Ειδήσεις

Επεκτάθηκε η εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας

Υπέγραψαν σήμερα την επέκταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), η ΓΣΕΕ και εργοδοτικοί φορείς, με ισχύ από 1/1/2016 έως και τις 31/12/2016, μετά την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Συνομοσπονδία με ομόφωνη εντολή του Συνεδρίου της.


Η σύμβαση διασφαλίζει τη συνέχιση των θεσμικών όρων που θεσπίστηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ, ενώ επαναβεβαιώνει τη συμφωνία της ΓΣΕΕ και των εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων, στην περίπτωση που αρθούν οι διατάξεις παρέμβασης στην ΕΓΣΣΕ, να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της Σύμβασης (κατώτατος μισθός, ξεπάγωμα τριετιών κλπ).

«Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ΕΓΣΣΕ, με οποιονδήποτε τρόπο, αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ» αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο 2 της ΕΓΣΣΕ.

«Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν των όρων της παρούσας ΕΓΣΣΕ» προβλέπεται ακόμη στην σύμβαση που υπεγράφη.

Την ΕΓΣΣΕ υπογράφουν: 

α) ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 
β) η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
γ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)
δ) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

και αφετέρου η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), όλοι δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

Ο βασικός σκοπός της παρούσας συμφωνίας- πλαίσιο αναφέρεται είναι: 

?      να εξεταστούν τα θέματα της πρόσβασης, της επανένταξης, της διατήρησης και της ανάπτυξης των εργαζομένων ώστε να καταστεί δυνατή μια πλήρης ενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά εργασίας

?      να ενισχυθούν η ευαισθητοποίηση, η κατανόηση και η γνώση των εργοδοτών, των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με τις αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

?      να παρασχεθεί στους εργαζόμενους, τους εργοδότες και τους εκπροσώπους τους σε όλα τα επίπεδα ένα ρεαλιστικό πλαίσιο δράσης που θα τους επιτρέπει να εντοπίζουν τα εμπόδια στη δημιουργία αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και να τα υπερπηδούν.

Διαβάστε εδώ την ΕΓΣΣΕ

Σχόλια