Ειδήσεις

10 ευρώ ανά ταφοπέδιο στη Γόρτυνα για τη συντήρηση των νεκροταφείων

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας η επιβολή τέλους 10 ευρώ ανά ταφοπέδιο στα 60 νεκροταφεία του Δήμου προκειμένου να ενισχυθεί η συντήρηση των χώρων που της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ έχει μείνει πίσω.

Το παραπάνω είπε μιλώντας στο Ράδιο 9,84 ο αντιδήμαρχος Χρόνης Καλαϊτζάκης, προσκομίζοντας και τη σχετική απόφαση μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν σε Δημοτικά Διαμερίσματα της περιοχής.

Το απόσπασμα της επίμαχης συνεδρίασης αναφέρει:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν 31ης/2014 τακτικής συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας.

Στους Αγίους       Δέκα και στο       Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 05η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του       Δήμου Γόρτυνας συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την 27.071/31-10- 2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε Σύμβουλο, ή τον ορισθέντα αντίκλητό του χωριστά από Δημοτικό υπάλληλο του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνεδρίαση είχαν προσκληθεί και όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος είπε:

Στις αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών καθώς και η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών. (άρθρο 75 I β10 κ II 8 Ν.3463/06)

Η ίδρυση και συντήρηση κοιμητηρίων (νεκροταφείων) ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων.(άρθρο 1 παρ.1 ΑΝ 582/68).

Τα δικαιώματα ταφής και γενικά η λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων, ρυθμίζονται με κανονισμό που ψηφίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο , κατά τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

Τα έσοδα των       Δήμων από τα Δημοτικά κοιμητήρια είναι εν μέρει ανταποδοτικά δεδομένου ότι αφενός μεν δε μπορούν να καθορισθούν σε ύψος μεγαλύτερο του απαιτούμενου για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των κοιμητηρίων, αφετέρου δε δεν μπορούν να διατεθούν για άλλους σκοπούς.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από πρόταση της οικονομικής επιτροπής και γνώμης της Τοπικής Κοινότητας, μπορεί να επιβάλλει τα παρακάτω δικαιώματα και τέλη εν όλω ή εν μέρει.

1.Ετήσιο πάγιο τέλος

2.Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου

3.Δικαίωμα ενταφιασμού

4.Δικαίωμα ανανέωσης

(παράτασης ταφής)

5.Δικαίωμα ανακομιδής

6.Τέλος φύλαξης οστών

Όποιο άλλο τέλος ή δικαίωμα ήθελε προταθεί από την Τοπική Κοινότητα λόγω κρατουσών ειδικών συνθηκών κ.λπ.

Το ύψος των ανωτέρω τελών ορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 66 του Β 24/9-20/20/1958 (ΣτΕ 24/1988).

Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωμάτων που αφορούν τα κοιμητήρια καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται κατά το άρθρο 66 του Β. 24-9/20-10-1958 (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 582/68 κΥΠΕΑεγκ.41/12243/14.06.2007)

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του       Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται η προηγούμενη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την υπ' αριθμ. 471/2011 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ψηφίστηκε ο Κανονισμός λειτουργίας των κοιμητηρίων που ανήκουν στο Δήμο μας και ορίστηκαν τα ιδιαίτερα θέματα λειτουργίας του και καθορίστηκαν στο άρθρο 21 τέλος διάθεσης ετοίμων οικογενειακών τάφων (χωρίς μάρμαρα) δίταφους 1000 € και για μονούς 700 €, παραχώρηση ταφοπεδίου 250 € και τέλος ενοικίου 80 € ανά έτος.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της υπηρεσίας του έτους 2014 τα έσοδα από δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου ανήλθαν σε 7.700 € και οι δαπάνες σε 6.765 € για κατασκευή τάφων σε μια μόνο Δημοτική Ενότητα από τις τέσσερις που απαρτίζεται ο       Δήμος μας και συγκεκριμένα στην Δ.Ε. Κόφινα.

Τα έσοδα από τα επιβαλλόμενα τέλη με το ισχύον κανονισμό δεν καλύπτουν συνολικά τις δαπάνες της συντήρησης και λειτουργίας αυτών.

Επειδή τα νεκροταφεία του Δήμου μας χρήζουν συντήρησης και

καθαριότητας και δεν έχουν επιβληθεί ανάλογα τέλη και επειδή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πρέπει να τηρείται αυστηρά η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και τα τέλη πρέπει να είναι ανάλογα με το

κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών προτείνεται η επιβολή τελών για την καλή λειτουργία και συντήρηση τους.

Για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών που περιλαμβάνουν τη συντήρηση και καθαριότητα των νεκροταφείων προτείνουμε τις εξής τιμές προκειμένου να τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης:

α)Δικαίωμα ενταφιασμού ποσό 20 € το οποίο ποσό θα προκαταβάλλεται για την έκδοση άδειας ενταφιασμού

β)ετήσιο πάγιο τέλος ανά τάφο ποσό 10 €.

Σχόλια