Ειδήσεις

Νέα επιδοτούμενα σεμινάρια (ΛΑΕΚ) από τον Εμπορικό Σύλλογο

Νέα επιδοτούμενα σεμινάρια διοργανώνονται από τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) έτους 2015, που απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων   που απασχολούν 1-25 άτομα.

Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, θα έχει τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

1. Εκμάθηση ξένων γλωσσών  (Αγγλικά, Ιταλικά, Ρώσικα)

2. Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης ΜΜΕ

3. Δημόσιες σχέσεις - Marketing επιχειρήσεων

4. Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων -HACCP

5. Χρηματοοικονομικό MANAGEMENT-MARKETING-ΠΩΛΗΣΕΙΣ

6. Οργάνωση γραφείου - εξυπηρέτηση πελατών

6. Πληροφορική

8. The art of personal selling, Σύγχρονη μεθοδολογία της πώλησης σε περίοδο κρίσης

9. Διαχείριση πελατών - Κρίσεων

Στα εν λόγω σεμινάρια,  θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%.

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά ώρα και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα:

-Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα

-Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης) ( ή από το Εργατικό Κέντρο)

-Στοιχεία καταρτιζομένων

-Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

-Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

-Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζομένου

-Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού

-Ακριβές Αντίγραφο Θεώρησης Βιβλιαρίου ΙΚΑ για Έτος 2015-6

Πληροφορίες:  Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, Καντανολέων & Μινωταύρου (δίπλα από ΟΤΕ), κ. Κελεσή Δέσποινα  τηλ.& fax  2810-226150.

Σχόλια