Ειδήσεις

Αύξηση φόρου τσικουδιάς και τσίπουρου ζητά η Κομισιόν

Τροποποίηση του καθεστώτος φόρου κατανάλωσης για το τσίπουρο και την τσικουδιά, ζητά σήμερα από την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς στα ποτά αυτά η Ελλάδα επιβάλει το 50% του κανονικου? συντελεστη? φοiρου καταναiλωσης που εφαρμοiζεται στην αιθυλικη? αλκοοiλη.

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλεται υπερβολικά μειωμένος συντελεστής στο τσι?πουρο και στην τσικουδια?, περι?που 6% του κανονικου? συντελεστη? φο?ρου κατανα?λωσης, ο?ταν παρασκευα?ζονται χυ?μα απο? τους αποκαλου?μενους «διη?μερους» αποστα?κτες, οινοπαραγωγούς η? παραγωγούς α?λλων γεωργικω?ν προϊο?ντων.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, προβλέπεται ίδιος συντελεστη?ς φο?ρου κατανα?λωσης και θα πρε?πει να εφαρμο?ζεται σε ο?λα τα προϊο?ντα που παρασκευα?ζονται απο? αιθυλικη? αλκοο?λη. Εξαιρε?σεις η? παρεκκλι?σεις προβλε?πονται ρητω?ς απο? τη νομοθεσι?α της ΕΕ και πρε?πει να ερμηνευ?ονται αυστηρα?. Η Ελλα?δα δεν ε?χει κα?ποια παρε?κκλιση για το τσι?πουρο η? την τσικουδια?.

Εν τούτοις, η Επιτροπη? πιστευ?ει ο?τι και τα δυ?ο καθεστω?τα αποτελου?ν παρα?βαση της σχετικη?ς νομοθεσι?ας της ΕΕ για τον φο?ρο κατανα?λωσης και επι?σης ευνοου?ν ε?να αλκοολου?χο ποτο? εγχω?ριας παραγωγη?ς ε?ναντι των αλκοολου?χων ποτω?ν που παρα?γονται σε α?λλα κρα?τη με?λη. Αυτο? αποτελει? παρα?βαση των κανο?νων της ΕΕ σχετικα? με τη ελευ?θερη κυκλοφορι?α των αγαθω?ν.

Σε περι?πτωση ε?λλειψης ικανοποιητικη?ς απα?ντησης εντο?ς δυ?ο μηνω?ν, η Επιτροπη? μπορει? να παραπε?μψει την Ελλα?δα στο Δικαστη?ριο της ΕΕ, καθώς το αι?τημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπη?ς λαμβα?νει τη μορφη? αιτιολογημε?νης γνω?μης.

Το τσι?πουρο και η τσικουδια? ει?ναι παραδοσιακα? αλκοολου?χα ποτα?, τα οποι?α παρα?γονται στη βο?ρεια Ελλα?δα και την Κρη?τη, με τα αυτά ποτα? να ε?χουν προστατευο?μενη γεωγραφικη? ε?νδειξη.

Σχόλια