Ειδήσεις

"Βροχή" πέφτουν τα πρόστιμα όσων δεν περνούν από ΚΤΕΟ

«Βροχή» αναμένεται να πέσουν τα πρόστιμα για χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν αμελήσει να περάσουν το όχημά τους από ΚΤΕΟ 6 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία της σχετικής προθεσμίας. Το πρόστιμο των 150 ευρώ αναμένεται να πληρώσουν, σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο οι αμελούντες.

Το πρόστιμο βεβαιώνεται στη φορολογική διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδκια Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλη, γίνεται αναφορά για αναγκαιότητα της διάταξης αυτής και της επιβολής του προστίμου, δεδομένο ότι όσο μεγαλύτερος χρόνος παρέλθει από την καταληκτική προθεσμία διενέργειας εμπρόθεσμου περιοδικού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης τεχνικών ελλείψεων στο όχημα.

Ωστόσο, από το πρόστιμο θα γλιτώσουν όσοι φέρουν το όχημά τους για έλεγχο έναν μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση του νομοσχεδίου, «προβλέπεται ότι εφόσον προσκομίσουν τα οχήματα εντός των προθεσμιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, θα υποχρεούνται να καταβάλλουν, πέραν του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, μειωμένο το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία πρόσθετο ειδικό τέλος και δη ίσο με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών».

Σχόλια