Ειδήσεις

Υπογραφή σύμβασης για το φράγμα Μπραμιανών

Υπογράφηκε την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης για τα συμπληρωματικά έργα του ταμιευτήρα Μπραμιανών, που περιλαμβάνει τα αντιπλημμυρικά έργα, και του φράγματος Μύρτου νομού Λασιθίου Κρήτης.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ ΥΠΥΜΕΔΙ/ΓΓΥ διά της Διευθύνσεως Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και της αναδόχου σύμπραξης μελετητικών γραφείων.

Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα προγραμματιζόμενα προς κατασκευή έργα για την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ η απόφαση κατακύρωσης υπεγράφη από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη.

Η υπογραφή μπήκε μετά το θετικό πόρισμα ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής του αναδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή δημοπράτησης της μελέτης είναι 2.999.941,57€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και η συμβατική αμοιβή 958.958,01€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). Επετεύχθη δηλαδή μέσω του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού έκπτωση 68,03%.

Η ολοκλήρωση του αντικείμενου της σύμβασης μελέτης προβλέπεται να γίνει σε 24 μήνες.

Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης του φράγματος Μύρτου και η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή συμπληρωματικών έργων τόσο για τη βελτίωση της λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού του φράγματος Μπραμιανών επί του ομωνύμου υδατορέματος στη νότια Κρήτη, περίπου 5,50 χλμ. ΒΔ της οικιστικής περιοχής Ιεράπετρας, καθώς και μελέτες για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του διατιθέμενου υδατικού δυναμικού της περιοχής για άρδευση, ύδρευση, αντιπλημμυρική προστασία και ανάδειξη της περιοχής σε χώρο περιβαλλοντικής αναψυχής και εκπαίδευσης.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης υποστηρικτικές εργασίες και μελέτες (όπως τοπογραφικές, Μ.Π.Ε., κ.λπ.), καθώς και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή των έργων.

Οι μελέτες που θα εκπονηθούν είναι:

-Μελέτες υδραυλικών έργων

-Μελέτες συγκοινωνιακών έργων

-Στατικές μελέτες

-Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες

-Μελέτες Η/Μ έργων

-Τοπογραφικές μελέτες

-Γεωλογικές έρευνες και μελέτες

-Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες

-Περιβαλλοντικές μελέτες (Μ.Π.Ε.)

-Αλιευτικές μελέτες

-Οικονομικές μελέτες

-Τεύχη δημοπράτησης

-Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ

Η μελέτη δημοπρατήθηκε στις 17-10-2014. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος έντεκα διαφορετικών κατηγοριών πτυχία μελετητών όλων των τάξεων από Α' έως Ε' τάξη. Λόγω του ότι πρόκειται για σύνθετη μελέτη στο διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος συμπράξεις γραφείων μελετών (κάθε μελετητής δικαιούται να εγγράφεται σε δύο μόνο κατηγορίες μελετών) και στο διαγωνισμό αυτό έλαβαν μέρος τέσσερις (6) συμπράξεις. Συνολικά στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος είκοσι εννέα (56) γραφεία μελετών με πτυχία όλων των τάξεων Α' έως Ε'. Μειοδότης και ανάδοχος είναι η σύμπραξη γραφείων μελετών:

α) Υδροεξυγιαντική ΕΕ-Λ.Σ.Λαζαρίδης & ΣΙΑ ΕΕ,

β) Λαζαρίδης & συνεργάτες ανώνυμη τεχνική εταιρεία μελετών ΑΕ,

γ) Μαυρογεωργής Θεόδωρος του Γεράσιμου,

δ) ΤΕΑΜ Μ-Η σύμβουλοι μηχανικοί ανώνυμος εταιρεία-ΔΤ "ΤΕΑΜ Μ-Η Α.Ε.",

ε) Οικονομίδης-Δούμπας & Συν/τες αρχιτέκτονες μηχανικοί Ε.Π.Ε. Δ.Τ. "Οικονομίδης-Δούμπας & Συν/τες",

στ) Μαντζαβρακος Ηλίας του Σπυρίδωνος,

ζ) Παπάρα Χρυσάνθη του Βασιλείου,

η) Βλαχόπουλος Γ.-Κεχαγιάς Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε "Αθηναϊκή ΤΕΜ",

θ) Περλέρος Βασίλειος του Κωνσταντίνου,

ι) Εδαφομηχανική ΑΤΕ,

ια) Κοτζαμποπουλος Αλέξανδρος του Γεωργίου,

με σταθμισμένη βαθμολογία 94,74 που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 779.640,66 € (επτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά), χωρίς ΦΠΑ, και μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης 68,03%.

Το κόστος για την κατασκευή εκτιμάται, από τα υπάρχοντα στοιχεία και παρόμοια έργα, στο ποσό των 50.000.000 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ-ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 9%, αναθεώρηση, αρχαιολογία και Φ.Π.Α. 23%).

Σχόλια