? πιστο? λαο?, ?πιθυμο?με ν? καταθ?σουμε κα? δημοσ?ως τ?ν ?δικ?ν μας μαρτυρ?α.

? λεγομένη «?γία καί Μεγάλη Σύνοδος», ? ?ποία ?ς γνωστόν, πρόκειται νά λάβει χώρα τόν προσεχ? ?ούνιο στήν Κρήτη (19-6-2016, μέ τ? παλαι? ?μερολ?γιο 6-6-2016), ?ποτελε? ?να στάδιο το? προγράμματος το? Διαχριστιανικο? καί Διαθρησκειακο? Ο?κουμενισμο? ? τ?ς Θρησκευτικ?ς Παγκοσμιοποίησεως τ?ς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, ? ?πο?α ?ς γνωστ?ν ?πιδι?κει ν? ?ποτ?ξει ?λ?κληρη τ?ν ?νθρωπ?τητα μ? τρ?α μεθοδευμ?να σχ?δια, α) μ? μ?α παγκ?σμια κυβ?ρνηση β) μ? μ?α παγκ?σμια ο?κονομ?α κα? γ) μ? μ?α παγκ?σμια θρησκε?α. ? ?φαρμογή α?το? το? στ?χου γι? μι? παγκ?σμια θρησκε?α, ?γκαινι?στηκε πρ?τα στ?ν προτεσταντικ? κ?σμο μ? τ?ν λεγομ?νη "Ο?κουμενικ? κ?νηση", κα? στ?ν ?ρθ?δοξο κ?σμο ξεκίνησε μέ τόν ?νθρονιστήριο λόγο το? Πατριάρχου Κων/πόλεως Μελετίου Μεταξάκη (1923) καί ?πηυξήθη μέ τόν ?πίσης Πατριάρχη Κων/πόλεως ?θηναγόρα Σπύρου (1948-1972).

 ?ντί νά καταδικάσει ? λεγομένη «?γία καί Μεγάλη Σύνοδος» τίς ?φιστάμενες καί καθημεριν?ς δρ?σες α?ρέσεις, ο? ?πο?ες πλανο?ν τούς πιστούς, ?πιδιώκει πρωτίστως νά ?ναγνωρίσει τήν Παναίρεση, κατά τόν ?γιο ?ουστ?νο Πόποβιτς, το? Συγκρητιστικο? Διαχριστιανικο? καί Διαθρησκειακο? Ο?κουμενισμο?, ?πως ?πραξαν καί ο? Παπικοί στήν Β' Βατικάνεια Σύνοδό τους (1962-1965). ?τι ? λεγομένη «?γία καί Μεγάλη Σύνοδος» ?πιδιώκει νά ?ναγνωρίσει τόν Συγκρητιστικό Διαχριστιανικό καί Διαθρησκειακό Ο?κουμενισμό, ?ποδεικνύεται ?πό τά κατωτέρω:

1) Τό προσυνοδικό κείμενο τ?ς Συν?ξεως τ?ν Προκαθημένων τό ?πο?ο παραπέμπεται πρός υ?οθέτηση ?πό τίς Α?τοκέφαλες ?ρθόδοξες ?κκλησίες, στή λεγομένη «?γία καί Μεγάλη Σύνοδο», στ? ?ρθρο μέ τίτλο «Σχέσεις τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» ?ναγνωρίζει ?τι ο? Παπικοί καί ο? Προτεστάντες δέν ε?ναι α?ρετικοί, ?λλά ?ντάσσονται στήν Μία, ?γία, Καθολική καί ?ποστολική ?κκλησία το? Συμβόλου τ?ς Πίστεως Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως, ?περτον?ζοντας τ?ν ?στορικ?τητ? τους ?ς ?κκλησ?ες κα? παραβλ?ποντας σκανδαλωδ?ς τ?ν α?ρεσή τους, λ?γοντας ?τι «? ?ρθ?δοξη ?κκλησ?α ?ναγνωρ?ζει τ?ν ?στορικ?ν ?παρξιν ?λλωνΧριστιανικ?ν ?κκλησι?ν κα? ?μολογι?ν μ? ε?ρισκομ?νων ?ν κοινων?? μετ? α?τ?ς», παραβλ?ποντας ?τσι τ?ν δογματικ? διδασκαλ?α τ?ς ?κκλησ?ας, ?στω καί ?ν ? Η' Ο?κουμενική Σύνοδος, ?πί Πατριάρχου Μεγάλου Φωτίου (879-880) καί μέ τίς ψήφους τ?ν ?ντιπροσώπων το? τότε Πάπα τ?ς Δύσεως, ε?χε καταδικάσει τό α?ρετικό filiogue ( καί ?κ το? Υ?ο?). ?τσι προσβάλλεται τό ?κκλησιολογικό Δόγμα τ?ς ?κκλησίας καί δημιουργε?ται ?κκλησιολογική α?ρεση, διότι ? ?κκλησία ?ριοθετε?ται ?π? τ? Δ?γματα τ?ς π?στεως κα? ταυτίζεται μέ τούς πραγματικούς πιστούς, τούς ?ποτελο?ντας τό Σ?μα το? Χριστο?, μέ Κεφαλή α?τόν τόν ?διον τόν Σωτ?ρα, μέσω τ?ς ?κριβο?ς ?ρθοδόξου Πίστεως, καθ?ς ?π?σης κα? τ?ς ?ρθ?ς καί μή παραποιημένης πνευματικ?ς ζω?ς καί τ?ς ?ν μετανοί? συμμετοχ?ς τους στά Μυστήρια τ?ς ?γίας μας ?κκλησίας.

2) Τό ?διο προσυνοδικό κείμενο, ?ναγνωρίζει τό Παγκόσμιο Συμβούλιο τ?ν «?κκλησι?ν» (? ?κριβέστερα α?ρέσεων), τό ?πο?ο ?χει ?δρυθε? τό 1948 ?πό τήν Νέα Τάξη Πραγμάτων, γιά νά ?ξυπηρετήσει τούς σκοπούς τ?ς θρησκευτικ?ς παγκοσμιοποιήσεως, δηλαδή τήν Παγκόσμια Θρησκεία το? ?ντιχρίστου. Τ? Π.Σ.Ε. ?ρχικά ε?χε ?ς σκοπό του τόν Συγκρητιστικό Διαχριστιανικό Ο?κουμενισμό, ?ν? στή συνέχεια, τίς τελευτα?ες δεκαετίες, διεύρυνε τίς ?πιδιώξεις του καί στήν προώθηση το? Συγκρητιστικο? Διαθρησκειακο? Ο?κουμενισμο?. ?ναγνωρ?ζει τ? δι?φορα κε?μενα το? Π.Σ.Ε. ?ς δεσμευτικ? γι? τ?ν Μεγ?λη Σ?νοδο κα? τ?ν ?ρθ?δοξη ?κκλησ?α. Τ? κε?μενα α?τ? « ε?ναι μετ?ωρα. Τ? διαχειρ?ζονταν κ?ποιοι ?ντιπρ?σωποι, ο? ?πο?οι ε?παν τ?ς ?π?ψεις τους, ?π?γραψαν τ? κε?μενα ?ξ ?ν?ματος τ?ν Τοπικ?ν β?βαια ?κκλησι?ν, πλ?ν ?μως ο? ?ερ?ρχες τ?ν ?κκλησι?ν α?τ?ν δ?ν ε?χαν ?δ?α, ποι?ς ?ταν ο? ?ποφ?σεις τ?ν ?ντιπροσ?πων τους.» (καθηγ. Α.Π.Θ. Δημ. Τσελεγγ?δης). Α?τό σημαίνει ?τι τό ?ν λόγ? προσυνοδικό κείμενο προσβάλλει καί τό σωτηριολογικό δόγμα τ?ς ?κκλησίας, κατά τό ?πο?ο μόνο μέσα στήν ?ληθινή ?ρθόδοξη ?κκλησία, κατά τήν ?νωτέρω ?ννοια, ? πραγματικός πιστός, διά το? ?λέους τ?ς Θείας Χάριτος κα? τ?ν ?κτ?στων ?νεργει?ν το? ?γίου Τριαδικο? Θεο?, ?πιτυγχάνει τή σωτηρία του καί συγκεκριμένα ?χει τή θέα το? Θεανδρικο? Προσώπου το? Χριστο? καί τήν ?ξ α?τ?ς ?τελεύτητη Θεογνωσία καί μακαριότητα. Διότι τό ?διο προσυνοδικό κείμενο ?ναγνωρίζοντας τό Π.Σ.Ε. ?ποδέχεται τήν θεωρία ?τι ?λες ο? «?κκλησίες» ? ?κριβέστερα α?ρέσεις, καί ?λα τά θρησκεύματα, κατά τήν πρόσφατη διεύρυνσίν του, «σώζουν» ? κατά τήν δική του νοοτροπία, ?δηγο?ν ?ορίστως καί σοφιστικ?ς στήν ?δια ?περβατική Πραγματικότητα (Ultimate Reality) ? ?ποία περιλαμβάνει ?λους τούς ψευδο-θεούς καί τ? ψευδο-σεβάσματά τους, τ? ?πο?α ε?ναι δημιουργημ?να κατ' ?νθρωπίνη ?πίνοια ?ποβαλλομένη ?πό τόν σαταν?.

3) ? ?ναγνώρισι ?πό τό ?ν λόγ? προσυνοδικό κείμενο τ?ν Παπικ?ν ?ς δ?θεν «?κκλησίας» ?δηγε? ?ναπόφευκτα στό ?πόμενο στάδιο το? ?ωσφορικο? Συγκρητιστικο? Διαχριστιανικο? καί Διαθρησκειακο? Ο?κουμενισμο?, τό ?πο?ο ε?ναι ? συγκρητιστική «?νωσις» τ?ν Α?τοκεφάλων ?ρθοδόξων ?κκλησι?ν μέ τούς Παπικούς μέσ? το? ?πακόλουθου «κοινο? ποτηρίου» καί τ?ς ?ποταγ?ς α?τ?ν στό πρωτε?ο ?ξουσίας καί τό ?λάθητο το? α?ρεσιάρχη Πάπα, δηλαδή στήν μετατροπή τ?ν Α?τοκεφάλων ?ρθοδόξων ?κκλησι?ν σέ Ο?νιτικές. Α?τ? σημα?νει τ?ν δογματικ? κα? διοικητικ? ?ποταγ? τ?ν Α?τοκεφ?λων ?ρθοδ?ξων ?κκλησι?ν ?ς Ο?νιτικ?ν στ?ν Π?πα, μ? β?ση τ?ς ?πιδι?ξεις το? Βατικανο? κα? τ?ν κ?δικα Καν?νων τ?ν ?νατολικ?ν Καθολικ?ν (Ο?νιτικ?ν) ?κκλησι?ν, πο? ?κδ?θηκε ?π? τ?ν Π?πα ?ω?ννη - Πα?λο Β? τ? 1990. ?ς γνωστ?ν, ? Κ?δικας α?τ?ς προβλ?πει τ? ?ξ?ς τ?σσαρα ε?δη Ο?νιτικ?ν ?κκλησι?ν ?δ?ου δικα?ου (sui generis), στ? ?πο?α θ? ?ποταχθο?ν ο? ?ρθ?δοξες ?κκλησ?ες: 1) Πατριαρχικ?ς ?κκλησ?ες ?δ?ου δικα?ου (?δ? θ? ?παχθο?ν ?σες ?ρθ?δοξες ?κκλησ?ες ε?ναι Πατριαρχε?α), 2) ?ρχιεπισκοπικ?ς ?κκλησ?ες ?δ?ου δικα?ου (?δ? θ? ?παχθο?ν ?σες Α?τοκ?φαλες ?κκλησ?ες δ?ν ε?ναι Πατριαρχε?α), 3) Μητροπολιτικ?ς ?κκλησ?ες ?δ?ου δικα?ου κα? 4) ?λλες ?κκλησ?ες ?δ?ου δικα?ου (καν?νες 55, 511 κα? 155 το? ?δ?ου κ?δικα).

4) Τό Πατριαρχε?ο Κων/πόλεως, ?ς Προεδρε?ον στήν Σύναξη τ?ν Προκαθημένων, ?πέρριψε α?θαίρετα καί δέν προώθησε στήν λεγομένη «?γία καί Μεγάλη Σύνοδο» τήν πρόταση τ?ς Σερβικ?ς ?ρθόδοξης ?κκλησίας το? ?τους 2015 γιά τήν τυπική ?ναγνώριση τ?ς Συνόδου ?πί Πατριάρχου Μεγάλου Φωτίου ?ς Η' Ο?κουμενικ?ς, ? ?ποία καταδίκασε τό filiogue καί τό παπικό πρωτε?ο ?ξουσίας καί τ?ς Συνόδου ?πί ?γίου Γρηγορίου το? Παλαμ? ?ς Θ' Ο?κουμενικ?ς (1351), ? ?ποία καταδίκασε τήν Λατινική κακοδοξία ?τι ? Θεία Χάρις ε?ναι κτιστή. ? ?συχαστικ? θεολογ?α το? ?γ?ου Γρηγορ?ου Παλαμ? το? ?γιορε?του, ?χει κεφαλαι?δη σημασ?α γι? τ?ν ?ρθ?δοξη θεολογ?α δι? το?το κα? μισε?ται θαν?σιμα ?π? τ?ν παπικ?ν.? α?θαίρετη α?τή ?πόρριψη σηματοδοτε? σαφ?ς τόν προσανατολισμό τ?ς λεγομένης «?γίας καί Μεγάλης Συνόδου» ?χι πρός τήν ?ρθοδοξία ?λλά πρός τήν παναίρεση το? Ο?κουμενισμο?, ? ?ποία ?ποδομε? τήν ?ρθόδοξη Θεολογία μέσ? τ?ς νομιμοποιήσεως ?λων τ?ν α?ρέσεων.

5) ?ν?, στήν παράδοση τ?ς ?κκλησίας ο? ?γιες καί Μεγάλες Σύνοδοι ? ο? Ο?κουμενικές Σύνοδοι συγκαλο?νταν μέ ?ντιπροσωπίες τ?ν Α?τοκεφάλων ?ρθοδόξων ?κκλησι?ν, ?που ψήφιζαν ?λοι ο? Συνοδικοί ?ρχιερε?ς δυνάμει τ?ς ?σότητος τ?ς ?πισκοπικ?ς τους χειροτονίας, στήν λεγομένη «?γία  καί  Μεγάλη  Σύνοδο», σύμφωνα μέ τόν κανονισμό της τόν ?πο?ο υ?οθέτησε ? Σύναξη διά τ?ν προκαθημένων  τους,  δέν  ψηφίζουν  ?λοι  ο?  Συνοδικοί ?ρχιερε?ς, ?λλά μόνον ο? Α?τοκέφαλες ?κκλησίες διά τ?ν Προκαθημένων τους. Δηλαδή, ?ν? μέλη τ?ν Συνόδων ε?ναι ?λοι ο? ?παρχιο?χοι ?ρχιερε?ς, στήν λεγομένη «?γία καί Μεγάλη Σύνοδο» μέλη ε?ναι μόνον ο? Α?τοκέφαλες ?κκλησίες, πρ?γμα τό ?πο?ο ?ντίκειται πλήρως στήν ?ρθόδοξη ?κκλησιολογία καί στό ?ρθόδοξο Κανονικό Δίκαιο.

6) ?ν? ο? ?ποφάσεις τ?ν ?γίων καί Μεγάλων Συνόδων ? τ?ν Ο?κουμενικ?ν Συνόδων ο? ?πο?ες ?φορο?ν σέ θέματα πίστεως, κατά τήν ?ρθόδοξη ?κκλησιολογία καί κατά τό ?ρθόδοξο Κανονικό Δίκαιο, πρέπει ν? ?ρχονται ε?ς κρ?σιν κα? νά ?γκρίνονται ? νά ?πορρίπτονται, τ?σο ?πό τούς ?παρχιούχους ?ρχιερε?ς, ?σο κα? ?π? τ?ν κλ?ρο, το?ς μοναχο?ς κα? τ?ν ?ρθοδοξο λα?, κανονισμός τ?ς λεγομένης «?γίας καί Μεγάλης Συνόδου», ?ντιθ?τως πρ?ς τ?ν ?ρθ?δοξη ?κκλησιολογ?α καθιστ? ?ποχρεωτικές κα? ?πιβ?λλει τίς ?ποφάσεις τ?ς ?ν λόγ? Συνόδου γιά ?λα τά μέλη τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας. Μ?λιστα, δ? προειδοποιε? ?τι θ? τιμωρήσει ?λες τίς τάξεις το? Χριστεπωνύμου Πληρώματος, γι? τ?ν μ? ?ποδοχή τ?ν ?ποφάσεών της. Τοιουτοτρ?πως, καταλ?ουν πλ?ρως τ?ν συνοδικ?τητα τ?ς ?ρθοδ?ξου ?κκλησ?ας, κα? ?φαιρο?ν, τ? ?γιοπνευματικ? χ?ρισμα «τ?ς διακρ?σεως τ?ν πνευμ?των», τ? ?πο?ο χαρ?ζεται σ? κ?θε ?ληθιν? πιστ? πο? ?χει δι?λθει ?π? τ? στ?δια τ?ς καθ?ρσεως τ?ν παθ?ν, το? φωτισμο? κα? ?χει ?ξιωθε? ν? λ?βει τ?ν κατ? χ?ριν θ?ωσιν, κα? τ? ?πο?ο δ?δεται σ? ?λα τ? μ?λη τ?ς ?κκλησ?ας κα? ?χι μ?νον στο?ς ?πισκ?πους. Δι? το?το ?φειλε ν? κληθο?ν, ?π? τ?ν Πανορθ?δοξο Σ?νοδο, ?ς μ?λη τ?ς Συν?δου, κα? κατηξιωμ?να ?γιοπνευματικ? πρ?σωπα, ?π? τ?ν κλ?ρο, τ?ν μοναχισμ? κα? ?π? τά πιστ? λαϊκ? μ?λη τ?ς ?κκλησ?ας, ?πως π?ντοτε γινόταν σ? ?λες τ?ς Συν?δους. ? ?ρθ?δοξη ?γκυρ?τητα ?μως μι?ς Συν?δου πρ?τον ?ξαρτ?ται ?π? τ?ν ?ρθ?τητα κα? τ?ν ?ρθοδοξ?τητα τ?ν δογμ?των της, «?κε?νας ο?δε ?γ?ας κα? ?γκρ?τους συν?δους ? ε?σεβ?ς τ?ς ?κκλησ?ας καν?ν, ?ς ?ρθ?της δογμ?των ?κρινεν». (?γιος Μ?ξιμος ? ?μολογητ?ς PG 90, 148). Τέλος γι? ν? θεωρηθε? μ?α Ο?κουμενικ? Σ?νοδος ?ντως ?ρθ?δοξη, θ? πρ?πει ο? ?ποφ?σεις της ν? γ?νουν ?ποδεκτ?ς ?χι μ?νον ?π? το?ς ?ερ?ρχες, ?λλ? κα? ?π? ?λο τ? ?ρθ?δοξο πλ?ρωμα. ?πως ε?στ?χως τ? ?διο τ? Ο?κουμενικ? Πατριαρχε?ο μας ?χει διαχρονικ?ς θεσπ?σει λ?γοντας: «....?περασπιστ?ς τ?ς Θρησκείας ?στ? α?τ? τ? σ?μα τ?ς ?κκλησίας ?τοι α?τ?ς ? λαός, ?στις ?θέλει τ? θρήσκευμα α?το? α?ωνίως ?μετάβλητον κα? ?μοειδ?ς τ?ν Πατέρων α?το?».(?γκ?κλιος 6ης Μα?ου 1848).

7) ?να ?π? τ? θ?ματα τ?ς Συν?δου θ? ?πρεπε ν? ε?ναι κα? τ? ?μερολογιακ? ζ?τημα τ? ?πο?ο ?χει διχ?σει μ?χρι σ?μερα ?ορτολογικ? τ?ν ?ρθ?δοξη ?κκλησ?α, κα? ε?ναι τ? πρ?το χτ?πημα το? ο?κουμενισμο? κατ? τ?ς ?ρθοδοξ?ας.

Κατόπιν τ?ν ?νωτέρω καθηκόντως ?νημερώνουμε τό Πατριαρχε?ο Κων/πόλεως, τίς λοιπές Α?τοκέφαλες ?κκλησίες, τήν ?εράν Κοινότητα ?γίου ?ρους, καθώς καί τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας, ?τι ?ς ?γιορε?τες Πατέρες, ?γωνιζόμενοι νά διατηρήσουμε μέσ? τ?ς ?κριβο?ς ?ρθοδόξου Πίστεώς μας τόν ?ργανικό σύνδεσμό μας μέ τήν Κεφαλή τ?ς ?κκλησίας, τόν Θεάνθρωπο Κύριον ?μ?ν ?ησο?ν Χριστόν, καί ?πόμενοι το?ς ?γίοις Πατράσι, δέν θά ?ποδεχθο?με καί θά ?πορρίψουμε ?κ τ?ν ?στέρων τήν λεγομένη «?γία καί Μεγάλη Σύνοδο»:

1 ?ν ? ?ν λόγ? Σύνοδος δέν ?πορρίψει πλήρως τό προσυνοδικό κείμενο «σχέσεις τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικό κόσμο».

2) ?ν δέν καταδικάσει τήν παναίρεση, κατά τόν ?γιο ?ουστ?νο Πόποβιτς, το? ?ωσφορικο? Συγκρητιστικο? Διαχριστιανικο? καί Διαθρησκειακο? Ο?κουμενισμο?.

3) ?ν δέν ?ναγνωρίσει τίς Συνόδους ?πί Πατριάρχου Μεγάλου Φωτίου καί ?γίου Γρηγορίου το? Παλαμ? ?ς Ο?κουμενικές (Η? καί Θ? ?ντιστοίχως), ο? ?πο?ες ε?ναι ?δη ?ναγνωρισμένες στή συνείδηση το? Χριστεπωνύμου Πληρώματος.

4) ?ν δέν ψηφίσουν τίς ?ποφάσεις τ?ς λεγομένης « ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου» ?χι ο? Α?τοκέφαλες ?ρθόδοξες ?κκλησίες διά τ?ν Προκαθημένων τους, ?πως προβλέπει ? Κανονισμός της, ?λλά ?λοι ο? Συνοδικοί ?ρχιερε?ς α?τ?ς, ?πως προβλέπει ? ?ρθόδοξος ?κκλησιολογία καί τό ?ρθόδοξο Δίκαιο.

5) ?ν δέν ?ποσύρουν τόν κανονισμό περί ?ποχρεωτικ?ς ?ποδοχ?ς ?κ τ?ν ?στέρων τ?ν ?ποφάσεων τ?ς Συνόδου, ?πό ?λες τίς τάξεις το? Χριστεπωνύμου Πληρώματος, προσβ?λλοντας κατ? α?τ?ν τ?ν τρ?πον τ? ?ρθ?δοξο δογματικ? κα? ?κκλησιολογικ? κριτ?ριό μας, τ? ?πο?ο ε?ναι ?να ?ναφαίρετο δικα?ωμα ?λων τ?ν μελ?ν τ?ς ?κκλησ?ας.

6) ?ν δ?ν ?ποσ?ρουν τ? θ?ματα περ? τ?ς νηστε?ας κα? το? δευτ?ρου γ?μου τ?ν κληρικ?ν, τα ?πο?α κα? μ?νον πο? σκ?φθηκαν ν? τ? θ?σουν ε?ναι ?κόμη μι? ?π?δειξις, ?τι ? ?ν λ?γ? Σ?νοδος σκοπ?ν ?χει τ?ν σταδιακ? κατ?ργηση τ?ς νηστε?ας, μιμο?μενοι κα? σ? α?τ? το?ς παπικο?ς. ?κκλησ?α, ?μως χωρ?ς ?σκηση κα? σταυρικ? β?ο δ?ν ?δηγε? ποτ? στ?ν ?ν?σταση, ?λλ? στ?ν πνευματικ? θ?νατο, φυγαδε?οντας τ? ?γιον Πνε?μα κα? ?δηγώντας στήν πλ?ρη ?κκοσμ?κευση.

?γιοι ?ρχιερε?ς, κατ?πιν ?λων το?των τ? ?πο?α, γι? ?μ?ς ε?ναι θ?ματα σωτηριολογικά, σ?ς παρακαλο?με πολ? ε?ς τ?ν Πανορθ?δοξον α?τ?ν Σ?νοδον ν? ?ρθοτομ?σετε «τ?ν Λ?γον τ?ς ?ληθε?ας» κα? μ? ?πιτρ?ψετε ν? ζ?σουμε μ?α ν?α Φερρ?ρα - Φλωρεντ?α. ??ν ο?τως πρ?ξετε ?γιοι ?ρχιερε?ς τ?τε, ? ο?ραν?ς κα? ? γ? θ? ε?φρανθο?ν, ?γγελοι κα? ?νθρωποι πνευματικ?ς θ? πανηγυρ?σουν. Τ? ?ν?ματ? σας θ? γραφο?ν ?ν β?βλ? ζω?ς κα? τ?τε ?ντως θ? ε?σθε «κα? τρ?πων μ?τοχοι κα? θρ?νων δι?δοχοι» τ?ν ?γ?ων ?ποστ?λων κα? τ?ν ?γ?ων Πατ?ρων. Παρακαλο?με με?νατε σταθερο?, σταθε?τε ?ντ?ξιοι τ?ς ?στορ?ας κα? τ?ς ?ρχιερωσ?νης σας, μ? τ?ν ?πο?αν σ?ς ?τ?μησε ? ?κκλησ?α.

 ??ν το?ναντ?ον δ?ν ?ρθοτομ?σετε τ?ν Λ?γον τ?ς ?ληθε?ας, τ?τε ?ς γνωρ?ζετε:

Α) ?τι ?χετε σχ?σει, τ?ν ?ρραφο χιτ?να το? Κυρ?ου, ?χετε ?τιμ?σει τ?ν παν?σπιλον κα? παναμ?μητον Ν?μφην το? Χριστο?, τ?ν ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ. ??ν ?ντως ο?τως ?ξελιχθο?ν τ? πρ?γματα, τ?τε ?σε?ς θ? ε?στε ?κε?νοι, ο? ?πο?οι θ? δημιουργ?σετε σχίσμα στ?ν ?κκλησ?α κα? ?π?νω σας θ? φ?ρετε ?λ?κληρη τ?ν ?στορικ? ε?θ?νη γι? τ?ς συν?πειες κα? τ? ?ποτελ?σματά του. Τ?τε ?ς γνωρ?ζετε ?τι μ? β?ση τ?ν ?ρθ?δοξη ?κκλησιολογ?α κα? τό ?ρθ?δοξο Κανονικ? Δ?καιο, δι? τ?ν συνε?δηση το? ?ρθοδ?ξου πληρ?ματος ?χετε ?φορισθε?, «θ?τοντας ο?σιαστικ?ς ?αυτο?ς ?κτ?ς ?κκλησ?ας». ("?μολογ?α Π?στεως κατ? το? Ο?κουμενισμο?", Σ?ναξις κληρικ?ν κα? μοναχ?ν 2009).

? Κ?ριος δ? ?ς καλ?ς ?π?στασθε μ?ς παραγγ?λλει ν? μ? ?κολουθο?με ?λλοτρ?ους ποιμ?νας,: « ?μ?ν ?μ?ν λ?γω ?μ?ν, ? μ? ε?σερχ?μενος δι? τ?ς θ?ρας ε?ς τ?ν α?λ?ν τ?ν προβ?των, ?λλ? ?ναβα?νων ?λλαχ?θεν, ?κε?νος κλ?πτης ?στ? κα? ληστ?ς? ? δ? ε?σερχ?μενος δι? τ?ς θ?ρας ποιμ?ν ?στι τ?ν προβ?των. Τούτ? ? θυρωρός ?νοίγει, καί τά πρόβατα τ?ς φων?ς α?το? ?κούει, καί τά ?δια πρόβατα καλε? κατ' ?νομα καί ?ξάγει α?τά. κα? ?ταν τ? ?δια πρ?βατα ?κβ?λ?, ?μπροσθεν α?τ?ν πορε?εται, κα? τ? πρ?βατα α?τ? ?κολουθε?, ?τι ο?δασιν τ?ν φων?ν α?το???λλοτρ?? δ? ο? μ? ?κολουθ?σωσιν, ?λλ? φε?ξονται ?π? α?το?, ?τι ο?κ ο?δασι τ?ν ?λλοτρ?ων τ?ν φων?ν». (?ωάν. Ι, 1-5).

Β). ?ς ?κ το?του, ε?μεθα ?ποχρεωμ?νοι κα? ?με?ς ν? ?φαρμ?σουμε το?ς ?ερο?ς Καν?νες τ?ς ?κκλησ?ας μας, τ?ν γνωστ?ν ΙΕ? καν?να τ?ς Πρωτοδευτέρας Ο?κουμενικ?ς Συν?δου, σ?μφωνα μ? τ?ν ?πο?ον ?φε?λουμε ν? κ?νουμεν διακοπ? τ?ς μνημονε?σεως ?λων τ?ν α?ρετικ?ν λατινοφρ?νων - φιλοενωτικ?ν Ο?κουμενιστ?ν. ?πομ?νως κατ? ?ν?γκη θ? διακ?ψουμε τ?ν διαμνημ?νευσιν το? ?νόματός τους, κατ? τ?ν προσκομιδ? ?π? τ? ?γιον δισκ?ριον, πο? συμβολ?ζει τ?ν ?ρθ?δοξον ?κκλησ?αν, ?λων ?κε?νων τ?ν ?πισκ?πων, κληρικ?ν κα? λαϊκ?ν πο? θ? ?πογρ?ψουν α?τ?ν τ?ν α?ρετικ?ν Σ?νοδον. Καθ?ς κα? ?λων ?σων συμφωνο?ν μαζ? τους κα? θ? ?κολουθ?σουν συνειδητ? α?τ? τ?ν α?ρεση. Μ? ?λους α?το?ς, ο? ?πο?οι καθ?στανται πλ?ον α?ρετικο? δι? τ?ν ?κκλησ?αν δ?ν ?μπορο?μεν ν? ?χουμε ?κκλησιαστικ? κοινων?α, ?ως ?του δημοσ?ως μετανο?σουν κα? ?ποκηρύξουν τ?ν α?ρεση το? Ο?κουμενισμο? καθ?ς θ? ?ρ?σει ? ?ρθ?δοξος ?κκλησία δι? Συν?δου.

Ο? ?ερο? Καν?νες τ?ς ?κκλησ?ας ?χουν Ο?κουμενικ?, διαχρονικ? κα? α??νιον κ?ρος κα? ?σχ?ν κα? ο?δεμ?α Σ?νοδος, πατρι?ρχης ? ?π?σκοπος δ?νανται ν? το?ς ?κυρ?σουν. Σ?μφωνα μ? α?το?ς:

«Ε? τις ?κοινων?τ? κ?ν ?ν ο?κ? συνε?ξηται, ο?τος ?φοριζ?σθω» (Καν?ν Ι?, Τ?ν ?γ?ων ?ποστ?λων).

?π?σης, « ?π?σκοπος ? Πρεσβ?τερος, ? Δι?κονος α?ρετικο?ς συνευξ?μενος, ΜΟΝΟΝ, ?φοριζ?σθω, ε? δ? ?π?τρεψεν α?το?ς, ?ς κληρικο?ς ?νεργ?σαί τι, καθαιρε?σθω». (Καν?ν ΜΕ?, τ?ν ?γ?ων ?ποστ?λων).

Μ?νον ?π? α?το?ς το?ς δ?ο Καν?νες πο? ?πισημα?νουμε ?ς ?ναλογισθε? κ?θε ?π?σκοπος, κληρικ?ς, μοναχ?ς κα? χριστιαν?ς ?ρθ?δοξος π?ση ?κρ?βεια ?φε?λουμε ?λοι μας ν? ?χουμε στ?ν ?φαρμογ? τ?ν ?ερ?ν Καν?νων. Ο? ?ερο? Καν?νες ε?ναι ο? ?σφαλιστικ?ς δικλε?δες τ?ς ?κκλησ?ας κα? ?ς διαχρονικοί, δέν ε?ναι πρέπον ν? παραβι?ζονται κα? ?φείλουν ν? ?φαρμόζονται ?φ' ?λων τ?ν πιστ?ν.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Σεβαστ? ?ερ? Κοιν?της κα? ?γιοι Καθηγο?μενοι, τά ?κατόν χρόνια ?κρας ο?κονομίας καί ?νοχ?ς ?πέναντι σέ ο?κουμενιστές-λατιν?φρονες κα? φιλενωτικο?ς ?πισκ?πους ε?ναι ?περαρκετά. ? ζημία κα? ? ?λλο?ωσι πού ?χει προκαλέσει α?τ? ? ψευδεπίγραφη "ο?κονομία" στό ?ρθόδοξο κριτήριο κλήρου καί λαο? ε?ναι ?δη τεραστίων διαστάσεων. Στό ?γιον ?ρος ?μως ?χουμε τήν διαχρονική καί ?γιοπνευματική παράδοση, ?ς ?ερ? παρακαταθ?κη τ?ν ?σ?ων ?γιορειτ?ν Πατ?ρων καί τ?ν Γερ?ντων, ?κ τ?ν ?πο?ων διδασκ?μεθα, ?τι ?σ?κις ?π?ρχει α?ρεσις ?ντ?ς τ?ς ?κκλησ?ας, πρέπει νά προχωρο?με στ?ν διακοπή μνημοσύνου, ?λων ?κε?νων πο? πρεσβε?ουν α?ρεσιν καί ? ?π? φ?βον κα? δειλ?αν ?κολουθο?ν το?ς α?ρετικο?ς ?πισκ?πους κα? δ?ν διακ?πτουν τ? μνημ?συν? τους ?ν το?ς μυστηρ?οις.

?πενθυμίζουμε ?τι τό ?γιον ?ρος ?πό τό 1924 ?ως τό 1974 ε?χε διακόψει τήν μνημόνευση το? Πατριάρχου, πρ?τον λόγ? τ?ς ε?σαγωγ?ς τ?ς καινοτομ?ας τ?ς ?λλαγ?ς το? ?μερολογίου καί δε?τερον, λ?γ? τ?ς ?ρσεως τ?ν ?ναθεμάτων ?πί πατριαρχίας ?θηναγόρου.

?σε?ς, ?γιοι Καθηγο?μενοι, ?ρχ?μενοι ο? περισσ?τεροι ?ξ ?μ?ν μετ? τ?ν μοναστικ?ν συνοδει?ν σας ?κ το? κ?σμου, δι? ν? ?πανδρ?σετε τ?ς ?ερ?ς Μον?ς λ?γ? λειψανδρ?ας, ?παναφ?ρατε κα? τ? μνημ?συνον το? Πατρι?ρχη, κα?τοι δ?ν ?λλαξε τ?ποτε πρ?ς τ? καλύτερον, ο?τε ? πρ?ην Πατρι?ρχης Δημ?τριος ο?τε ? ν?ν Πατρι?ρχης κ.Βαρθολομα?ος. Ο? παλαιο? ?γιορε?τες στ?ν ?ρχ?, ?ταν ?ν?λαβε ? Πατρι?ρχης Δημ?τριος, ε?χαν χρηστ?ς ?λπ?δες ?τι θά ?ρθοτομήσει τήν Πίστη. ?ταν ?μως ?δήλωσε ?πισήμως, ?τι θ? ?κολουθ?σει ?παραλλ?κτως τ?ν γραμμ? το? μεγ?λου προκατ?χου του ?θηναγ?ρα, τ?τε ?λοι σχεδ?ν, ?παν?λαβαν ?τι θ? συνεχ?σουν τ?ν διακοπ? το? μνημοσ?νου. Σεβομένη ? ?ερ? Κοιν?της τ? ?γιορε?τικο κα? ?ρθ?δοξο α?τ? φρ?νημα σ? ?κτακτη Διπλ? ?ερ? Σ?ναξη ?ποφ?σισε σχετικ?ς μ? τ? θ?μα:

 "?παφ?εται ε?ς τ?ν συνε?δησιν ?κ?στης Μον?ς, ? διαμνημ?νευσις το? ?ν?ματος το? Ο?κουμενικο? Πατρι?ρχου". (ΝΒ? Συνεδρ?α ?κτ?κτου Διπλ?ς ?ερ?ς Συν?ξεως, 13 Νοεμβρ?ου 1971).

Τ? δικαίωμα, λοιπ?ν τ?ς διακοπ?ς μνημοσ?νου, ?κτ?ς ?π? το?ς ?ερο?ς Καν?νες, μ?ς τό παρέχει κα? ? ?δια ? ?ερ? Κοινότητα, ?κολουθο?σα τ?ν ?ερ? παρ?δοση το? ?ερο? ?μ?ν Τ?που.Ε?ναι, ?μως ποτ? δυνατ?ν, ν? ?π?ρχει ?ερ? Μον? κα? Μοναχ?ς πο? ν? μ? ?χει ?ρθ?δοξη συνε?δηση κα? ε?α?σθησ?α;

 ? διακοπ? το? μνημοσ?νου γ?νεται ε?ς ?νδειξιν διαμαρτυρ?ας μ? ?πώτερον σκοπ?ν τ?ν καταδ?κη τ?ς α?ρ?σεως κα? τ?ν καθα?ρεση τ?ν α?ρετικ?ν ?πισκ?πων, ??ν δ?ν μετανο?σουν.

? ?ερ? Μον? Καρακκ?λου ε?ς ?π?ντησίν της πρ?ς τ?ν ?ερ? Κοιν?τητα, ε?χε γρ?ψει ?ς ?ξ?ς: «? καθ? ?μ?ς ?ερ? Μον? ?π? στοιχε?α ΙΔ΄ ?ν τ? σημεριν? Συν?ξει 21.9.1972 ?ξ?τασε κα? α?θις τ? ?π?μαχον θ?μα το? μνημονε?ματος, κα? παρ? ?λον τ?ν σεβασμ?ν κα? τ? ?ρα?α λ?για το? ?γ?ου προ?δρου, ?τινα ?μελετ?σαμεν μετ? προσοχ?ς ?ν τ? ?γκυκλ?? του... ?χθη ε?ς τ?ν ?π?φασιν ν? πληροφορ?σ? ?μ?ς, τ?ν ?μετ?ραν Σεβασμι?τητα, γραπτ?ς τά κ?τωθι, ?ν σχ?σει μ? τ? σοβαρ?ν ?κκλησιαστικ?ν θ?μα.

?πιθυμο?με ν? ?παναλ?βωμεν τ?ν ?ν πεποιθ?σει κα? ?μετ?θετον ?π?φασιν ?μ?ν περ? συνεχ?σεως τ?ς διακοπ?ς το? Πατριαρχικο? Μνημοσ?νου ε?ς ?νδειξιν διαμαρτυρ?ας, ?φ? ?σον ? ν?ος Ο?κουμενικ?ς Πατρι?ρχης Δημ?τριος ? Α΄ θ? συνεχ?σ? τ?ν τηρουμ?νην ?π? τ?ς ?ερ?ς Συν?δου Γραμμ?ς, τ?ν ?πο?αν ε?χε χαρ?ξει ? ?θηναγ?ρας. (βλ. Ο.Τ.α.φ 213 , 1-7-1974).

? ?.Μ. ?γ?ου Πα?λου ?π? ?γουμεν?ας το? Γ?ροντος ?νδρ?α, ?π?ντησε ?σα?τως: «...? ?π?φασις ?μ?ν ε?ναι ?τι δ?ν δυν?μεθα ν? προχωρ?σωμεν ε?ς συζ?τησιν παρ? μ?νον ?φ? ?σον δηλωθ? ?π? τ?ς Α. Παναγι?τητος δι? το? τ?που ?τι δ?ν θ? ?κολουθ?σ? τ?ν πορε?αν το? προκατ?χου Α?το?».

?π?σης ? ?γο?μενος τ?ς ?. Μον?ς π.?νδρ?ας ?π?ντησε πρ?ς τ?ν ?.Κοιν?τητα: «Λ?γοι ?κκλησιαστικ?ς συνειδ?σεως δ?ν μο? ?πιτρ?πουν ν? ?παναλ?βω τ? μνημ?συνον, δι?τι ? Ο?κουμενικ?ς Πατρι?ρχης ε?ναι νεωτεριστ?ς, βαδ?ζει τ? ?χνη το? Ο?κουμενιστο? ?θηναγ?ρου, το? ?πο?ου τ?ς ?π?ψεις κα? τ? α?ρετικ? φρον?ματα δ?ν κατεδ?κασεν». (βλ. Ο.Τ. ?.φ. 213, 1-7-1974).

Α?τ? ?ταν τ? παλαι? ?γιον ?ρος ?γιοι Καθηγο?μενοι, τ? ?πο?ον κ?ποιοι ?π? ?σ?ς τ? προλ?βατε κα? κ?ποιοι ?π? ?σ?ς πολλ?ς φορ?ς λειτουργ?σατε χωρ?ς ν? μνημονε?σετε τ? ?νομα το? Πατρι?ρχου, ?πως ?καναν σχεδ?ν κα? ?λοι ο? ?γιορε?τες μοναστηριακο? κα? κελλι?τες, πολλο?ς ?κ τ?ν ?πο?ων σ?μερα τιμο?με ?ς λ?αν ?ναρ?τους, πνευματικο?ς Γ?ροντες κα? ?γ?ους. Γιατ? ?μως δ?ν το?ς μιμο?μεθα κα? στ? θ?μα α?τ? τ?ς διακοπ?ς το? μνημοσ?νου τ?ν ο?κουμενιστ?ν ?πισκ?πων, ?πως ?κανε κα? ? ?γιος Γ?ροντας Παΐσιος; Μ?πως πιστε?ετε ?τι τ? μυστ?ρια ε?ναι ?κυρα, ?ταν δ?ν μνημονε?ουμε τ? ?νομα το? πατρι?ρχη; Τ?σα χρ?νια κα? τ?σες χιλι?δες θε?ες λειτουργ?ες πο? ε?χαν τελεσθε? ?ταν λοιπ?ν ?κυρες; ?παγε τ?ς βλασφημίας!

Μετ? ?π? ?λα α?τ? Σεβαστ? ?ερ? Κοιν?της κα? ?γιοι Καθηγο?μενοι, ?πιθυμο?με ν? σ?ς ?νημερ?σουμε κα? ν? σ?ς καταστ?σουμε ?πευθ?νους, ?τι ??ν ? μελετωμ?νη Πανορθ?δοξος Σ?νοδος δ?ν καταδικ?σει τ?ν Πανα?ρεση το? Συγκρητιστικο? Διαχριστιανικο? κα? Διαθρησκειακο? Ο?κουμενισμο?, ?με?ς σ?ς γνωστοποιο?με ?τι θ? ?κολουθ?σουμε τ?ν παρ?δοση το? ?γ?ου ?ρους κα? το?ς παλαιο?ς ?σ?ους ?γιορε?τες Πατ?ρες ο? ?πο?οι ?π? τ?ν ?ποχ? το? α?ρετικο? λατιν?φρονος - ?νωτικο? πατρι?ρχου Β?κκου (1272) κα? π?λιν ?π? τ? 1924 ?ως τ? 1974 ε?χαν διακόψει τό μνημόσυνον.

 ?με?ς ?ς ?γιορε?τες Πατ?ρες κα? ?ς μ?λη τ?ς ?κκλησ?ας, δηλ?νουμε ?τι δ?ν ?χουμε καμμ?α σχ?ση μ? κ?θε «ζηλωτικ?» παρ?ταξη ? ?κρ?τητα ? φανατισμ?, ?λλ? ?π?μενοι το?ς ?γ?οις Πατράσι κα? συστοιχο?μενοι στ?ν διαχρονικ? ?γιορειτικ? παρ?δοση τήν σφραγισθε?σαν μέ τό α?μα τόσων ?γίων ?σιομαρτύρων, ?πιθυμο?με μ? τ?ν ?φειλ?μενο σεβασμ? ν? σ?ς προετοιμ?σουμε κα? ν? σ?ς ?πιστ?σουμε τ?ν προσοχ? σχετικά μέ τό θέμα α?τό. Θεωρο?με το?το ?ς ?φειλ?μενον καθ?κον μας ?ναντι τ?ν ?γ?ων ?σιομαρτ?ρων κα? τ?ς ?ερ?ς παραδ?σεως.Θ? σταματ?σουμε, λοιπ?ν ?πισ?μως κα? ?με?ς τ?ν διαμνημ?νευση το? ο?κουμενικο? πατρι?ρχη.

Δ?ν ?πιθυμο?με ποτ? ν? ?κολουθ?σουμε μ?α ?κκοσμικευμ?νη "?κκλησ?α". Δι?τι μ?α τοια?τη, "Πανορθ?δοξος Σ?νοδος", ? ?πο?α θ? παρ?χει ?κκλησιαστικ?τητα στο?ς α?ρετικο?ς, κα? νομιμοπο?ηση τ?ν α?ρ?σεων, ?κυρ?νει τ? Σ?μβολον τ?ς Π?στεως κα? γκρεμ?ζει ?λη τ?ν ?ρθ?δοξη ?κκλησιολογ?α κα? ?ντεισ?γει μι? ?κκοσμικευμ?νη «?κκλησ?α». Μ?α, ?μως ?κκοσμικευμ?νη "?κκλησ?α", ?πως γνωρ?ζουμε δ?ν δ?ναται ν? παρ?σχ? σωτηρ?α σ? ?σους θ? τ?ν ?κολουθ?σουν. Μ?πως τ? Βατικαν? κα? ? παπισμ?ς κα? ?λες ο? ?λλες πανσπερμ?ες τ?ν Προτεσταντ?ν κλπ. δ?ν ε?ναι ?κκοσμικευμ?νες "?κκλησ?ες";

? ?κκλησ?α το? Χριστο? ο?τε σχ?ζεται, ο?τε διαιρε?ται, ?πως πιστε?ει ? Πατρι?ρχης, μ? τ?ν α?ρετικ? του θεωρ?α περ? "Διηρημ?νης ?κκλησ?ας", κα? ο?τε ?χει ?ν?γκη ? ?κκλησ?α ?π? το?ς ο?κουμενιστ?ς γι? ν? τ?ν ?ν?σουν. ? ?κκλησ?α δ?ν διαιρε?ται ποτ?, γιατ? ε?ναι ? ?διος ? Χριστ?ς ?ς κεφαλ? της, ?στις ε?ναι π?ντοντε ?νωμ?νος μ? τ? σ?μα Του. Ο? α?ρετικο? ?ποκ?βονται ?π? τ?ν ?μπελο-?κκλησ?α. «??ν μ? τις με?ν? ?ν ?μο?, ?βλ?θη ?ξω ?ς τ? κλ?μα, κα? ?ξηρ?νθη, κα? συν?γουσιν α?τ?, κα? ε?ς π?ρ β?λλουσι, κα? κα?εται». (?ω?ν., 15, 6).

Τοιουτοτρ?πως μ?α τοια?τη Σ?νοδος, ? ?πο?α θ? ?ναγνωρ?σει ?ς "?κκλησ?ες", το?ς α?ρετικο?ς, πα?ει ν? ε?ναι Σ?νοδος κα? ?ποβα?νει λ?στρικ?, α?ρετικ? κα? ψευτοσ?νοδος. ?σοι τ?ν ?πογρ?ψουν κα? ?σοι τ?ν ?ποδεχθο?ν θ? καταδικαστο?ν ?ς ?σχατοι α?ρετικο? χείρονες π?ντων τ?ν προγενεστ?ρων. ?ν τ? φοβερ? ?κε?ν? ?μ?ρ? τ?ς Κρ?σεως, ? ?κπτωσή τους θ? ε?ναι πι? φοβερ? κα? ?π? τ?ν πτώση το? ?ο?δα, το? ?ρε?ου κα? το? Π?πα, δι?τι α?το? δ?ν γν?ριζαν καλ? πο?ον ?ρνο?ντο, «ε? γ?ρ ?γνωσαν, ο?κ ?ν τ?ν Κ?ριον τ?ς δ?ξης ?στα?ρωσαν». (Α΄Κορ.Β?8). Ο? σημερινο? Ο?κουμενιστ?ς κα? κυρ?ως ο? πρωτοστατο?ντες γνωρ?ζουν πολ? καλ? πο?ον σταυρ?νουν, τ?ν ?ναστ?ντα ΚΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ δι? τ?ς παναιρ?σεως το? Ο?κουμενισμο?.

Π?ς ε?ναι δυνατ?ν ?γιοι Πατ?ρες, ?π? τ?ν μ?α ν? ?ορτ?ζουμε μ? λαμπρ? ?γρυπν?α στ?ν ?ερ? Να? το? Πρωτ?του τ?ν μν?μην το? ?γ?ου ?σιομ?ρτυρος Κοσμ? το? Πρ?του, ? ?πο?ος ?παγχον?σθηκε, καθ?ς κα? τ?ν ?λλων ?σιομαρτ?ρων πο? μαρτ?ρησαν ?π? το?ς λατιν?φρονες τ?ς ?ποχ?ς ?κε?νης, κα? ?π? τ?ν ?λλη ν? ?ποδεχόμεθα μ? τιμ?ς κα? δοξολογ?ες στ?ν ?διο ?ερ? Να? το? Πρωτ?του, τ?σους κα? τ?σους συγχρόνους ο?κουμενιστ?ς λατιν?φρονες φιλενωτικο?ς ?ρχιερε?ς; Δ?ν τ? χωρ?ει ? νο?ς μας, δ?ν τ? ?ντ?χει ? συνε?δησή μας. ? Μ?γας Προφ?της ?λ?ας, ? πυρφ?ρος κα? ζηλωτ?ς το? Κυρ?ου ε?πε στ?ν βασιλ?α ?χα?β κα? στ?ν λα? το? ?σρα?λ, πο? παρέπαιαν: « ?ως π?τε ?με?ς χωλανε?τε ?π? ?μφοτ?ραις τα?ς ?γν?αις ?μ?ν; Ε? ?στι Κ?ριος ? Θε?ς, πορε?εσθε ?π?σω α?το?? ε? δ? ? Β?αλ α?τ?ς, πορε?εσθε ?π?σω α?το?». ??ν ? π?πας ε?ναι ?κκλησ?α, ? ταλαίπωροι ο?κουμενιστ?ς, πορε?εσθε λοιπ?ν ?π?σω α?το?, πηγα?νετε στ?ν Π?πα ν? σ?ς κ?νει κα? καρδιναλίους, ?πως ?γινε κα? ?κε?νος ? δυστυχισμ?νος πρ?ην Νικαίας Βησσαρ?ων, κα? ?φ?στε μας ?σύχους ν? ?πηρετ?σουμε τ?ν ταπειν? κα? καθημαγμ?νη ?π? τ? α?ματα τ?ν Μαρτ?ρων ?ρθοδοξ?α μας. ?γιοι Πατ?ρες ?ως π?τε θ? ζο?με α?τ?ν τ?ν πνευματικ?, ?κκλησιαστικ? σχιζοφρ?νια τ?ν ο?κουμενιστ?ν;

Α?τ? ? προδοσ?α τ?ς ?ρθοδοξ?ας, ποτ? Κ?ριε μ? ?πιτρ?ψεις ν? γ?ν?. ?λλ? σ?μερα ? ?κκλησιαστικ? κατ?σταση ε?ναι ?σο ποτ? ?λλοτε κρ?σιμη. ?λα ε?ναι πιθαν? κα? πρ?πει ?λοι μας ν? ε?μαστε ?τοιμοι γι? ?λα. ?σως ζ?σουμε γι? ?λλη μ?α φορ? μ?α ν?α ΦΕΡΡΑΡΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, μ? ?λες τ?ς πνευματικ?ς κα? ?θνικ?ς συμφορ?ς πο? θ? ?πακολουθ?σουν, λ?γ? τ?ς προδοσ?ας τ?ς π?στεως. ?με?ς ε?χ?μεθα ?λοι μας ν? σταθο?με ?ντ?ξιοι τ?ν περιστ?σεων κα? μ? τ?ν χ?ρη το? Χριστο? κα? τ?ς Παγαγ?ας μας, ν? ?μολογ?σουμε τ?ν ?ρθόδοξο π?στη μας μ?χρι κα? α?ματος, ?άν χρειασθε?.

Ε?χόμεθα ? Χάρις το? ?γ?ου Τριαδικο? Θεο?, διά πρεσβει?ν τ?ς ?φόρου το? ?γιωνύμου ?ρους, ?περαγίας Δεσποίνης ?μ?ν Θεοτόκου, νά φωτ?σει το?ς ?γ?ους ?ρχιερε?ς κα? νά προστατεύσει ?μ?ς κα? τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα ?πό τήν πλάνη το? σαταν? τ?ν ?σχάτων χρόνων, πο? ε?ναι ? Πανα?ρεση το? ?ωσφορικο?, Συγκρητιστικο?, Διαχριστιανικο? κα? Διαθρησκειακο? Ο?κουμενισμο?. ?μήν.

Διά τήν Συντακτική ?πιτροπή τ?ν ?γιορειτ?ν Πατέρων

Γέρων Γαβριήλ, ?.Κ.?γίου Χριστοδούλου, ?.Μ.Κουτλουμουσίου.

Γέρων Σάββας Λαυριώτης, ?.Μ.Μ.Λαύρας.

Γέρων ?λαρίων, ?.Κ.?γίου Μαξίμου το? ?μολογητο?, ?.Μ.Κουτλουμουσίου.

Μοναχός Δοσίθεος, ?.Κ.?γίου Μαξίμου το? ?μολογητο?, ?.Μ.Κουτλουμουσίου.

 Γέρων Κύριλλος, ?.?.Ε?αγγελισμο? τ?ς Θεοτόκου, Καρούλια, ?.Μ.Μ.Λαύρας.

 Γέρων Χαρίτων ?ερομ. ?.Κ.?ναλήψεως, ?.Μ.Βατοπαιδίου.

Γέρων Χερουβείμ, ?.Κ.?ρχαγγέλων, ?.Μ.Μ.Λαύρας.

? συλλογή ?πογραφ?ν συνεχίζεται, κα? θ? δημοσιευθο?ν ε?ς ?πόμενον φύλλον το? Ο.Τ.

Σχόλια