Ειδήσεις

Απολογισμός περαγμένων για την Περιφέρεια

Eιδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου.

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και  με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), ο «Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής έτους 2015».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Σχόλια