Ειδήσεις

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Δήμο Αμαρίου

Ορισμός αντιδημάρχων, εντεταλμένων συμβούλων του συνδυασμού "Αμάρι-Νέα Πορεία", και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου στο Δήμο Αμαρίου.

Ειδικότερα ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού "Αμάρι-Νέα Πορεία" κ.κ. Παραδεισανός Αδάμ του Ιωάννη, Σταθωράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, Κόκκινος Νικόλαος του Ιωάννη και Φραγκιουδάκης Μενέλαος του Σταματίου, αντιδημάρχοι Δήμου Αμαρίου από 01-01-2016 και τους μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλη και κατά τόπο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Αφού λάβαμε υπόψη:

«1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Νόμου 3852/7-6-2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σ' αυτούς ο δήμαρχος.

2. Την υπ' αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010", όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμαρίου εμπίπτει στις άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν (4) Αντιδήμαρχοι.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.5 του Ν.3852/2010.

6. Τις πολλές και διευρυμένες αρμοδιότητες του νέου Δήμου Αμαρίου.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρίου (ΦΕΚ 2123/22-09-2011 όπως τροποποιήθηκε ΦΕΚ 2617/16-10-2013).

Αποφασίζει

Α. Ορίζουμε τους δημοτικούς συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού "Αμάρι-Νέα Πορεία" κ.κ. Παραδεισανό Αδάμ του Ιωάννη, Σταθωράκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, Κόκκινο Νικόλαο του Ιωάννη και Φραγκιουδάκη Μενέλαο του Σταματίου, αντιδημάρχους Δήμου Αμαρίου από 01-01-2016 και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλη και κατά τόπο, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

1. Στον κ. Παραδεισανό Αδάμ μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

*Την ευθύνη για Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου.
*Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Κουρητών και να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.

*Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης απορριμμάτων στη πηγή σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς Δήμου Αμαρίου.

*Την ευθύνη για θέματα παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου.

*Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.

*Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα Κουρητών.

*Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο.

2. Στον κ. Σταθωράκη Γεώργιο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

*Την ευθύνη των θεμάτων Ο.Γ.Α., Ε.Λ.Γ.Α.

*Την ευθύνη των θεμάτων Γεωργίας- Κτηνοτροφίας.

*Την ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Αμαρίου.

*Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.

*Την ευθύνη πολιτικής προστασίας στην Δημοτική Ενότητα Κουρητών.

*Την υπογραφή σε θέματα αρμοδιότητας του.

*Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Κόκκινο Νικόλαο.

3. Στον κ. Κόκκινο Νικόλαο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

*Την ευθύνη των θεμάτων πολιτισμού - εθελοντισμού - Αθλητισμού.

*Την ευθύνη του θέματος των Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτροφωτισμού.

*Την ευθύνη για τη σήμανση Δήμου Αμαρίου.

*Την ευθύνη για την πολιτική προστασία στην Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.

*Την υπογραφή σε θέματα αρμοδιότητας του.

*Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Σταθωράκη Γεώργιο.

4. Στον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

* Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Συβρίτου και να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.

*Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δήμου Αμαρίου.

*Την εποπτεία για Ύδρευση- Άρδευση- Αντλιοστάσια - Βιολογικούς Δήμου Αμαρίου.

*Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.

*Την ευθύνη για την διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Αμαρίου.

*Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων  σε συνεργασία

με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.

*Την υπογραφή για θέματα της αρμοδιότητας του καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα Συβρίτου.

*Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Παραδεισανό Αδάμ.

5. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παραδεισανός Αδάμ που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

6. Προσδιορίζει ότι οι Αντιδήμαρχοι με αντιμισθία θα είναι οι κ.κ. Σταθωράκης Γεώργιος και Φραγκιουδάκης Μενέλαος και χωρίς αντιμισθία οι κ.κ. Κόκκινος Νικόλαος και Παραδεισανός Αδάμ.

Β. Ορίζει ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Σύμβουλους της πλειοψηφίας και μεταβιβάζει:

Στον κ. Καλομενόπουλο Εμμανουήλ του Αντωνίου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο κ. Παραδεισανό Αδάμ την αρμοδιότητα:

*Την ευθύνη των θεμάτων Υγείας- Πρόνοιας και Κοινωνικής Αρωγής.

Στον κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 τις αρμοδιότητες:

*Την ευθύνη Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

*Την ευθύνη της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

*Την Ευθύνη για την Τουριστική Προβολή του Δήμου.

*Την Ευθύνη για την ενημέρωση και προβολή του Δημοτικού Έργου.

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου».

Σχόλια