Ειδήσεις

Για την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του παιδικού καρκίνου

Η Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου καθιερώθηκε µε τον Χάρτη των Παρισίων, ο οποίος υιοθετήθηκε στην Παγκόσµια Σύνοδο κατά του καρκίνου για τη Νέα Χιλιετία στο Παρίσι στις 4 Φεβρουαρίου 2000. Ο Χάρτης αποσκοπεί στην προαγωγή της έρευνας µε στόχο τη θεραπεία, αλλά και την πρόληψη της νόσου, την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και στην κινητοποίηση της παγκόσµιας κοινότητας ενάντια στον καρκίνο, ενημερώνει η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τµήµα ?'/Αγωγής Υγείας και Πρόληψης του υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του Καρκίνου (World Cancer Day).

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:

«Η ?/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τµήµα ?'/Αγωγής Υγείας και Πρόληψης του υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του Καρκίνου (World Cancer Day), όπως αυτή έχει καθιερωθεί από τoν Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ.) και το ?ιεθνή Οργανισµό Έρευνας για τον Καρκίνο (ΙΑRCC) και είναι η 4η Φεβρουαρίου εκάστου έτους και της Παγκόσµιας  Ηµέρας κατά του Παιδικού Καρκίνου τη 15η  Φεβρουαρίου  εκάστου έτους,

ενηµερώνει για τα ακόλουθα:

Η ?ιεθνής Ένωση Ελέγχου του Καρκίνου (UICC), έθεσε το σύνθηµα «Μπορούµε. Μπορώ» ως βασικό µήνυµα της εκστρατείας για την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου για την περίοδο 2016

- 2018.

Το µήνυµα αυτό εκφράζει τη σηµασία της διατοµεακής συνεργασίας όλων των εµπλεκοµένων φορέων στον αγώνα κατά του καρκίνου, καθώς και της προσωπικής ενδυνάµωσης του ατόµου, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο διαχείρισης της νόσου.

Οι γνώσεις σχετικά µε τα αίτια που προκαλούν τον καρκίνο, µε τις παρεµβάσεις πρόληψης και τη διαχείριση της ασθένειας, είναι εκτεταµένες. Ο καρκίνος µπορεί να µειωθεί και να ελεγχθεί µε την εφαρµογή τεκµηριωµένων στρατηγικών για την πρόληψη του καρκίνου, την έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση αυτού και τη διαχείριση των ασθενών µε καρκίνο. Πολλοί τύποι καρκίνου έχουν υψηλή πιθανότητα ίασης, εάν ανιχνευθούν έγκαιρα και αντιµετωπιστούν κατάλληλα.

Περισσότερο από το 30% των θανάτων από καρκίνο θα µπορούσε να προληφθεί µε την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης που επικεντρώνονται στην τροποποίηση ή την αποφυγή των βασικών παραγόντων κινδύνου, τον εµβολιασµό έναντι των ιών των ανθρωπίνων θηλωµάτων (HPV) και της ηπατίτιδας Β (HBV), τον έλεγχο των επαγγελµατικών κινδύνων και τη µείωση της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.

Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου, συµβάλλοντας στη µείωση της

θνησιµότητας, εφόσον οι περιπτώσεις αυτές διαγνωστούν και αντιµετωπιστούν εγκαίρως.

Επιπλέον είναι απαραίτητο να δίδεται προτεραιότητα σε στρατηγικές ανακουφιστικής φροντίδας των ασθενών σε επίπεδο εξωνοσοκοµειακής, κοινοτικής φροντίδας όπως ηµερήσια νοσηλεία, κατ' οίκον νοσηλεία, ψυχοκοινωνική στήριξη κ.λ.π.

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του καρκίνου, καθιερώθηκε το 1987 από το ?ιεθνή Οργανισµό Έρευνας για τον Καρκίνο του ΠΟΥ, τροποποιήθηκε το 2014 και αποτελεί ένα βασικό οδηγό µε συστάσεις προς τους πολίτες βασισµένες σε επιστηµονικά δεδοµένα για την αποφυγή ορισµένων τύπων καρκίνου και γενικότερα για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών (Παράρτηµα).

Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1, τ. Α') «περί καθιέρωσης της υποχρεωτικής προληπτικής ιατρικής » και το άρθρο 6 της αριθµ. Φ. 90380/ 25916/3294/31.10.2011, ΚΥΑ « Ενιαίος Κανονισµός  Παροχών  Υγείας  (ΕΚΠΥ)  του  Εθνικού  Οργανισµού  Παροχών  Υπηρεσιών  Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) (ΦΕΚ 2456/3.11.2011) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρέχονται στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής υποχρεωτικά και χωρίς συµµετοχή του ασφαλισµένου, τα εξής:

α) Για την πρώιµη διάγνωση του καρκίνου του µαστού, µαστογραφία µε την ακόλουθη συχνότητα: κάθε δύο χρόνια σε γυναίκες ηλικίας από 40 έως 50 ετών και κάθε χρόνο σε γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών

ή σε γυναίκες άνω των 35 ετών, εφόσον οι τελευταίες ανήκουν σε οµάδα υψηλού κινδύνου. Για την τελευταία περίπτωση απαιτείται παραποµπή ειδικού γιατρού.

β) Για την πρώιµη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας, τεστ PAP κάθε χρόνο σε όλες τις γυ?

ναίκες από την έναρξη της σεξουαλικά ενεργούς ζωής.

γ) Για την πρώιµη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, τεστ PSA κάθε δύο χρόνια σε άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών και κάθε χρόνο σε άνδρες ηλικίας άνω των 60 ετών.

δ) Για την πρώιµη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, µικροσκοπική εξέταση ανίχνευσης αιµοσφαιρίνης στα κόπρανα κάθε δύο χρόνια σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 70 ετών και κολονοσκόπηση κάθε πέντε έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω ή κάθε έτος σε άνδρες και

γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, εφόσον ανήκουν σε οµάδα υψηλού κινδύνου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται παραποµπή ειδικού ιατρού.

. Αναφορικά µε την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το εµβόλιο έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωµάτων (HPV), το οποίο περιλαµβάνεται στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών (Α?Α: 73ΟΖΘ-?ΟΗ). Σύµφωνα µε αυτό, ο εµβολιασµός ενδείκνυται για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας καθώς και για την πρόληψη άλλων καρκίνων και καλοήθων νοσηµάτων σχετιζόµενων µε τον ιό. Η µέγιστη προστασία επιτυγχάνεται εφόσον ο εµβολιασµός ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας.

Στη χώρα µας διατίθενται το διδύναµο (HPV2) και το τετραδύναµο (HPV4) εµβόλιο HPV. Τα εµβόλια HPV2 και HPV4 χορηγούνται δωρεάν σε 2 δόσεις µε µεσοδιάστηµα 6 µηνών (σχήµα 0, 6) σε κορίτσια ηλικίας 11 έως <15>

Επίσης επισηµαίνεται ότι το εµβόλιο HPV συνιστάται να γίνεται σε γυναίκες 18-26 ετών µε εµβολιαστικό σχήµα τριών δόσεων και θα χορηγείται δωρεάν µέχρι 31/12/2016.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά, η ανάπτυξη, οργάνωση  και υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών και δράσεων:

•   Ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης µαθητών, πολιτών, εκπαιδευτικών, επαγγελµατιών που σχετίζονται

µε θέµατα ?ηµόσιας Υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

• Επιµόρφωσης επαγγελµατιών υγείας καθώς και άλλων στελεχών αρµόδιων υπηρεσιών στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα που απασχολούνται σε δοµές και υπηρεσίες σχετικές την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου, δίδοντας έµφαση στους παράγοντες κινδύνου και στη σηµασία της έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης του καρκίνου.

• Ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση - πληροφόρηση της κοινής γνώµης /πολιτών, επαγγελµατιών υγείας και διαφόρων κατηγοριών ευπαθών οµάδων πληθυσµού/πολιτών, για θέµατα όπως η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, η ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας, ο περιορισµός της χρήσης καπνού και κατανάλωσης αλκοόλ, η προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, κ.α.

Ειδικότερα, ενδεικτικά προτείνεται:

      Ανάρτηση αφισών και διανοµή ενηµερωτικού υλικού και εντύπων µε οδηγίες, παροτρύνσεις και συµβουλές προς τους πολίτες αλλά και προς ειδικότερες οµάδες πληθυσµού, όπως γονείς, νέους, εκπαιδευτικούς, επαγγελµατίες υγείας, κ.α.

      Ανάρτηση του ενηµερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες Φορέων, ώστε οι ενδιαφερόµενοι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης συµβουλών  σχετικά µε την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

      Προβολή των µηνυµάτων και των στόχων της εκστρατείας για την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου και ιδιαίτερα του µηνύµατος «Μπορούµε. Μπορώ», µε στόχο την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του πληθυσµού, µέσω των δελτίων ειδήσεων και της διοργάνωσης ειδικών εκποµπών.

      Αξιοποίηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου τα συµµετέχοντα µέλη µπορούν να συζητούν,

να µοιράζονται εµπειρίες και φωτογραφίες/video, µε στόχο τη διάχυση πληροφορίας σχετικά µε την

πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου, δίδοντας έµφαση στους παράγοντες κινδύνου και στη σηµασία της έγκαιρης ανίχνευσης του καρκίνου

Προκειµένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και ενέργειες, προτείνεται οι αρµόδιοι επαγγελµατίες υγείας, όπως παθολόγοι, γενικοί ιατροί, ιατροί δηµόσιας υγείας, επισκέπτες-τριες υγείας, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, κ.α., να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο µε σχετικούς φορείς, υπηρεσίες και µονάδες των Νοσοκοµείων, των δοµών του ΠΕ?Υ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθµού, µε Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας, (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, ?ηµοτικά Ιατρεία κ.λ.π.), Συλλόγους, Μ.Κ.Ο., προσανατολισµένες σε θέµατα πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης του καρκίνου.

Οι ενδιαφερόµενοι φορείς και επαγγελµατίες υγείας δύναται να αναζητήσουν  περισσότερες πληροφορίες για θέµατα που σχετίζονται ευρύτερα µε τον καρκίνο -παιδικό καρκίνο, στους ακόλουθους ιστότοπους:

?ιεθνείς ιστότοποι :

• Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας : www.who.int/cancer/en www.who.int/cancer/media/news/Childhood_cancer_day/en

• ?ιεθνής Ένωση Κατά του Καρκίνου

www.worldcancerday.org/about/background-information

• Ευρωπαική Επιτροπή :

ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/diseases/cancer/index_en.htm#fragment3

• Ηνωμένα Έθνη :

www.un.org/en/events/cancerday/index.shtml

• Ευρωπαϊκή Συµµαχία Ασθενών µε Καρκίνο

www.ecpc.org

Ελληνικοί ιστότοποι:

• Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία:

www.cancer-society.gr

• Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιµετώπισης του Ιού των Θηλωµάτων

http://www.hpvsociety.gr

• Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών "Κ.Ε.Φ.Ι." Αθηνών

www.anticancerath.gr

• Οµοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος "ΟΚΕ"

www.omospondiakarkinopathon.gr

• Ελληνική ?ερµατολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

www.edae.gr/

• Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία

www.hts.org.gr/

• Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας

www.mastologia.gr

Οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου, παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά τις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόµενο Φορέα.

Επίσης, το Γραφείο Τύπου και ?ηµοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας, παρακαλείται όπως ενηµερώσει σχετικά όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης.

Η ?/νση Ηλεκτρονικής ?ιακυβέρνησης, παρακαλείται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ( στην ενότητα για τον Πολίτη και στην ενότητα Υγεία /?/νση ΠΦΥ & Πρόληψης/Τµήµα ?' Αγωγής Υγείας και Πρόληψης/ενότητα «Παγκόσµιες Ηµέρες»), το παρόν έγγραφο.

Οι Φορείς που θα οργανώσουν εκδηλώσεις παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά τις αρµόδιες

?/νσεις του Υπουργείου Υγείας (?/νση ?ηµόσιας Υγείας, ddy@moh.gov.gr, ?/νση Πρωτοβάθµιας

Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης pfy@moh.gov.gr)».

Σχόλια