Ειδήσεις

Ηράκλειο: Σε δημόσια διαβούλευση οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - προτεραιότητα οδών, απαγόρευση στάσης-στάθμευσης, χορήγηση άδειας κυκλοφορίας τουριστικών τρένων κ.λπ. - όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την πάροδο της προθεσμίας των 10 ημερών, διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το θέμα αυτό, θα συζητηθεί το θέμα και οι τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και η Επιτροπή θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Παρατίθεται η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου:

«Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου, αποτελούμενη από τα παρόντα μέλη της κ.κ. αντιδήμαρχο Αναστασάκη Ιωάννη, ως πρόεδρο, Τσαπάκη Ιωάννη, Χαιρέτη Εμμανουήλ, Ινιωτάκη Πέτρο, Αγγελάκη Νικόλαο, Κασαπάκη Μιχαήλ και Πλερωνάκη Μυρωνία, ως τακτικά μέλη και Ρασούλη Ιωάννη, ως αναπληρωματικό μέλος, απόντων των κ.κ. Κυπραίου Ανδρέα, αντιπροέδρου, Σπανάκη-Κοχιαδάκη Αθηνάς, Μανδαλάκη Γεωργίου και Ψαρρά Ιωάννη, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 15/09/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. 121462/ 10-09-2015 πρόσκληση του κ. προέδρου - παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του Δήμου Βαγγέλης Ψυκάκος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.

Θέμα 11o: "Δημόσια διαβούλευση για Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Πρακτικό 3/2015".

Ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τo με  αριθμ. πρωτ.109603/12.08.2015 πρακτικό 3/2015 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, με:

? Μονοδρομήσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (προτεραιότητα οδών, απαγόρευση στάσης - στάθμευσης κλπ

Ο κ. πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 το θέμα που συζητείται σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση για 10 ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία ο κ. πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας.

Η πρόταση του κ. προέδρου έγινε δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τo με αριθμ.πρωτ109603/12.08.2015, πρακτικό 3/2015 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου

2. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει ομόφωνα και θέτει σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με θέμα:

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις (προτεραιότητα οδών, απαγόρευση στάσης - στάθμευσης, χορήγηση άδειας κυκλοφορίας τουριστικών τραίνων κ.λπ.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και οι τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης».

Σχόλια