Ειδήσεις

Οι τελευταίες 24ώρες του Χριστού

Οι συγκλονιστικές τελευταίες στιγμές του Ιησού περιγράφονται από τα Ευαγγέλια. Από το Μυστικό Δείπνο έως και την Ανάσταση, οι στιγμές αυτές ξαναζωντανεύουν κάθε Μεγάλη Εβδομάδα με το τυπικό της χριστιανικής λατρείας.

ΠΕΜΠΤΗ

6 μ.μ.

Ο Μυστικός Δείπνος

«Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα υμάς ίνα και υμείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί έστε, εάν αγάπην έχητε εν αλλ?λοις».

Ιωάννης 13:34-35

ΠΕΜΠΤΗ

7 μ.μ.

Η Θεία Ευχαριστία

«Και λαβών άρτον ευχαριστήσας έκλασε και έδωκεν αυτοίς λέγων: τούτο εστί το σώμα μου το υπέρ υμών διδόμενον. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν. Ωσαύτως και το ποτήριον μετά το δειπνήσαι λέγων: τούτο το ποτήριον η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου, το υπέρ υμών εκχυνόμενον».

Λουκάς 22:19-20

ΠΕΜΠΤΗ

8 μ.μ.

Το μήνυμα του Μυστικού Δείπνου

«Ειρ?νην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν. Ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι υμίν. Μη ταρασσέσθω υμών η καρδία μηδέ δειλιάτω».

Ιωάννης 14:27

"Ο Μυστικός Δείπνος» του Φιλίπ Σαμπέν

ΠΕΜΠΤΗ

9 μ.μ.

Η αγωνία στη Γεσθημανή

«Πάλιν εκ δευτέρου απελθών προσηύξατο λέγων: πάτερ μου, ει ου δύναται τούτο το ποτήριον παρελθείν απ? εμού εάν μη αυτό πίω, γενηθήτω το θέλημά σου».

Ματθαίος 26:42

"Η Αγωνία στον Κήπο" του Μαντένια

ΠΕΜΠΤΗ

11 μ.μ.

Το φίλημα του Ιούδα και η σύλληψη

«Και ελθών ευθέως προσελθών αυτώ λέγει: χαίρε, ραββί, και κατεφίλησεν αυτόν».

Μάρκος 14:45

"Η προδοσία" έργο του Φρα Αντζέλικο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

00:00

Οι μαθητές εγκαταλείπουν τον Ιησού

«Και αφέντες αυτόν έφυγον πάντες».

Μάρκος 14:50

"Ο Χριστός φυλακισμένος", έργο του Ντούτσιο ντι Μπουονινσέγκρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 π.μ.

Ο Ιησούς στον Άννα

«Η ουν σπείρα και ο χιλίαρχος και οι υπηρέται των Ιουδαίων συνέλαβον τον Ιησούν και έδησαν αυτόν, και απήγαγον αυτόν προς Άνναν πρώτον. Ην γάρ πενθερός του Καϊάφα, ος ην αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου».

Ιωάννης 18:12-13

"Ο Ιησούς στον Άννα" του Ζοζέ ντε Μαντράτσο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2 π.μ.

Ο Ιησούς στον Καϊάφα

«Οι δε κρατήσαντες τον Ιησούν απήγαγον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι συνήχθησαν».

Ματθαίος 26:57

"Ο Χριστός στον Καϊάφα" του Τζιότο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 π.μ.

Ο Πέτρος αρνείται τον Ιησού τρεις φορές

«Ο δε Πέτρος έξω εκάθητο εν τη αυλή (...) και πάλιν ηρνήσατο μεθ? όρκου ότι ουκ οίδα τον άνθρωπον».

Ματθαίος 26:69 & 72

"Η άρνηση του Πέτρου" του Νικολά Τουρνιέ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4 π.μ.

«Και οι άνδρες οι συνέχοντες τον Ιησούν ενέπαιζον αυτώ δέροντες».

Λουκάς 22: 63

5 π.μ.

Ενώπιον των Αρχιερέων

«Και ως εγένετο ημέρα, συνήχθη το πρεσβυτέριον του λαού, αρχιερείς και γραμματείς, και ανήγαγον αυτόν εις το συνέδριον εαυτών λέγοντες: ει σύ ει ο Χριστός, είπε ημίν».

Λουκάς 22: 66

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6 π.μ.

Ο Ιησούς στον Πιλάτο

«Εισήλθεν ουν εις το πραιτώριον πάλιν ο Πιλάτος και εφώνησε τον Ιησούν και είπεν αυτώ: συ ει ο βασιλεύς των Ιουδαίων;».

Ιωάννης 18:33

"Ecce Homo" του Αντόνιο Κιζέρι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7 π.μ.

Ο Ιησούς ενώπιον του Ηρώδη

«Εξουθενήσας δε αυτόν ο Ηρώδης συν τοις στρατεύμασιν αυτού και εμπαίξας, περιβαλών αυτόν εσθήτα λαμπράν ανέπεμψεν αυτόν τω Πιλάτω».

Λουκάς 23:11

8 π.μ.

Ο Χριστός στον Πιλάτο

«Ο δε Πιλάτος, βουλόμενος τω όχλω το ικανόν ποιήσαι, απέλυσεν αυτοίς τον Βαραββάν, και παρέδωκε τον Ιησούν φραγελλώσας ίνα σταυρωθή».

Μάρκος 15:15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9 π.μ.

Ο Ιησούς στο Γολγοθά

«Παρέλαβον δε τον Ιησούν και ήγαγον και βαστάζων τον σταυρόν αυτού εξήλθεν εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ος λέγεται εβραϊστί Γολγοθά».

Ιωάννης 19:17

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11 π.μ.

Ο Ιησούς βαστάζεται από τον Κυρηναίο

«Και ως απήγαγον αυτόν, επιλαβόμενοι Σίμωνός τινος Κυρηναίου, ερχομένου απ? αγρού, επέθηκαν αυτώ τον σταυρόν φέρειν οπίσω του Ιησού».

Λουκάς 23:26

12 μ. - 1 μ.μ.

Η σταύρωση

«Σταυρώσαντες δε αυτόν διεμερίσαντο τα ιμάτια αυτού βαλόντες κλήρον».

Ματθαίος 27:35

"Ο Χριστός βαστάζων το σταυρό" του Ελ Γκρέκο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2 μ.μ.

Ο Ιησούς προς τη Μητέρα Του

«Ιησούς ουν ιδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τη μητρί αυτού: γύναι, ίδε ο υιός σου».

Ιωάννης 19:26

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 μ.μ.

Ο Ιησούς νεκρός

«Και φωνήσας φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε: πάτερ, εις χείρας σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου. Και ταύτα ειπών εξέπνευσεν».

Λουκάς 23:46

Βυζαντινή σταύρωση

4-5 μ.μ.

Ο εκατόνταρχος

«Ιδών δε ο εκατόνταρχος το γενόμενον εδόξασε τον Θεόν λέγων: όντως ο άνθρωπος ούτος δίκαιος ην».

Λουκάς 23:47

"Η Ταφή του Ιησού" του Σίστο Μπανταλότσιο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5-6 μ.μ.

Η Ταφή

«Και έθηκεν αυτό εν τω καινώ αυτού μνημείω ο ελατόμησεν εν τη πέτρ?, και προσκυλίσας λίθον μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν».

Ματθαίος 27:60

Ρεπορτάζ:Σταύρος Μουντουφάρης

Σχόλια