Ειδήσεις

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον περιορισμό στις αναλήψεις

Κλειστές τουλάχιστον μέχρι και την επόμενη Δευτέρα θα παραμείνουν οι τράπεζες, ενώ οι αναλήψεις στα ATM περιορίζονται σε 60 ευρώ ημερησίως ανά κάρτα.

Τις λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο της τραπεζικής αργίας δίνει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύτηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΠΝΠ, κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγματοποιούνται:

α) Αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, υποκείμενες σε ημερήσιο όριο ανά κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ, δυνάμενο να τροποποιείται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές θα λειτουργήσουν εντός το πολύ δώδεκα (12) ωρών κατά την πρώτη μέρα ισχύος της παρούσας.

β) Συναλλαγές άνευ περιορισμών, πέραν αυτών που ίσχυαν πριν την έκδοση της παρούσας με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.

γ) Πληρωμές με τη χρήση προπληρωμένων καρτών αποκλειστικά έως του ποσού που εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας. Νέες προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να εκδοθούν.

δ) Συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής, Web Banking ή συναλλαγές διά της τηλεφωνίας), για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.

ε) Αναλήψεις μετρητών μέσω καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από τις Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές. Περιορισμοί στα όρια ανάληψης αυτών των καρτών δύναται να καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Η ΠΝΠ ορίζει ότι «κατά την τραπεζική αργία δεν μπορεί να διενεργηθεί καμία άλλη τραπεζική εργασία» καθώς και ότι «με απόφαση του υπουργού Οικονομικών δύνανται να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες συναλλαγών».

Ορίζει ακόμη ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται στις εξής περιπτώσεις:

α. Συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος

β. Διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα

γ. Εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία κεντρικά συστήματα πληρωμών(TARGET2?GR, EURΟ1, ?ΙΑΣ) και διακανονισμών, ενδεικτικά όπως Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών και Σύστημα 653 654, Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή/ΆυλοιΤίτλοι, πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας Πράξης

δ. Συγκεκριμένες συναλλαγές, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες με απόφαση της Επιτροπής της επομένης παραγράφου, και

ε. Συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η ΠΝΠ προβλέπει ακόμη ότι συγκροτείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι δε θα οφείλεται τόκος υπερημερίας για τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας σε ό,τι αφορά απαιτήσεις που καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκειά της και ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων και αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες.

Τέλος, προβλέπεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύματα για κάθε παράβαση της παρούσας πρόστιμο ύψους έως του ενός δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας ή έργου του προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση.

Διαβάστε ολόκληρη τη ΠΝΠ

Σχόλια