Ειδήσεις

Σε ισχύ η μηνιαία καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας

Σε υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία, τίθεται η μηνιαία καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας, όπως ενημερώνει το Τμήμα Αλιείας Ηρακλείου τους επαγγελματίες αλιείς πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους κάτω των 10 μέτρων, που δραστηριοποιούνται μέσα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, οφείλουν να υποβάλλουν στο Τμήμα Αλιείας της Δ.Α.Ο.&Κ. Π.Ε. Ηρακλείου, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, μηνιαία δελτία παραγωγής, μέχρι της 3 του επόμενου μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς, με όποιο τρόπο επιθυμούν (αυτοπροσώπως, μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), («σαρωμένο» για να φαίνεται η υπογραφή του δηλούντα αλιέα - πλοιοκτήτη).

Κατ' εξαίρεση, το μηνιαίο δελτίο του Ιανουαρίου 2016, πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 3 Μαρτίου 2016. Ομοίως, για το έτος 2015, θα υποβληθεί ένα ετήσιο δελτίο παραγωγής, ανά αλιευτικό σκάφος, όχι αργότερα από τις 3/3/2016.

Τα δελτία, θα καταχωρηθούν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και καταγραφής της Αλιευτικής δραστηριότητας, το γνωστό ΟΣΠΑ, στο οποίο καταχωρούνται ήδη δεδομένα και από άλλες κατηγορίες αλιευτικών σκαφών.

Σύμφωνα με έγγραφες διαβεβαιώσεις του Υ.Α.Α.&Τ., τα συλλεγμένα δεδομένα του ΟΣΠΑ, εμπίπτουν στους εφαρμοστέους κανόνες, όσον αφορά την εμπιστευτικότητα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, τα επαγγελματικά του συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι πληροφορίες, επιτρέπεται να αποκαλύπτονται, μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, σε περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π.) ή για αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές ή άλλες δικαστικές υποθέσεις.

Επισημαίνουμε ότι, υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηνιαίων δελτίων, εντός των προθεσμιών που προαναφέραμε, ακόμα και αν δεν υπάρχει παραγωγή τον μήνα αναφοράς ή καθόλου αλιευτική προσπάθεια (το σκάφος δεν εργάζεται για διάφορους λόγους).

Σχετικά υποδείγματα των δελτίων παραγωγής, υπάρχουν διαθέσιμα στο Τμήμα Αλιείας της Δ.Α.Ο.&Κ. Π.Ε. Ηρακλείου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία συμπλήρωσης, υπογραφής και κατάθεσης ή αποστολής των μηνιαίων δελτίων παραγωγής, οι υπόχρεοι επαγγελματίες αλιείς - πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους κάτω των 10 μέτρων, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Δ.Α.Ο.&Κ. Π.Ε. Ηρακλείου, ταχ. δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, 2ος όροφος, αρμόδιοι οι Βάλλα Ελένη τηλ. 2810309271 και Μπιγιάκης Σταύρος τηλ. 2810309258. Τηλεομοιοτυπία (fax) : 2810309257, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): aliraklio@gmail.com.

Σχόλια