Ειδήσεις

Προσλαμβάνουν κτηνιάτρους με προτίμηση να.. διαθέτουν όχημα

Σε άμεσες προσλήψεις προχωράει ο ΕΛΓΑ εποχικού προσωπικού (3 ατόμων) του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων για το υποκατάστημα του Ηρακλείου για την αντιμετώπιση  απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν μεταφορικό μέσο για τη μετάβασή τους στο χώρο διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών διότι το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών παρουσιάζεται σε απομακρυσμένες δύσβατες περιοχές που δεν καλύπτονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο ΕΛΓΑ προχωράει σε αυτήν την ενέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ' αριθ. 6/21-1-2016 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.

Όπως γίνεται γνωστό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι τις 27-1-2016, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα) :

      α) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,

      β) τίτλο σπουδών,

      γ) Βεβαίωση  Άσκησης  Επαγγέλματος  Γεωτεχνικού  ειδικότητας  Κτηνιάτρου ή

Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου

      δ) πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i)επεξεργασίας κειμένων       ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και

4 υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, υποδείγματα των οποίων θα προμηθευτούν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α.

Σχόλια