Ειδήσεις

Μέχρι 19/1 οι αιτήσεις για θέσεις διοικητών στα νοσοκομεία

Μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου παραμένει ανοιχτή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, «οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν το φάκελο τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και την παραπάνω ημερομηνία (19η Ιανουαρίου 2016) και ώρα 15:00, η οποία έχει οριστεί ως καταλυτική ημερομηνία υποβολής, στα γραφεία της Υγειονομικής Περιφέρειας στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η/οι υγειονομική/ες μονάδα/ες ενδιαφέροντός τους, αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, στην αντίστοιχη ταχυδρομική διεύθυνση της Υγειονομικής Περιφέρειας, σε κλειστό φάκελο και με συστημένη επιστολή.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη θέση διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή σε έως και τρία από τα αναφερόμενα στην πρόσκληση νοσοκομεία, τα οποία υπάγονται σε έως και δύο Υγειονομικές Περιφέρειες.

Ο κάθε υποψήφιος θα υποβάλει αίτηση μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειονομικών Περιφερειών που επιθυμεί. Η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση θα τη διαβιβάσει και στην άλλη Υγειονομική Περιφέρεια και θα ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες καταχωρούν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση, με την υποχρέωση να τις διαβιβάσουν στην αρμόδια Επιτροπή του υπουργείου Υγείας εντός τριών εργάσιμων ημερών από την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, που είναι η 19η Ιανουαρίου 2016.

Απαραίτητο, σύμφωνα με την πρόσκληση, προσόν αποτελεί η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, ή αντίστοιχου ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών.

Τα προσόντα, ως αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά, θα συνεκτιμηθούν από την αρμόδια Επιτροπή επιλογής υποψηφίων του υπουργείου Υγείας».

Σχόλια