Ειδήσεις

Μήνυμα Βαρθολομαίου αφιερωμένο στους πρόσφυγες

Στους πρόσφυγες είναι επικεντρωμένο το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Όπως χαρακτηριστικά λέει και ο Χριστός ήταν πρόσφυγας.

Όπως επισημαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, «εις την εποχ?ν μας, θεωρουμ?νην ως εποχ?ν προ?δου, πολλ? παιδ?α αναγκ?ζονται να καταστούν πρ?σφυγες ακολουθούντα τους γονείς των δια να σ?σουν την ζω?ν των, την οπο?αν υποβλ?πουν ποικιλ?νυμοι εχθρο? των. Το γεγονός τούτο, αποτελεί όνειδος διά το ανθρώπινον γένος».

«Είναι αληθ?ς ότι εις την μακράν ανθρωπίνην ιστορ?αν οι λαο? επραγματοπο?ησαν πολλάς μετακιν?σεις και εποικισμο?ς. Ηλπ?ζομεν όμως ότι, μετ? το?ς δύο παγκοσμ?ους πολ?μους και τας περ? της ειρ?νης διακηρ?ξεις εκκλησιαστικών και πολιτικών ?γετών και οργανισμών αι σ?γχρονοι κοινων?αι θα ηδ?ναντο να εξασφαλ?σουν την ειρηνικ?ν διαβ?ωσιν των ανθρ?πων εις τας χ?ρας των. Ατυχώς, τα γεγον?τα  διαψε?δουν την ελπ?δα, δι?τι μεγ?λαι μάζαι ανθρώπων την προ της απειλής της εξολοθρεύσεώς των αναγκ?ζονται να λάβουν την πικρ?ν οδ?ν της προσφυγιάς», σημειώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και προσθέτει:

«Η διαμορφουμένη αυτή κατάστασις, με το διαρκώς ογκούμενον κύμα των προσφύγων, αυξάνει τας ευθύνας ημών, όσων έχομεν εισέτι την ε?λογίαν να ζώμεν ειρηνικώς και με κάποιαν άνεσιν, να μη μένωμεν αναίσθητοι ενώπιον του καθημερινού δράματος χιλιάδων συνανθρώπων μας, αλλά να εκφράσωμεν εις αυτο?ς την έμπρακτον αλληλεγγύην και αγάπην μας».

Αναλυτικά το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου έχει ως εξής:

«?δελφο? κα? τέκνα ?ν Κυρί? ?γαπητά, ? γλυκύτης τ?ς ?γίας Νυκτ?ς τ?ν Χριστουγέννων περιβάλλει κα? πάλιν τ?ν κόσμον. Κα? ?ν μέσ? τ?ν ?νθρωπίνων καμάτων κα? πόνων, τ?ς κρίσεως κα? τ?ν κρίσεων, τ?ν παθ?ν κα? τ?ν ?χθροτήτων, τ?ν ?νησυχι?ν κα? τ?ν ?πογοητεύσεων, προβάλλει μ? τ?ν ?δίαν ?ς κα? ?λλοτε γοητείαν, πραγματικ?ν κα? σύγχρονον ?σον ποτέ, τ? μυστήριον τ?ς ?νανθρωπήσεως το? Θεο?, προτρεπόμενον ?να «δικαιοσύνην μάθωμεν ο? ?νοικο?ντες ?π? τ?ς γ?ς» (πρβλ. ?σ. κς΄, 9), ?τι "?τέχθη ?μ?ν σήμερον Σωτ?ρ" (Λουκ. β΄, 11).

?τυχ?ς, ?μως, κατ? τ?ν ?ποχ?ν μας, πολλο? ?νθρωποι σκ?πτονται ?πως ? ?κτελεστ?ς ?κε?νος τ?ν νηπ?ων ?ρώδης, ? ?νομος κα? ?δίστακος, κα? ?ξολοθρε?ουν το?ς συνανθρώπους των δι? ποικ?λων τρ?πων. ? στρεβλωμ?νος ?π? τ?ν ?γωκεντρικ?τητά του νο?ς το? ?ξουσιαστο? το? κ?σμου το?του, ? ?πο?ος προσωποποιε?ται ε?ς τ? φονικ?ν πρόσωπον το? ?ρώδου, ε?δε παραδ?ξως κ?νδυνον δι? τ?ν ?π?στασίν του τ?ν γ?ννησιν ?ν?ς ?θ?ου Παιδίου. Κα? ?ς καταλληλ?τερον τρ?πον δι? τ?ν προφ?λαξιν τ?ς κοσμικ?ς ?ξουσίας του ?π? τ?ν κ?νδυνον, τ?ν ?πο?ον ?ν?πνεεν ε?ς α?τ?ν -κατ? τ?ν ?ποψίν του- ? γ?ννησις το? Παιδ?ου, ?π?λεξε τ?ν ?ξολόθρευσίν του.

Δι? ν? σωθ? ?π? τ?ς φονικ?ς διαθ?σεις τ? Βρέφος ?ησο?ς, δι? τ? ?πο?ον ?μίλησαν ο? ?γγελοι, ?ναγκ?σθη ν? φ?γ? ε?ς Α?γυπτον, καταστ?ν ο?τω, θ? ?λέγομεν μ? τ?ν ?ρολογίαν τ?ς ?ποχ?ς μας, «πολιτικ?ς πρ?σφυξ», ?μο? μετ? Μαρίας τ?ς Μητρ?ς Α?το?, τ?ς ?περαγίας Θεοτόκου, κα? το? μνήστορος ?ωσήφ.

Ε?ς τ?ν ?ποχ?ν μας, θεωρουμ?νην ?ς ?ποχ?ν προ?δου, πολλ? παιδ?α ?ναγκ?ζονται ν? καταστο?ν πρ?σφυγες ?κολουθο?ντα το?ς γονε?ς των δι? ν? σ?σουν τ?ν ζω?ν των, τ?ν ?πο?αν ?ποβλ?πουν ποικιλ?νυμοι ?χθρο? των. Τ? γεγον?ς το?το, ?ποτελε? ?νειδος δι? τ? ?νθρώπινον γένος.

Δι? κα? ?π? τ? Γεννήσει το? Παιδίου ?ησο?, το? ?ληθινο? λυτρωτο? κα? Σωτ?ρος ?μ?ν, διακηρύττομεν ?π? το? ?γιωτάτου ?ποστολικο? κα? Πατριαρχικο? Ο?κουμενικο? Θρόνου ?τι α? κοινων?αι π?σαι πρ?πει ν? ?ξασφαλ?σουν τ?ν ?σφαλ? ?ν?πτυξιν τ?ν παιδ?ων κα? ν? σεβασθο?ν τ? δικαίωμά των ε?ς τ?ν ζωήν, ε?ς τ?ν παιδείαν κα? ε?ς τ?ν κανονικ?ν ?νάπτυξίν των, τ?ν ?ποίαν ?μπορε? ν? ?ξασφαλίσ? ? ?νατροφ? κα? διαπαιδαγώγησίς των ?ντ?ς το? πλαισίου τ?ς παραδοσιακ?ς ο?κογενείας, μ? βάσιν τ?ς ?ρχ?ς τ?ς ?γάπης, τ?ς φιλανθρωπίας, τ?ς ε?ρήνης, τ?ς ?λληλεγγύης, ?γαθ?ν τ? ?πο?α κομίζει ε?ς ?μ?ς σήμερον ? δι? ?μ?ς σαρκωθε?ς Κύριος.

? τεχθε?ς Σωτ?ρ καλε? ?λους ν? ?ποδεχθ?μεν τ? μ?νυμα το?το τ?ς σωτηρ?ας τ?ν ανθρώπων. Ε?ναι ?ληθ?ς ?τι ε?ς τ?ν μακρ?ν ?νθρωπ?νην ?στορ?αν ο? λαο? ?πραγματοπο?ησαν πολλ?ς μετακιν?σεις κα? ?ποικισμο?ς. ?λπ?ζομεν ?μως ?τι, μετ? το?ς δύο παγκοσμ?ους πολ?μους κα? τ?ς περ? τ?ς ε?ρ?νης διακηρ?ξεις ?κκλησιαστικ?ν κα? πολιτικ?ν ?γετ?ν κα? ?ργανισμ?ν, α? σ?γχρονοι κοινων?αι θ? ?δ?ναντο ν? ?ξασφαλ?σουν τ?ν ε?ρηνικ?ν διαβ?ωσιν τ?ν ?νθρ?πων ε?ς τ?ς χ?ρας των. ?τυχ?ς, τ? γεγον?τα διαψε?δουν την ?λπ?δα, δι?τι μεγ?λαι μ?ζαι ?νθρώπων τ?ν πρ? τ?ς ?πειλ?ς τ?ς ?ξολοθρεύσεώς των ?ναγκ?ζονται ν? λάβουν τ?ν πικρ?ν ?δ?ν τ?ς προσφυγι?ς.

? διαμορφουμένη α?τη κατάστασις, μ? τ? διαρκ?ς ?γκούμενον κ?μα τ?ν προσφύγων, α?ξάνει τ?ς ε?θύνας ?μ?ν, ?σων ?χομεν ε?σέτι τ?ν ε?λογίαν ν? ζ?μεν ε?ρηνικ?ς κα? μ? κάποιαν ?νεσιν, ν? μ? μένωμεν ?ναίσθητοι ?νώπιον το? καθημερινο? δράματος χιλιάδων συνανθρώπων μας, ?λλ? ν? ?κφράσωμεν ε?ς α?το?ς τ?ν ?μπρακτον ?λληλεγγύην κα? ?γάπην μας, μ? τ?ν βεβαιότητα ?τι κάθε ε?εργεσία πρ?ς α?το?ς ?ποβαίνει ε?ς τ? πρόσωπον το? τεχθέντος κα? σάρκα λαβόντος Υ?ο? το? Θεο?, ? ?πο?ος ?λθεν ε?ς τ?ν κόσμον ?χι ?ς βασιλεύς, ?χι ?ς ?ξουσιαστής, ?χι ?ς δυνάστης, ?χι ?ς πλούσιος, ?λλ? ?τέχθη ?ς γυμν?ν κα? ?νυπεράσπιστον Βρέφος, ε?ς σμικρ?ν στα?λον, ?νευ ?στίας, ?πως ζο?ν α?τ?ν τ?ν στιγμ?ν χιλιάδες συνανθρώπων μας, κα? ?ναγκάσθη ?κ τ?ν πρώτων ?τ?ν τ?ς ?πιγείου ζω?ς Του ν? ξενιτευθ? ε?ς χώραν μακράν, δι? ν? σωθ? ?κ το? μίσους το? ?ρώδου. Τ?ν νηπίων τ?ν σημεριν?ν προσφύγων, θ? ?λέγομεν, τ? ?θ?ον α?μα ? γ? κα? ? θάλασσα πίνουν, το? δ? ?ρώδου ? ?νασφαλ?ς ψυχή "τ? κρ?μα ?δέξατο".

Α?τ? τ? τεχθ?ν κα? ε?ς Α?γυπτον πορευόμενον Θε?ον Βρέφος ε?ναι ? πραγματικ?ς ?περασπιστ?ς τ?ν σημεριν?ν προσφύγων, τ?ν διωκομένων ?π? τ?ν συγχρόνων ?ρωδ?ν. Α?τό, τ? Βρέφος ?ησο?ς, ? Θε?ς ?μ?ν, "?γένετο το?ς ?σθενέσιν ?ς ?σθενής" (πρβλ. Α΄ Κορ.θ΄, 22), σύμμορφον πάντων ?μ?ν, τ?ν ?δυνάτων, τ?ν ?ξουθενημένων, τ?ν κινδυνευόντων, τ?ν προσφύγων. ? συμπαράστασις κα? ?βοήθεια ?μ?ν πρ?ς το?ς διωκομένους κα? ?κτοπιζομένους συνανθρώπους μας, ?νεξαρτήτως φυλ?ς, γένους κα? θρησκείας, θ? ε?ναι δι?τ?ν τεχθέντα Κύριον δ?ρα πολυτιμότερα τ?ν δώρων τ?ν μάγων, θησαυρο? τιμιώτεροι "χρυσο? κα? λιβάνου κα? σμύρνης" (πρβλ. Ματθ.β΄, 11), πλο?τος πνευματικ?ς ?ναφαίρετος κα? μόνιμος, ? ?πο?ος δ?ν θ? φθαρ? ?σοι α??νες κα? ??ν παρέλθουν, ?λλ? θ? μ?ς ?ναμέν? ε?ς τ?ν βασιλείαν τ?ν Ο?ραν?ν.

?ς προσφέρωμεν ?καστος ?,τι δυνάμεθα ε?ς τ?ν ?ν τ? προσώπ? τ?ν προσφύγων ?δελφ?ν μας ?ρώμενον Κύριον. ?ς προσφέρωμεν ε?ς τ?ν ?ν Βηθλε?μ τικτόμενον σήμερον μικρ?ν Χριστ?ν α?τ? τ? τίμια δ?ρα τ?ς ?γάπης, τ?ς θυσίας κα? τ?ς φιλανθρωπίας, μιμούμενοι τ?ν Α?το? ε?σπλαγχνίαν, κα? ?ς προσκυνήσωμεν Α?τ?ν μετ? τ?ν ?γγέλων, τ?ν μάγων, τ?ν ?πλοϊκ?νποιμένων, κράζοντες τό "δόξα ?ν ?ψίστοις Θε? κα? ?π? γ?ς ε?ρήνη, ?ν ?νθρώποις ε?δοκία" (Λουκ. β΄, 14), σ?ν π?σι το?ς ?γίοις.

? χάρις κα? τ? πλούσιον ?λεος το? πρόσφυγος Βρέφους ?ησο? ε?ησαν μετ? πάντων ?μ?ν!

Χριστούγεννα‚ βιε΄

† ? Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρ?ς Θε?ν ε?χέτης πάντων ?μ?ν».

Σχόλια