Ειδήσεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ και το Ποτάμι για την υγεία

Την μείωση του οικονομικού βάρους των ασφαλισμένων και την ανάσχεση της λειτουργικής κατάρρευσης των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας βρίσκονται στον στο επίκεντρο του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά για τον υποβαθμισμένο, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες τομέα της δημόσια περίθαλψης.

Παράλληλα το Ποτάμι δημοσιεύει τις θέσεις και προτεραιότητά του στην υγεία, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να γίνουν γνωστές και οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ:

«Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί στην εξάλειψη, και άμεσα στον περιορισμό, των εμποδίων πρόσβασης στη φροντίδα υγείας, καθώς και στην προστασία του πληθυσμού από τις οικονομικές συνέπειες της πλημμελούς υγειονομικής φροντίδας και της κακής κατάστασης της υγείας, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των άμεσων και απευθείας πληρωμών κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για την υλοποίηση μίας σειράς δράσεων, στην οποία περιλαμβάνονται:

1. Ανάπτυξη ενός Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) που θα βασίζεται στις αποκεντρωμένες μονάδες υγείας γειτονιάς, στα Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, στον οικογενειακό γιατρό με συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και στη διεπιστημονική ομάδα υγείας

2. Λειτουργική αναβάθμιση των σημερινών δομών του ΠΕΔΥ

3. Αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων

4. Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης

5. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων στα θέματα δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο

και τέλος ένα σύνολο δράσεων για  τη δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας».

Οι 15 προτάσεις του Ποταμιού για την Υγεία:

«-Νοσοκομεία με οργάνωση και διοίκηση που να προάγει την αποδοτική και αποτελεσματική τους λειτουργία με εξορθολογισμό των δαπανών τους μέσα από το σύγχρονο management.

-Νοσοκομεία ανεξάρτητα, αυτοδιοικούμενα απαλλαγμένα από την κομματοκρατία, που μετρούν την ποιότητα των υπηρεσιών τους, δημοσιεύουν τα αποτελέσματα απόδοσης/αποτελέσματος ενδυναμώνοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης των αρρώστων σε αυτά.

-Αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση Νοσοκομειακών μονάδων με συγχωνεύσεις, ανάδειξη της εξειδίκευσης των υπηρεσιών τους και αλληλοκάλυψη.

-Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής στη διοίκηση και την Ιατρική /θεραπευτική φροντίδα του νοσοκομείου (paperless & filmless Hospital). Καθιέρωση του Ιατρικού φακέλου Ασθενούς, βελτίωση και επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού.

-Ανασχεδιασμό της χωροταξικής κατανομής των νοσοκομείων ειδικά στην Αττική.

-Προγραμματισμός νέων αποκεντρωμένων μονάδων.

-Σύγχρονο σύστημα εφημεριών, βασισμένο στον οικογενειακό γιατρό.

-Διαρκή αξιολόγηση ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνολογικού προσωπικού των νοσοκομείων.

-Σύγχρονο, διάφανο και αποκεντρωμένο, ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών

-Πλήρη αναδιοργάνωση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και ενίσχυση του επιστημονικού του κύρους.

-Εξειδικευμένα συμβούλια ανά ειδικότητα για την προαγωγή της εκπαίδευσης της αριστείας και των καλών πρακτικών στην άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής.

-Πλήρη αναδιοργάνωση της ιατρικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακόεπίπεδο.

-Αναδιοργάνωση των εργασιακών σχέσεων με βάση τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

-Σύνδεση αμοιβών με την παραγωγικότητα, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς.

-Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα υγείας για αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους ασφαλισμένους».

Σχόλια