Ειδήσεις

"Μεταβαίνω στις Βρυξέλλες για τους φόρους στους αγρότες"

Μετά και από τις παρεμβάσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του Μανώλη Κεφαλογιάννη επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Ν.Δ., η κυβέρνηση αποσύρει την επίμαχη διάταξη για την επιβολή της άδικης νέας φορολογίας στους αγρότες.

Ο κ. Κεφαλογιάννης στη σημερινή του παρουσία στην πρωινή εκπομπή του "ΣΚΑΙ TV" ζήτησε από την κυβέρνηση να αναζητήσει ισοδύναμα ώστε να προστατευτεί ο πρωτογενής τομέας της χώρας και ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί σήμερα στις Βρυξέλες όπου θα έχει συναντήσεις με κοινοτικούς αξιωματούχους και τον επίτροπο Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν.

Για τη φορολογία των αγροτών μέχρι σήμερα ισχύουν οι παρακάτω νόμοι:

Νόμος 4172/2013 (Απαλλαγή φορολογίας των επιδοτήσεων έως 12000 €).

• Άρθρο 21: φορολογία του αγροτικού εισοδήματος με απαλλαγή των επιδοτήσεων έως 12000 €.

• Άρθρο 29: φορ/κός συντελεστής 13%.

• Άρθρο 72: έναρξη ισχύος από τα εισοδήματα το 2014

• Με το Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης Τσίπρα την προσεχή Τετάρτη 22/7/15

καταργείται η απαλλαγή των 12.000 € και ο φόρος αυξάνεται στο 26% ίσως και στο 29%.

ΝΟΜΟΣ 4172/13

ΑΡΘΡΟ 21

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο κατά το μέρος των ενισχύσεων και επιδοτήσεων που υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 29

3. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

ΑΡΘΡΟ 72

Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόμου αυτού ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.

Η ΠΝΠ (περί ζάχαρης) 27/3/15 της κυβέρνησης Τσίπρα αναφέρει:

Άρθρο 1ο

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 145 και 146 του Ν. 4261/2014 (Α' 107), του Κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύει, και των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά το μέτρο που εφαρμόζονται συμπληρωματικά επί ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ εκ των μη διανεμηθέντων εισέτι διαθεσίμων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.", καταβάλλεται άμεσα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής στην ελεγχόμενη από το πιστωτικό ίδρυμα επιχείρηση με την επωνυμία "Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε." έναντι μελλοντικής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου αυτής προς κάλυψη της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της και στο πλαίσιο διαφύλαξης της ακεραιότητας και της προστασίας της υπό ρευστοποίηση συμμετοχής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος στην παραπάνω βιομηχανική επιχείρηση.

Άρθρο 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 (Α' 32) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:».

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια