Ειδήσεις

Προειδοποίηση μηχανικών για την ασφάλεια των σχολείων

Την ώρα που σε αρκετά σχολικά κτίρια  - και ειδικά  σε αυτά που είναι  κτισμένα πριν από πάρα πολλά χρόνια - πιθανόν  να μην έχει πραγματοποιηθεί τακτικός έλεγχος που να αφορά τόσο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όσο και τη στατική επάρκειά τους,  οι μηχανικοί του Ηρακλείου κρούουν καμπανάκι για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς η μη τήρηση των κανόνων ασφάλειας.

 Ο Πρόεδρος  και τα μέλη της Δ.Ε. του Νομαρχιακού Τμήματος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ηρακλείου, (Επαγγελματική-Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών)  στο πλαίσιο ενημέρωσης για την ασφάλεια των μαθητών/εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου, εφιστούν παράλληλα την προσοχή των πολιτών σε δύο βασικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την στατική επάρκεια των κτιρίων.

1.   Την Ασφάλεια των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  

Όλα τα σχολικά κτίρια  είναι στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, και ο επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης που απαιτείται είναι κάθε ένα (1) χρόνο βάση της ισχύουσας νομοθεσίας που ορίζεται με την υπουργική απόφαση Φ.7.5.1816/88 της 27.02.2004.

Ο επανέλεγχος πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό , με κατάλληλο πιστοποιημένο εξοπλισμό, και συνοδεύεται από  Υπεύθυνη Δήλωση , Σχέδια Ηλεκτρικής Εγκατάστασης,  Εκθεση Παράδοσης και Πρωτόκολλο Ελέγχου.

2.  Τη  Στατική Επάρκεια  

Σύμφωνα με τον Νόμο 4178/2013  όλα τα σχολικά  κτίρια που έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στο σχετικό Νόμο έως τις  08.02.2016 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 60069 ΦΕΚ 3534 Β/30.12.2014,  υποχρεώνονται σε έλεγχο και  μελέτη στατικής επάρκειας (άρθρο 11 παρ.8β Ν.4178/2013) για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στα κτίρια εκπαίδευσης , καθώς και σε μεμονωμένες  αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις.

Σχόλια