Ειδήσεις

Οι άδειες των εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία

Δόθηκαν διευκρινίσεις σε έγγραφο του υπουργείου εργασίας για τις άδειες των εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Ακολουθεί ανακοίνωση σχετική με το θέμα: «Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος περί Κοινωφελούς εργασίας, της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 και σε συνέχεια της εγκυκλίου 414/ 9-9-2015 και της επιστολής 5.25552/5.19913/ 16-10-2015 της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Ουρανίας Αντωνοπούλου διευκρινίζουμε ότι:

α) Οι εργαζοiμενες εiχουν δικαιiωμα στις αiδειες κυοφοριiας / λοχειiας, υπο? τους οiρους του π.δ. 176/97, με το οποιiο ενσωματωiθηκε στο εσωτερικο? διiκαιο η Οδηγιiα 92/85. Το πεδιiο εφαρμογηiς των κανοiνων αυτωiν ειiναι καθολικηiς εμβεiλειας. Περιορισμοι? προκυiπτουν ωστοiσο ως προς τη διατηiρηση του δικαιωiματος στον μισθο? κατα? τη διαiρκεια της αiδειας μητροiτητας, πεiραν του μισου? μηiνα (που κατοχυρωiνεται απο? το αiρθρο 658 Α.Κ.), απο? το αiρθρο 11 του π.δ. 176/97 (αiρθρο 11 της Οδηγιiας 92/85).

β) Οι εργαζόμενοι εiχουν δικαιiωμα στις διευκολυiνσεις εργαζομεiνων με οικογενειακεiς υποχρεωiσεις, οiπως αυτεiς προβλεiπονται απο? την εσωτερικη? νομοθεσιiα (αiρθρο 7 παρ. Β ν. 3144/2003).

γ) Οι εργαζοiμενοι εiχουν δικαιiωμα σε κανονικη? αiδεια μετ' αποδοχωiν, συiμφωνα με το αiρθρο 7 της Οδηγιiας 2003/88, διαiταξη απο? την οποιiα δεν επιτρεiπεται καμιiα παρεiκκλιση, και το αiρθρο 6 του ν. 3144/2003.

δ) Οι εργαζοiμενοι εiχουν δικαιiωμα στις αναρρωτικεiς αiδειες, υπο? τους οiρους των γενικωiν και των τυχοiν ειδικοiτερων διαταiξεων της εσωτερικηiς νομοθεσιiας.

ε) Όσον αφορα? την ασφαλιστικη? καiλυψη των εργαζομεiνων στα προγραiμματα, οι οποιiοι, ορθαi, ασφαλιiζονται ως μισθωτοι? (πακεiτο καiλυψης 101), εφαρμόζεται  πληiρως η κοινωνικοασφαλιστικη? νομοθεσιiα, ως προς τα δικαιωiματα σε κοινωνικοασφαλιστικεiς παροχεiς σε ειiδος και σε χρηiμα, λαμβαiνοντας υπ' οiψιν και την αυξημεiνη προστασιiα θυμαiτων εργατικωiν ατυχημαiτων, η οποιiα αποτελει? και διεθνη? υποχρεiωση της χωiρας (υπ' αρ. 17 ?.Σ.Ε.)».

Σχόλια