Ειδήσεις

"Ενεργοί Πολίτες" για τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας

Επίκαιρη ερώτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο απευθύνει η παράταξη των "Ενεργών Πολιτών" αναφορικά με τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Ηράκλειο.

Στην ερώτησή τους οι "Ενεργοί Πολίτες" αναφέρουν τα εξής:

«Οι πλημμύρες και η υπερχείλιση ποταμών που προκαλούνται από τις έντονες βροχοπτώσεις θέτουν σε κίνδυνο τις εκτάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο, τα χωριά, τις πόλεις και τις κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας συχνά ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, σε αγροτικές καλλιέργειες και στο οδικό δίκτυο. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας έχουν πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα με σοβαρές επιπτώσεις.

Είναι αποδεκτό από όλους ότι η αντιπλημμυρική προστασία δεν εξαρτάται μόνο από την επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά κυρίως από την πρόληψη. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις. Χρειάζονται πόροι και σοβαρός προγραμματισμός ώστε να γίνουν οι σωστές παρεμβάσεις τόσο στο επίπεδο των μελετών όσο και των απαιτούμενων τεχνικών έργων, για να μη φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.

Πρέπει να αποφευχθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες και η γραφειοκρατία που αποτελεί το βασικό εμπόδιο στην ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού του Δήμου. Το δαιδαλώδες νομικό καθεστώς σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα στα υδατορέματα-αντιπλημμυρικά έργα δυσχεραίνει τις παρεμβάσεις τις περισσότερες φορές, πράγμα το οποίο πρέπει άμεσα να επιλυθεί.

Αν και τα εργαλεία πρόληψης τέτοιου είδους φαινομένων είναι ευρέως γνωστά και εκδίδονται κατά καιρούς εγκύκλιοι (σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας /21-10-2014) από τους αρμόδιους φορείς, παρατηρείται πλημμελής εφαρμογή τους, είτε λόγω έλλειψης πόρων, είτε λόγω έλλειψης προγραμματισμού και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών.

Η Κοινοτική Οδηγία 60/2007  [ΚΥΑ 31822/ 1542/ Ε103 (ΦΕΚ1108/Β /21-07-2010)] δημιούργησε το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας θέτοντας ως στόχους:

• Μέχρι το τέλος του 2011 τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να είχαν προβεί σε προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και να προσδιόριζαν με τον τρόπο αυτό, τις περιοχές με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας.

• Σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες, τα κράτη-μέλη όφειλαν να εκπονήσουν, μέχρι το τέλος του 2013, χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, εγκαταστάσεις, κ.λπ.).

• Το αργότερο μέχρι το 2015, για τις περιοχές αυτές έπρεπε να καταρτιστούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων. Τα σχέδια αυτά θα καλύπτουν μεν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας αλλά θα εστιάζονται ιδίως:

• στην πρόληψη

• την προστασία

• και την ετοιμότητα.

1. Ο δημότης αναρωτιέται τι από τα όσα προβλέπονται έχει πραγματοποιηθεί και αν τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα.

i. Έλαβε χώρα σχολαστικός έλεγχος όλων των αντιπλημμυρικών έργων και συντήρησή τους, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους;

ii. Διεξήχθη έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων με σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής τους ροής;

iii. Λήφθηκαν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο των πλημμυρών στην εγκατάσταση της επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Η.;

iv. Απομακρύνθηκαν όλα τα απορρίμματα, τα φερτά υλικά, φυλλώματος δένδρων, κ.λπ., τα οποία βρίσκονται σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους εντός του αστικού χώρου και μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις σε παρακείμενα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων;

v. Συντηρήθηκε το δίκτυο ομβρίων υδάτων των οδών (εργασίες όπως ο καθαρισμός και η συντήρηση των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, των καπακιών των φρεατίων επίσκεψης, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής, των συνδετηρίων αγωγών των φρεατίων αυτών με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων, των φρεατίων επίσκεψης, καθώς και των αγωγών του δικτύου ομβρίων);

vi. Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων;

vii. Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) με ευθύνη των δημάρχου και σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων;

* Σύμφωνα με την προηγούμενη δημοτική Αρχή εγκρίθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (13-06-2014) η διάθεση πίστωσης 2.347.762,00 € για το Έργο "Κατασκευή Έργων Ορεινής Υδρονομίας για την αντιπλημμυρική Προστασία του Ποταμού Γιόφυρου νομού Ηρακλείου" της ΣΑΕΠ 002 με Κ. Α. 2002ΕΠ00200003, όπου προβλεπόταν η κατασκευή στην ορεινή περιοχή του Ποταμού Γιόφυρου λεκανών για την ανάσχεση της πλημμυρικής αιχμής και την κατακράτηση των φερτών υλών, με την δημιουργία μικρών φραγμάτων / λιμνοδεξαμενών.

Υλοποιήθηκε το έργο αυτό; Τι παρεμβάσεις έχουν προβλεφθεί-υλοποιηθεί;

* Επίσης το έργο, "Έργα Ορεινής Υδρονομίας Ποταμού Γιόφυρου-Φράγμα Λαδούκου", το οποίο δημοπρατήθηκε το 2004 αλλά δεν υπογράφηκε ποτέ η σύμβαση, φέρει όλες εκείνες τις εγκρίσεις που απαιτούνται για να υλοποιηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη δημοτική Αρχή.

Έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός για την υλοποίηση του;

* Η ΔΕΥΑΗ είχε ένα κωδικό Κ.Α. 15061111 Ύψους 750.000 € για "Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου".

Τι έργα υλοποιήθηκαν;

* Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 της παρούσας δημοτικής Αρχής, αναφέρεται ως ευκαιρία από πλευράς αντιπλημμυρικών έργων το "Αντιπλημμυρικό φράγμα Δαφνών" και ως κρίσιμο ζήτημα τοπικής ανάπτυξης η "Εκπόνηση μελέτης γενικού αντιπλημμυρικού σχεδίου προστασίας της πόλης, των οικισμών και της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου".

Τι χρονικός ορίζοντας υπάρχει για την υλοποίηση των ανωτέρω;

Θέση των "Ενεργών Πολιτών" είναι ότι οι πλημμύρες και η αντιπλημμυρική προστασία δεν πρέπει να απασχολούν μόνο περιστασιακά και για μικρό χρονικό διάστημα τους αρμόδιους και ιδιαίτερα όταν κάποιο δυσμενές συμβάν έρθει. Η αντιπλημμυρική προστασία είναι µία σύνθετη δραστηριότητα, που προϋποθέτει την ύπαρξη μίας πολιτικής που θα εκφράσει τη βούληση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, θα καθορίσει τις προτεραιότητες και τα κριτήρια και θα συντονίσει τις διαδικασίες χρηματοδότησης, μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης των έργων.

2. Ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης ημιτελών έργων πού έχουν τελματώσει με άμεσους κινδύνους όπως, τα έργα στην πλατεία Κορνάρου, την Ανάληψη κ.λπ. Η στασιμότητα στις χρηματοδοτήσεις, ο κίνδυνος απένταξής τους δημιουργεί πολλά και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της πόλης και των δημοτών. Ιδιαίτερα με την έναρξη της χειμερινής περιόδου αυτά τα προβλήματα θα οξυνθούν. Οι "Ενεργοί Πολίτες" με την παρέμβασή τους ζητούν από τη δημοτική Αρχή την αύξηση της πίεσης προς την κεντρική διοίκηση ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα.

3. Επίσης έγιναν παρεμβάσεις των δημοτικών συμβούλων στα παρακάτω θέματα:

- Συμβάσεις στην ΑΑΗ ΟΤΑ χωρίς επιλογή και αξιολόγηση

- Τη διαφορετική αντιμετώπιση με τα δημοτικά τέλη στους αθλητικούς χώρους (το Λίντο δε χρεώνεται με τέλη σε αντίθεση με το Στάδιο Ελευθερίας που επιβάλλονται τέλη), τονίζοντας την ανάγκη απαλλαγής ουσιαστικά των αθλητικών χώρων από τέλη.

- Για τις κακοτεχνίες που γίνονται τόσο σε έργα που εκτελούνται και παρεμβάσεις της τεχνικής υπηρεσίας

- Επίσης έγινε παρέμβαση για τα κριτήρια παραχώρησης των σχολικών χώρων και την χρονική έναρξή τους».

Σχόλια