Ειδήσεις

Η Εκκλησία της Κρήτης απαντά για την Πανορθόδοξη Σύνοδο

Σε όλους τους ιερούς ναούς της Κρήτης διαβάστηκε σήμερα από τους ιερείς η εγκύκλιος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου σχετικά με την Αγία και Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Κρήτη. Οι Αρχιερείς του νησιού απαντούν με σεβασμό και αγάπη προς όλους στις κακεντρέχειες που ακούγονται όλον αυτό τον καιρό σχετικά με τη διεξαγωγή και το κόστος της Συνόδου.

Σήμερα, Κυριακή τ?ν Βαΐων, πού ?ποδεχόμαστε ?λοι ο? ?ρθόδοξοι Χριστιανοί «μετά βαΐων καί κλάδων» τόν Κύριο τ?ς Δόξης, τόν ?ρχόμενο πρός τό ?κούσιο Πάθος Του, ? ?ερά ?παρχιακή Σύνοδος τ?ς ?κκλησίας Κρήτης ?πευθύνεται στό Πλήρωμα τ?ς ?κκλησίας τ?ς Κρήτης γιά νά ?νημερώσει ?πεύθυνα τούς Κρ?τες γιά τήν ?πικείμενη ?γία καί Μεγάλη Σύνοδο τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας, ? ?ποία θά συγκληθε? στήν Κρήτη, ?πό 17ης ?ως 27ης προσεχο?ς ?ουνίου.

? σύγκληση τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας ?ποτελε? α?θεντική προέκταση το? τρόπου ?παρξης τ?ς ?κκλησίας. «? ?ρθοδοξία ε?ναι ? ?κκλησία τ?ς συνοδικότητος», ?ναφέρει ? πρόσφατη σχετική Πατριαρχική καί Συνοδική ?γκύκλιος τ?ς Μητρός ?κκλησίας. Τό Συνοδικό Πολίτευμα τ?ς ?κκλησίας θεμελιώθηκε κατά τήν ?μέρα τ?ς Πεντηκοστ?ς, ?ταν ο? ?πόστολοι σύμφωνα μέ τήν προτροπή το? Κυρίου «?σαν ?παντες ?μοθυμαδόν ?πί τό α?τό» (Πράξ. 2, 1), ?ναμένοντες τήν ?λευση το? Παναγίου Πνεύματος. Α?τή ? παρακαταθήκη ?πιβεβαιώθηκε καί ?ναδείχθηκε κατά τήν ?ποστολική Σύνοδο στά τέλη το? ?τους 48 μ.Χ. καί στή συνέχεια ?ναπτύχθηκε καί καθιερώθηκε μέ τίς ?πτά μεγάλες Ο?κουμενικές Συνόδους.

?άν μελετήσουμε ?ποιαδήποτε πτυχή τ?ς ?κκλησιαστικ?ς ζω?ς θά διαπιστώσουμε ?τι ? συνοδικός θεσμός ε?ναι συνυφασμένος μέ τήν ?δια τήν ?κκλησία μέσα στήν ?ποία, ?ρθοτομε?ται ? πίστη, λαμβάνονται κρίσιμες ?ποφάσεις, ?νακεφαλαιώνεται ? ?ερή Παράδοση καί ?ν τέλει μαρτυρε?ται ?τι τό ?γιο Πνε?μα «?λον συγκροτε? τόν θεσμό τ?ς ?κκλησίας» (?διόμελο τ?ς Πεντηκοστ?ς).

Στίς Συνόδους τ?ς ?κκλησίας μετέχουν καί λαμβάνουν τίς ?ποφάσεις ο? ?πίσκοποι τ?ς ?κκλησίας, ?ς προεστ?τες τ?ς Θείας Λειτουργίας καί τ?ς θείας Λατρείας, ?ς ?πί κεφαλ?ς καί ?κφραστές τ?ν Τοπικ?ν ?κκλησιαστικ?ν Κοινοτήτων. Τήν ?ρθότητα τ?ν ?ποφάσεων τ?ν ?κάστοτε Συνόδων ?πικυρώνει κατά τόν ?γιο Μάξιμο τόν ?μολογητή «? ε?σεβής πίστις» καί «? ?ρθότης τ?ν δογμάτων», μέ κριτήριο τή διδασκαλία τ?ς ?γίας Γραφ?ς καί τήν ?ερή Παράδοση τ?ς ?κκλησίας. Θεματοφύλακας τ?ς ?ρθοδοξίας καί τ?ς ?ρθοπραξίας, δηλαδή τ?ς ?ρθ?ς Πίστης καί το? ?ρθο? τρόπου λειτουργίας τ?ς ?κκλησίας, ε?ναι ?λόκληρο τό πλήρωμα τ?ς ?κκλησίας.

?χουν περάσει πολλοί α??νες ?πό τήν τελευταία φορά πού συγκλήθηκε Σύνοδος μέ πανορθόδοξο χαρακτ?ρα. Τό στοιχε?ο α?τό α?ξάνει ?κόμη περισσότερο τήν ?κκλησιαστική καί ?στορική σημασία τ?ς ?ναμενόμενης Συνόδου, πού θά πραγματοποιηθε? στήν Κρήτη. Γιά τήν προετοιμασία της ?ργάστηκαν, ?πί πολλές δεκαετίες, κυρίως τό Ο?κουμενικό Πατριαρχε?ο, ? Μητέρα μας ?κκλησία, σέ συνεργασία καί συνοδοιπορία μέ τά ?νά τόν κόσμον ?ρθόδοξα Πατριαρχε?α καί τίς Α?τοκέφαλες ?ρθόδοξες ?κκλησίες.

Πρόσφατη Σύναξη τ?ν Προκαθημένων τ?ν ?ρθοδόξων ?κκλησι?ν ?λαβε τίς τελικές ?ποφάσεις γύρω ?πό τίς διαδικασίες τ?ς σύγκλησης τ?ς Συνόδου, ο? ?πο?ες στή συνέχεια ?γκρίθηκαν ?πό τίς κατά τόπους Συνόδους τ?ν ?ρθοδόξων ?κκλησι?ν. ? Ο?κουμενικός Πατριάρχης, ? Σεπτή Κορυφή τ?ς Πρωτόθρονης ?κκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ?χει τό προνόμιο καί ταυτόχρονα τήν ?ψηλή ?ποστολή νά προεδρεύσει στίς ?ργασίες τ?ς Συνόδου, στίς ?πο?ες θά λάβουν μέρος ?λες ο? ?ρθόδοξες ?κκλησίες ?πό ?λόκληρο τόν κόσμο. ? ?ντιπροσωπία κάθε ?κκλησίας θά ?παρτίζεται ?πό ε?κοσιπέντε ?εράρχες-Μέλη, καθώς ?πίσης θά μετέχουν ?πικουρικά ?ρισμένοι ε?δικοί Σύμβουλοι, κληρικοί ? λαϊκοί. Συνολικά, ο? μετέχοντες στίς ?ργασίες τ?ς Συνόδου, ?ναμένεται νά ?περβο?ν τά πεντακόσια πρόσωπα. Στό σημε?ο α?τό διευκρινίζεται ?τι κάθε ?ρθόδοξη ?κκλησία ?χει ?ναλάβει τό κόστος τ?ς διαμον?ς τ?ν Μελ?ν της στήν Κρήτη καί δέν ?πιβαρύνεται ο?κονομικά ? ?κκλησία τ?ς Κρήτης.

Τά θέματα, τά ?πο?α θά ?ξετάσει ? ?γία καί Μεγάλη Σύνοδος ε?ναι τά ?ξ?ς: α) Σχέσεις τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας πρός τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο, β) Τό μυστήριο το? Γάμου καί τά κωλύματα του, γ) Τό α?τόνομο καί ? τρόπος ?νακηρύξεώς του, δ) ? σπουδαιότητα τ?ς νηστείας καί ? τήρησή της σήμερα, ε) ? ?ποστολή τ?ς ?κκλησίας στό σύγχρονο κόσμο, στ) ? ?ρθόδοξη διασπορά. ?σφαλ?ς, ?πάρχουν καί ?λλα θέματα καί σύγχρονα προβλήματα, τά ?πο?α ?ν? ε?ναι σοβαρά δέν περιλαμβάνονται στόν κατάλογο πρός συζήτηση, ?πειδή ?παιτο?νται περαιτέρω προσπάθειες, μέσα ?πό πανορθόδοξη συνεργασία καί διάλογο, ?στε νά γίνει ?φικτή ? ?ντιμετώπισή τους στό μέλλον.

Ο? Προκαθήμενοι τ?ν ?ρθοδόξων ?κκλησι?ν καί τά Μέλη τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου θά ?φιχθο?ν στό ?ράκλειο, τήν ?δρα τ?ς ?κκλησίας Κρήτης, τό Σάββατο 18 ?ουνίου, ?που θά τελεσθε? ? Μέγας πανηγυρικός ?σπερινός τ?ς ?ορτ?ς τ?ς Πεντηκοστ?ς στόν ?ερό Καθεδρικό Ναό το? ?γίου Τίτου ?ρακλείου καί τήν ?παύριον, Κυριακή τ?ς Πεντηκοστ?ς, θά τελεσθε? τό Πατριαρχικό Συλλείτουργο τ?ν Προκαθημένων στόν ?ερό Μητροπολιτικό Ναό ?γίου Μην? ?ρακλείου. Στή συνέχεια, ο? ?ργασίες τ?ς Συνόδου θά πραγματοποιηθο?ν στήν ?ρθόδοξο ?καδημία Κρήτης, στό Κολυμπάρι Χανίων, καί θά καταλήξουν πανηγυρικά κατά τήν Κυριακή τ?ν ?γίων Πάντων, μέ συλλείτουργο τ?ν Προκαθημένων στόν ?ερό Ναό ?γίων Πέτρου καί Παύλου Χανίων.

?γαπητοί ?δελφοί καί τέκνα ?ν Κυρί?,

?πό τά παραπάνω γίνεται φανερό ?τι ? σύγκληση τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας, ε?ναι γεγονός ?ψιστης ?στορικ?ς σημασίας καί σπουδαιότητας. ? σύγκλησή της περιποιε? ?διαίτερη τιμή καί ε?λογία γιά τή Μεγαλόνησο Κρήτη, τήν ?εραρχία, τόν ?ερό Κλ?ρο, τίς Μοναστικές ?δελφότητες καί τόν ε?σεβ? καί πιστό Λαό της καί ?λοι ?κφράζομε τήν ε?γνωμοσύνη μας πρός τήν Αυτο? Θειοτάτη Παναγιότητα τόν Ο?κουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομα?ο, τό Ο?κουμενικό μας Πατριαρχε?ο καί πρός ?λα τά ?ρθόδοξα Πατριαρχε?α καί τίς Α?τοκέφαλες ?κκλησίες.

Μετά τά παραπάνω, καλο?με ?λο τό ε?σεβές πλήρωμα τ?ς ?κκλησίας Κρήτης σέ προσευχή «πρός τόν ?ν Τριάδι Θεόν ?πως στέψ? διά τ?ν ε?λογι?ν Του τό γεγονός το?το, διά νά ο?κοδομηθ? δι' Α?το? ? ?κκλησία Του καί δοξασθ? τό Πανάγιον ?νομά Του», ?πως χαρακτηριστικά ?ναφέρει ? Πατριαρχική καί Συνοδική ?γκύκλιος το? Ο?κουμενικο? μας Πατριαρχείου γιά τή σύγκληση τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας.

Τέλος, ?ν ?ψει τ?ς ?περχομένης ?γίας καί Μεγάλης ?βδομάδας τ?ν Παθ?ν το? Κυρίου μας ?ησο? Χριστο?, πατρικ?ς ε?χόμαστε νά διέλθετε α?τή μέ ?σωτερική πνευματική ε?φροσύνη καί κατάνυξη, νά ?ορτάσετε δέ τό ?γιο Πάσχα μέ ?ληθινή χαρά καί ?ρθόδοξο βίωμα.

Μέ πατρικές ε?χές καί ?ν Κυρί? ?γάπη

† ? Κρήτης Ε?ρηνα?ος, Πρόεδρος
† ? Γορτύνης καί ?ρκαδίας Μακάριος
† ? Ρεθύμνης καί Α?λοποτάμου Ε?γένιος
† ? Κυδωνίας καί ?πoκoρώνoυ Δαμασκηνός
† ? Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Ε?ρηνα?ος
† ? ?εραπύτνης καί Σητείας Ε?γένιος
† ? Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος
† ? Κισάμου καί Σελίνου ?μφιλόχιος
† ? ?ρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου ?νδρέας

Σχόλια